WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр як основа, містобудівного кадастру. Реєстрація прав на землю. Міські землі як товар та об'єкт оцінки - Контрольна робота

Земельний кадастр як основа, містобудівного кадастру. Реєстрація прав на землю. Міські землі як товар та об'єкт оцінки - Контрольна робота

населених пунктах;
- відсутність у багатьох підприємств, установ і організацій документів на земельну ділянку як внаслідок того, що при переході права власності на будівлі і споруди не засвідчувалась передача прав на користування землею;
- значна кількість землекористувань у межах населеного пункту, що не мали встановлених в натурі меж і не були оформлені юридично, як це має місце, наприклад, в районах багатоповерхової житлової забудови, де землі відводились єдиному замовникові на житлово-цивільне та комунальне будівництво;
- фрагментарний характер топографо-геодезичних знімань території населених пунктів, їх різномасштабність і велика розбіжність у часі виконання.
Тому оформлення та видача державних актів на право колективної, приватної власності на землю, право постійного користування, договорів на право тимчасового користування землею, в тому числі на умовах оренди, потребує здійснення цілої системи земельно-реєстраційних заходів з обліку юридичних та фізичних осіб, що мають у своєму розпорядженні земельні ділянки, встановлення юридичних підстав для реєстрацій (перереєстрації) їх-ніх прав на земельну ділянку, ЇЇ розмірів та характеру використання.
Міські землі як товар та об'єкт оцінки
Відомо, що рівень прибутковості будь-якого виду економічної діяльностізначною мірою залежить від зручності розміщення, доступності, ступеня освоєності території та характеру її використання. У будь-якому разі можна стверджувати, що при інших рівних умовах прибуток буде вищий там, де кращі зазначені умови. Тому підприємства, що мають зручне розташування, перебувають у сприятливих умовах щодо використання ринку сировини, збуту, робочої сили, організації технологічного процесу. Це забезпечує їм економію коштів і часу та одержання надлишкового доходу - міської земельної ренти. І хоча особливості прояву міської земельної ренти суто індивідуальні, закони рентоутворення єдині для всіх міських земель.
Урбаністична концентрація населення та виробництва робить міські землі унікальним ресурсом: Становлячи лише два відсотки від загальної площі території України, вони концентрують понад дві третини населення, понад 75% основних промислово-виробничих фондів, близько 95% фінан-сово-кредитних і науково-дослідних установ, зосереджують основні соціаль-ні, виробничі, інформаційні та управлінські зв'язки. Це створює для корис-тувачів міських земель винятково сприятливі можливості для господарюван-ня та підприємництва. Саме в цьому полягає причина великої привабливості міст, насамперед великих, що мають могутній багатофункціональний вироб-ничий, науковий та культурний потенціали.
За статистичними даними, продуктивність праці у промисловості ве-ликих міст на 28% вища від середньої в країні. Міста з населенням понад і млн.чол. дають до бюджету держави у 2,2 раза більше чистого, прибутку в розрахунку на одного зайнятого в галузях матеріального виробництва, ніж міста із стотисячним населенням.
Таким чином, цінність міських земель полягає в їх здатності приносити додатковий прибуток, що виникає у містах передусім завдяки зручності міс-ця розташування відносно ринків ресурсів і збуту та інфраструктурному об-лаштуванню території. За можливість отримання цього прибутку, власне, і справляється плата за міські землі. Вона повинна відповідати грошовій сумі, яка, якщо її покласти в банк, дасть у вигляді відсотків з вкладу прибуток того ж розміру, що й рентний дохід, котрий щорічно одержується з даної зе-мельної ділянки. Тобто ціна землі - це капіталізована земельна рента.
У найзагальніших рисах можна стверджувати, що цінність міських зе-мель складається з показників диференціальної, абсолютної та монопольної ренти.
Диференціальна рента відображає конкретну цінність земельної ділянки і поділяється на:
- ренту за рахунок доступності ділянки, що зумовлена зменшенням ви-трат на ввіз сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та вивіз готової продукції? а також зростанням продуктивності праці робітників внаслідок зниження транспортної втоми;
- ренту за рахунок освоєності території, що визначається зниженням вартості продукції завдяки скороченню витрат на створення інженерно-транспортної шфраструктури"(мереж енерго- та водопостачання, каналізації, шляхів автомобільного та залізничного транспорту тощо);
- ренту за рахунок ефективності додаткових капіталовкладень в облаш-тування території, яка зумовлена можливостями і вигодами даної ділянки, а також способом її використання, зокрема поєднанням сумісних функцій." Пропозиція додаткових послуг формує за цих умов підвищений попит і, та-ким чином, збільшує споживчі властивості ділянки.
Абсолютна рента характеризує ефективність цільового використання земельної ділянки. На відміну від диференціальної, вона не залежить від кон-кретних властивостей ділянки, її показники стосуються в цілому галузі чи виду діяльності, що використовує землю, її можна назвати рентою переваги цілі використання.
Монопольна рента в місті утворюється на всіх ділянках, незалежно ВІД їхніх властивостей, оскільки для розміщення[будівництва потрібні ділянки в певних місцях на певних територіях," а пропозиції вільних ділянок внаслідок обмеженості території міста в цілому не відповідають попиту на них, особливо в районах з такими якостями, які практично неможливо відтворити: ядро центру, що історично склався, заповідні території, території з оздоров-чими властивостями тощо.
Обмеженість міських земель як ресурсу з певними властивостями на кожному часовому етапі розвитку суспільства в рамках окремих регіонів та населених міст призводить до того, що визначальним у ціноутворенні на міські землі є попит на розміщення в найсприятливіших умовах. Тобто реальна вартість землі може бути встановлена лише за умови існування ринку землі на підставі кон'юнктури попиту і пропозиції. Інакше кажучи, її формують чотири фундаментальні чинники: попит, пропозиція (точніше - їх обмеженість), корисність та відчуженість об'єктів.
На врахування цих чинників зорієнтована переважна більшість існую-чих методик оцінки землі, які будуються на визначеності і порівнянні рин-кової вартості (ціни) земельних ділянок у межах міст різної категорії.
Використана література
М.Г.Ступень, І.М. Добрянський, О.Я. Микула, Н.Р.Шпік. Містобудівний кадастр. Львів 2003 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...