WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Охарактеризуйте правову основу cтворення та провадження містобудівного кадастру. Кадастр населених пунктів як інформаційна база в організації використ - Реферат

Охарактеризуйте правову основу cтворення та провадження містобудівного кадастру. Кадастр населених пунктів як інформаційна база в організації використ - Реферат

достовірності.
Відомості, що реєструються в державному земельному кадастрі, мають законну юридичну силу для всіх користувачів, включаючи судові, податкові, фінансові органи, і можуть оскаржувати в судовому порядку.
За перекручення даних земельного кадастру передбачено адмініст-ративну відповідальність.
Загальноприйнятим визначенням державного земельного кадастру є упорядкована сукупність вірогідних відомостей про правовий, природний, господарський та екологічний стан земель.
До земельно-кадастрової документації належать
" кадастрові карти та плани (графічні і цифрові),
" схеми,
" графіки,
" текстові та інші матеріали, які містять відомості про межі адміністративно-територіальних утворень, межі земельних ділянок власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, правовий режим земель, що перебувають у державній, колективній і приватній власності, про їхню кількість, якість, народногосподарську цінність.
Земельно-кадастрова документація включає книги реєстрації державних актів на право колективної, приватної власності на землю, право постійного користування землею, договорів на тимчасове користування землею, у тому числі на умовах оренди.
Змістова структура кадастру представлена двома частинами: гра-фічною та аналітичною, що взаємопов'язані між собою на рівні єдиної бази даних.
* Графічна база даних - картографічний матеріал, що відображає межі землекористування і містить плани, карти, профілі, графіки, схеми. При формуванні графічної бази даних основу кадастрової інформації становлять матеріали топознімань, які фіксують просторове положення
всіх елементів міського середовища (межі землекористування, межі адміністративних районів, наземні, підземні, надземні споруди тощо) і дозволяють проводити виміри лінійних та площинних характеристик ділянок території з точністю, достатньою для прийняття рішення.
* Аналітична база даних містить облікові, довідкові та оціночні реєстри, таблиці, списки. При цьому кадастрова інформація мас відповідати таким вимогам:
* Обов'язкова територіальна прив'язка дата, що дозволяє проводити необхідний аналіз та синтез інформації в різних територіальних розрізах;
* необхідний ступінь дискретності та узагальнення, що дозволяє за-безпечити їх багаторазове та багатоцільове використання:
* комплексність, повнота та вибірковий характер даних як відобра-ження конкретних завдань регулювання земельних відносин, що вир-ішуються в даний час у даному місці;
* оперативність інформації;
* достовірність та точність, спільність та однорідність даних. Основною земельно-кадастровою одиницею є земельна ділянка, що має конкретні фізичні і юридичні характеристики, сукупність яких становить її індивідуальну визначеність, а саме:
* укріплені в порядку землевпорядкування межі і місце розташування;
* загальна площа;
* цільове призначення;
* тоща під будівлями, спорудами та іншими об'єктами нерухомості;
* форма права власності на землю та інші об'єкти нерухомості;
* відомості про суб'єкти цих прав;
* інші характеристики, передбачені законодавством.
Об'єкти земельного кадастру (земельна ділянка з розташованими на ній будівлями та спорудами, інженерними мережами, шляхами) описуються системою показників, які поділяються на правові, метричні, технічні, вартісні, функціональні та геодезичні координати.
Для прикладу розглянемо облік земель в м. Раві-Руській, який ведеться згідно з "Положенням про порядок ведення державного земельного кадастру", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 p. №15, в земельно-кадастровій книзі і річних звітах за формами 6-зем і 2-зем.
Облік кількості земель ведеться за власниками землі і землекорис-тувачами, у тому числі орендарями.
Облік кількості земель міста ведеться також за існуючою класифікацією угідь, зокрема:
*сільськогосподарські землі (рілля, перелоги, багаторічні насадження, сінокоси, пасовища та ін.);
*ліси та інші лісовкриті площі,
*забудовані землі (під житловою забудовою; землі промисловості; землі під відкритими розробками, кар'єрами, шахтами; землі, які вико-ристовуються в комерційних цілях, землі змішаного використання; землі, які використовуються для транспорту та зв'язку: землі, які використовуються для технічної інфраструктури; землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі);
*відкриті заболочені землі:
*відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом;
*води (природні водостоки, штучні водостоки, озера, ставки, штучні водосховища).
Кількісний облік земель в м.Раві-Руській ведеться за двома видами: основний і поточний. Обчислення площ земельних ділянок в забудованих кварталах ведеться у квадратних метрах з точністю до 5 м2 (0,0005 га). Така точність обчислень зумовлена тим, що в населених пунктах земельні ділянки мають невеликі розміри і з правової та економічної точок зору потребують більш точного відображення як на місцевості, так і на картографічному матеріалі.
За матеріалами первинного обліку земель населеного пункту щорічно проводиться поточний (біжучий) облік, під час якого виявляються зміни у складі категорій земель, власників землі і землекористувач і в та земельних угідь.
ПОНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬ ЖИТЛОВОЇ І ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ
Землі житлової та громадської забудови займають всього 11,5% зе-мельного фонду країни, але мають велике значення, оскільки на цій території проживає все населення, розміщені виробничі, адміністративні, культурно-побутові підприємства, організації й установи. Населений пункт s це первинна одиниця розселення людей в межах даної забудованої ділянки, яка постійно або сезонно використовується для проживання людей. Землі житлової і громадської забудови поділяються чинним законодавством на міста і селища.
У населених пунктах першочергове значення мають ті характеристики земель, які пов'язані з будівництвом і експлуатацією житлового та промислового фонду. Земельний фонд населених пунктів повинен відпо-відати дещо іншим вимогам, ніжу сільськогосподарському виробництві, хоча не виключена можливість використання земель за їх прямим призначенням (в окремих випадках).
До земель житлової та громадської забудови належать земельні ділян-ки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів за-гального користування [ст. 38 Земельного Кодексу України (ЗКУ)].
Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану - земельно-господарського устрою з дотриманням державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови [ст.39. ЗКУ].
Громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і гаражного будівництва в межах норм, визначених земельним кодексом України. Понад норму безоплатної передачі громадяни можуть набувати у власність земельні ділянки для

 
 

Цікаве

Загрузка...