WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Про методику структурних i динамокiнематичних дослiджень у межах карпатської покривно-складчастої системи - Реферат

Про методику структурних i динамокiнематичних дослiджень у межах карпатської покривно-складчастої системи - Реферат


Реферат на тему:
Про методику структурних i динамокiнематичних дослiджень у межах карпатської покривно-складчастої системи
Значним досягненням геологiї Карпатського регiону небезпiдставно вважають надiйну аргументацiю покривно-складчастої його будови, яка добре простежується на рiзних за авторством геологiчних та тектонiчних картах. Широкий розвиток насувiв не завадив чiткому тектонiчному районуванню Карпат з уособленням рiзних за будовою та геологiчною еволюцiєю тектонiчних елементiв, перш за все Передкарпатського передового прогину, власне Українських Карпат та Закарпатського внутрiшнього прогину. В межах цих елементiв виконано детальніше тектонiчне районування, хоча у видiленнi високопорядкових зон зафіксовано певнi розбiжностi.
Поряд з цими та iншими досягненнями завдяки застосуванню, перш за все класичних методiв дослiджень у працях численних науковців окреслено також проблемнi та суперечні питання структурно-тектонiчної еволюцiї тих чи iнших зон або Карпатської споруди в цiлому. Серед них особливо важливими є такі: силовi чинники та механiзми рiзномасштабного структуроутворення, взаємозв'язок та розвиток у часi плiкативних i диз'юнктивних дислокацiй, вплив РТ-умов на реологiчнi i деформацiйнi властивостi породних комплексiв, спiввiдношення мiж тектогенезом, магматизмом та рудоутворенням, спiввiдношення регiональних i локальних структур як вiдображення рiзнорангових полiв напружень та iн.
Вирішення таких проблем потребує вiдповiдної методологiї системних дослiджень. Системний пiдхiд є доцільний у будь-яких напрямах дослiджень (структурно-тектонiчному, iсторико-геологiчному, генетичному та iн.). На підставі поширеного поняття матерiальної системи як сукупностi елементiв, пов'язаних системоутворювальними зв'язками в цiлiсний об'єкт дослiджень, формулюють такi важливi її особливості: складнiсть, стiйка автономнiсть та емерджентнiсть (наявнiсть власних рис, яких нема в окремих елементiв).
Тектонiчнi об'єкти рiзних рангiв (системи) найчастiше видiляють у природних межах та з заданими геологiчною природою системними властивостями, хоча залежно вiд мети дослiдження можна видiляти декiлька систем, які вiдображають рiзнi аспекти одного об'єкта. Зокрема, Ю.О. Косигiн обгрунтував видiлення статичних, динамiчних та ретроспективних систем [5].
Системний пiдхiд, отже, дає змогу визначити логiчну послiдовнiсть пiзнання складних об'єктiв та явищ з урахуванням зв'язкiв із довкіллям, передбачає чiтке формулювання мети дослiджень та завдань.
З позицiй системностi низку аспектiв будови та розвитку Карпатської складчасто-покривної структури не можна з'ясувати, якщо не брати до уваги взаємозв'язкiв у межах мiжконтинентального Середземноморського альпiйського поясу. З погляду тектонiки плит цi взаємозв'язки зумовленi зовнiшнiми щодо поясу активними геоструктурними елементами - Африканською та Схiдноєвропейською давнiми платформами. Відповідно, кожен з рiзнорангових елементiв Карпат вiдображає як глобальнi i регiональнi зовнiшнi зв'язки, так i власнi, щораз локальнiші, якi забезпечують iндивiдуальнiсть та цiлiснiсть тектонiчного елемента як системи вiдповiдного рангу. Кожен з означених рiвнiв потребує вiдповiдно адаптованого комплексу спецiальних методiв дослiджень. Для вивчення структурно-тектонiчних систем (об'єктiв) використовують значну кiлькiсть методiв, якi можна об'єднати в декiлька груп.
Квазістатичну будову об'єктiв того чи iншого рангу вивчають за допомогою низки традицiйних геологiчних методiв, що є базовими навiть у разі поглиблених структурно-тектонiчних дослiджень. Бiльшiсть з них застосовують пiд час рiзномасштабного геологiчного знімання (геологiчного довивчення), що опирається на щораз детальніше й аргументованіше стратиграфiчне розчленування осадових i осадово-вулканогенних комплексiв, фацiальний і формацiйний аналiз, тектонiчне районування та вивчення внутрiшньої структури тектонiчних об'єктiв, технiчнi засоби забезпечення геологiчної iнформацiї (глибоке бурiння, геофiзичнi дослiдження, космоаерофотознiмки), вивчення речовинного складу структурно-формацiйних комплексiв та iн.
Низку геологiчних методiв використовують i для дослiдження iсторiї формування та еволюцiї рiзнорангових тектонiчних об'єктiв. Серед них важливе місце посідають методи порiвняльної тектонiки, палеотектонiчнi, палеовулканологiчнi та палеогеографiчнi реконструкцiї, iсторичнi аспекти аналiзу фацiй i формацiй, їхніх латеральних i вертикальних рядiв, палiнспастичнi побудови тощо.
У вивченнi сучасних та новiтнiх рухiв найбiльшого поширення набули, вiдповiдно, iнструментальнi та геоморфологiчнi методи; у кожному регiонi апробовано найефективнiші їхні комплекси.
Значно менший досвiд застосування спецiальних методiв структурного аналiзу, спрямованих на дослiдження силових чинників тектогенезу та з'ясування механiзмiв структуроутворення.
Базовими для використання таких методiв i водночас сполучною ланкою iз зазначеними вище власне геологiчними методами (дослiдженнями) є структурно-парагенетичний та тiсно пов'язаний з ним тектонофацiальний аналiз. Об'єднує цi методи ретельне вивчення максимально повної для тiєї чи iншої тектонiчної структури сукупностi структурних елементiв [3].
Тектонофацiальний аналiз, розроблений Є.I.Паталахою та його послiдовниками, ґрунтується на поняттi тектонофацiї як природного ряду порiд за ступенем деформованостi [8]. Вiн дає змогу систематизувати польове вивчення структурно-текстурних елементiв рiзноманiтних природних комплексiв, забезпечує еволюцiйно-парагенетичний пiдхiд у разі вирiшення завдань структурно-геологiчного картування. Кожну з десяти тектонофацiй аргументують шляхом аналiзу 22 ознак, у тім числі характеристики рiзноманiтних структурних елементiв. Попереднiй досвiд побудови тектонофiзичних профiлiв у межах Скибової зони Карпат свідчить про їхнє важливе значення.
Якщо

 
 

Цікаве

Загрузка...