WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Видатний учений - професор Ярослав Кульчицький - Реферат

Видатний учений - професор Ярослав Кульчицький - Реферат

Карпато-Балканської складчастої споруди та пояснювальних записок до них (Варшава, 1976; Будапешт, 1984, 1985).
Я.Кульчицький був членом організаційних комітетів з проведення ІV (1958) і ІХ (1977) Конгресів Карпато-Балканської геологічної асоціації, а також керівником геологічних екскурсій для участників цих Конгресів; обраний постійним членом стратиграфічної, тектонічної та седиментологічної комісій КБГА.
Дослідження Я.Кульчицького заслужено визнані серед колективів наукових та виробничих установ України, вони увійшли в практику геологорозвідувальних робіт. Ще працюючи в УкрДГРІ, учений багато уваги приділяв вихованню молодого покоління. Під його керівництвом виконані десятки дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеня кандидата і доктора геолого-мінералогічних наук.
З листопада 1966 р. Я.О.Кульчицький перейшов на постійну викладацьку ро-боту у Львівський державний університет імені Івана Франка. На кафедрі історичної геології і палеонтології він спочатку обіймав посаду доцента, а після захисту докторської дисертації (1968) став її завідувачем. На цій кафедрі він підготував і опублікував (1973) конспект лекцій "Основи вчення про формації (геогенерації)" в двох частинах, а згодом (1976) у співавторстві з М.Габінетом і О.Матковським - монографію "Геологія і корисні копалини Українських Карпат" [52, 54].
Як завідувач кафедри і співробітник науково-дослідного сектора університету професор Я.Кульчицький очолював велику групу спеціалістів, яка провадила в західному регіоні Казахстану галузеві знімальні роботи масштабу 1:50 000. Пізніше дослідник організував колектив, який вів детальне комплексне вивчення з метою розчленування придонних осадів західної частини акваторії Тихого океану (западина Кларіон-Кліпертон) та східного сектора Індійського океану. Під час цих досліджень форамініфери вивчала Н.Дабагян, нанопланктон - А.Андреєва-Григорович і радіолярії - П.Лозиняк.
Водночас учений не забував про Карпатський район. Ярослав Онуфрійович - співавтор Геологічної карти Українських Карпат масштабу 1:200 000 (1977), геоло-гічних карт глибинних зрізів заходу України (1980), а також регіональних стратиграфічних схем крейдових (1989), палеогенових і нижньоміоценових (1984) та міоценових (1996) відкладів заходу України.
Упродовж тривалого часу (1979-1996) професор Я.Кульчицький був відпові-дальним редактором "Палеонтологічного збірника" (номери 18-32), членом кваліфікаційної Вченої ради ВАК, членом Ради з захисту дисертацій в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України та Львівському державному університеті, членом Вченої ради УкрДГРІ. З царини палеонтології ним описані знахідки щелепи носорога та сліди хребетних у міоценових моласах Передкарпатського і Закарпатсь-кого прогинів, знахідки решток антилопи у стебницьких верствах (міоцен), фауна і флора плейстоценових відкладів Самбірської підзони, двостулкові, черевоногі мо-люски з сарматських відкладів Передкарпатського і Закарпатського прогинів та їхнє стратиграфічне значення, зуби акул із залізоманганових конкрецій донних осадів північно-східних улоговин Тихого океану та ін.
Значний доробок становлять нариси Я.Кульчицького до різних видань і окремих монографій, а саме: нариси геологічної будови і нафтогазоносності західних і південних областей України (1959); геологічна вивченість СРСР (УкрРСР, західні області, період 1918-1945 та 1956-1960); стратиграфія СРСР (палеогенова система) за редакцією В.Гросгейма і І.Коробкова (1975); стратиграфія УРСР (крейда), відповідальний редактор О.Каптаренко-Чорноусова; монографій "Природа Івано-Франківської (1973) і Чернівецької (1978) областей" за редакцією К.Геренчука; путівник тектонічної і седиментологічної екскурсій КБГА (1977) та ін.
Окремою ланкою досліджень є сумісна праця Я.Кульчицького з А.Кісельовим (1980-1989). Учені розробили такі теоретичні питання: особливість еволюції осадово-вулканічних порід в історико-геологічному процесі (на прикладі Верхоянської й Карпатської геосинкліналей); особливість розвитку конседиментаційних піднять (на прикладі Лено-Вілюйської та Карпатської провінцій); еволюція геосинкліналей і за-гальні закономірності циклічного розвитку тектоносфери; взаємозв'язок тектонічних рухів і процесів седиментогенезу (на прикладі нафтогазоносних областей України та Східного Сибіру); кількісний метод у літофаціальних дослідженнях та оцінка прогнозних запасів за даними кількісного літофаціального аналізу.
У цей же період вийшли друком колективні праці "Літологія і породи колектори на великих глибинах в нафтогазоносних провінціях України (1983) та "Тектоніка і металогенія Радянських Карпат" (1988), а також окремі публікації з питань основних закономірностей розповсюдження і формування вуглекислих вод Східних Карпат і Закарпаття (у співавторстві з Л.Мишкіним, 1984 р.), обґрунтування стра-тиграфічних меж між еоценом і олігоценом та палеогеном і неогеном, проблемні питання геології і корисних копалин Карпатського регіону тощо. Учений опублікував понад 200 праць, у тому числі 12 монографій.
Багатогранний талант, душевна теплота, людяність, чуйне ставлення до колег і учнів стали взірцем Ученого, Наставника і Громадянина.
СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ПРОФЕСОРА Я.О.КУЛЬЧИЦЬКОГО
1. Кульчицкий Я.О., Жураковский А.Г. Геологическое строение района Яблонов-Слобода Рунгурская Станиславской области УССР // Авторефераты научных трудов ВНИГРИ. Ленинград, 1951. Вып. 7. С. 24-28.
2. Кульчицкий Я.О., Черняк Н.И. Несколько замечаний о явлениях диапиризма в пределах Предкарпатского краевого прогиба // Геол. сб. 1956. № 2-3. С. 95-103.
3. Кульчицкий Я.О., Хлопонин К.Л. О возрасте Ямненских песчаников (Вос-точные Карпаты) // Геология нефти. 1957. № 9. С. 31-35.
4. Кульчицкий Я.О. Палеогеновые отложения района с. Ясиня // Геол.сб. 1957. № 4. С. 47-54.
5. Кульчицкий Я.О., Петрашкевич М.И., Хлопонин К.Л. К стратиграфии эоцена утесовой зоны Восточных Карпат // Докл.АН СССР. 1957. Т. 155. № 2. С. 365-367.
6. Вульчин Є.І., Кульчицький Я.О. Нові знахідки туфів у крейдових і третичних відкладах Східних Карпат // Доп. АН УРСР. 1958. № 4. С. 411-413.
7. Кульчицкий Я.О. Стратиграфия, тектоника и перспективы нефтегазоносности юго-восточной части Восточных Карпат// Сборник авторефератов научных трудов ВНИГНИ, законченных в 1956 г. Ленинград, 1958. С. 27-48.
8. Кульчицкий Я.О. Схема тектонического районирования Восточных Карпат // Геол.сб. 1958. № 5-6. С. 52-65.
9. Кульчицкий Я.О. Стратиграфия меловых и палеогеновых отложений юго-восточной части Восточных Карпат // Геологическое строение и нефтегазоносность западных и южных областей Украины. Киев , 1959. С. 207-218.
10. Кульчицкий Я.О. О Краснопутненском "Утесе" юрских ихвестняков в Бу-ковинских Карпатах // Тр. УкрНИГРИ. Москва, 1959. Вып. 2. С. 28-35.
11. Вялов О.С., Дабагян Н.В., Кульчицкий Я.О. О границе между мелом и па-леогеном в Восточных Карпатах //Граница меловых и третичныхотложений. Международный геологический конгресс. ХХІ сессия: Докл.

 
 

Цікаве

Загрузка...