WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

ґрунтів. Загальне бонітування проведене заосновними природними властивостями. Вони характеризують грунт як природно-історичне тіло, що задовольняє усередненні потреби всіх сільськогосподарських культур у поживних речовинах і волозі, в конкретних умовах повітряного, теплового і водного режимів. Часткове бонітування ґрунтів, проведене за природними властивостями, що найбільш повно корелюють з урожайністю озимої пшениці, озимого жита, вівса, кукурудзи на зерно, соняшнику, цукрових буряків, картоплі, льону.
Економічна оцінка земель - це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва у сільському і лісовому господарстві та просторового базису у суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання за прибутковість з одиниці площі.
Економічна оцінка земель різного цільового призначення проводиться для порівняльного аналізу їх ефективного використання. Дані економічної оцінки земель є основою грошової оцінки земельної ділянки різного цільового призначення. Економічна оцінка земель визначається за методикою затвердженою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Облік кількості земель відображає відомості, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь.
Облік якості земель відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними властивостями та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем забруднення ґрунтів.
Державний земельний кадастр України ведеться за системою, яка складається з трьох рівнів:
- базовий (на рівні району в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, крім районів у містах, міст обласного значення);
- регіональний (на рівні Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя);
- національний (по Україні в цілому).
Структурним блоком Державного земельного кадастру є державний кадастровий облік земельних ділянок. Процедура державного кадастрового обліку земельної ділянки включає:
- перевірку повноти і правильності формування кадастрової справи земельної ділянки;
- присвоєння земельній ділянці ідентифікаційного (кадастрового) номера, занесення даних про земельну ділянку в державну кадастрову книгу;
- заповнення реєстраційної карти земельної ділянки, яка передається в державний реєстр земель разом з кадастровою справою.
Державний реєстр земель - це правова сторона земельного кадастру (процес, необхідний для виникнення, зміни, переходу, обмеження і припинення прав власності або інших прав). Він забезпечує дотримання принципів недоторканості земельного фонду країни й охорону прав власників та землекористувачів на надані їм в установленому порядку землі.
Основними напрямами ведення Державного земельного кадастру є:
- проведення кадастрового зонування всієї території України і спеціальна ідентифікація земельних ділянок;
- завершення інвентаризації земельних ділянок по всіх категоріях земель та занесення даних про земельні ділянки в Поземельну книгу;
- проведення бонітування сільськогосподарських угідь землеволодінь, землекористувань;
- завершення (повторне проведення на землях сільськогосподарського призначення) грошової оцінки земель;
- створення Державного реєстру земель;
- продовження розгортання автоматизованої системи ведення зе-мельного кадастру.
Створення в Україні цивілізованого, простого і зрозумілого Держа-вного земельного кадастру є об'єктивною, необхідною умовою розвитку ринкової економіки. Стратегічної мети вдосконалення земельних відносин може бути досягнуто при створенні простої і чіткої організаційної структури Державного земельного кадастру.
Оцінка земельного фонду країни - це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що ха-рактеризують продуктивність землі, ефективність їх використання та прибутковість з одиниці площі. Оцінка землі в Україні розрізняється як: порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостя-ми бонітування ґрунтів; економічна оцінка; грошова оцінка.
Державний облік кількості земель включає відомості про природній і господарський стан їх. Він характеризує кожне землеволодіння і землекористування за складом угідь та їх підвидами відповідно до прийнятої класифікації.
Облік якості земель доповнює характеристику природного і господарського стану земель; він базується на всесторонній класифікації земельного фонду з виділенням загальних типів земель, категорій придатності земель, класів, видів земель і характеризує земельні угіддя за ґрунтовим покривом, гранулометричним складом, фізико-хімічними властивостями ґрунтів, геоботанічним і меліоративним станом земель.
Логічним завершенням комплексу ґрунтових обстежень, узагальнюючим етапом порівняльної оцінки земель за їх родючістю на основі природних та набутих ознак є бонітування ґрунтів.
Найбільший інтерес у складі земельного кадастру представляють собою дані економічної оцінки земель як завершальної його складової частини, що характеризують землю як природний ресурс і головний засіб виробництва щодо їх продуктивності, ефективності використання і прибутковості.
Кількісний облік земель також потребує удосконалення в сучасних умовах, зокрема, методи одержання картографічних матеріалів крупних масштабів для забезпечення необхідної точності обчислення площ земельних ділянок. В зв'язку з тим, що Україна перейшла на міжнародну систему обліку і статистики, запроваджену у 1993 році необхідно переглянути статистичну звітність щодо земельних ресурсів та доповнити її показниками, які застосовуються у міжнародній практиці.
Згідно з діючим Положенням про порядок ведення державного земельного кадастру облік земель за якістю ведеться за всіма категоріями земель і містить класифікацію всіх земель сільськогосподарського призначення за придатністю з виділенням особливо цінних земель; характеристику за вмістом гумусу та поживних речовин, механічним складом ґрунтів, крутизною схилів, еродованістю, кам'янистістю, заболоченістю, засоленістю, кислотністю, забрудненням продуктами хімії сільського господарства, включаючи радіонуклідне; характеристику кормових угідь, класифікацію населених пунктів за функціональним призначенням та їх земель за інженерно-геологічними умовами, рівнем забезпеченості соціальною, інженерно-транспортною та при-родоохоронною інфраструктурою і інше. Це дуже обширна інформація, збір якої на даний час в Україні не забезпечується навіть на землях сіль-ськогосподарського призначення і на землях населених пунктів.
Дані якісного обліку земель служать базою для проведення бонітування ґрунтів, дані якого набирають актуальності при переході до нових форм господарювання на селі. Критеріями бонітування ґрунтів є їх природні діагностичні ознаки: глибина гумусового горизонту, вміст гумусу в орному шарі, вміст

 
 

Цікаве

Загрузка...