WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

одиницями, встановленими за матеріалами детального ґрунтового обстеження.
У зв'язку з цим бонітування ґрунтів проводять за ґрунтовими різно-видностями або групами ґрунтів, рівноцінних за господарською достойні-стю, які залягають на одних і тих же елементах рельєфу, подібних за умо-вами зволоження і внаслідок цього, близьких за агрофізичними і агрохі-мічними та іншими природними властивостями, які впливають на урожай-ність сільськогосподарських культур.
При бонітуванні ґрунтів необхідно брати до уваги урожайність на різних виробничих групах ґрунтів у межах земельно оціночного району при порівняльному рівні агротехніки і інтенсивності землеробства.
Однакові групи ґрунтів при бонітуванні повинні одержати однакові показники бонітету. Щоб визначити ці показники складається шкала бо-нітування ґрунту, яка являє собою систему цифрових даних, що відповідають певним значенням природних показників на різних групах ґрунтів.
Таблиця-шкала бонітування ґрунтів сільськогосподарських угідь Михальчівської сільської ради приведена в таблиці 3.6.1.
Таблиця 3.6.1 Шкала бонітування ґрунтів
Шифр
агрогруп
Назва агровиробничих груп ґрунтів
Бал бонітету
рілля
багат. насадження сінокоси пасовища
1 2 3 4 5 6
33е Сірі опідзолені глеюваті важкосуглинкові грунти
30,7
45д Темно-сірі опідзолені глеюваті середньосуглинкові
55,3 50,5 71,3 70,0
49е Темно-сірі опідзолені глеюваті слабозмиті важкосуглинкові ґрунти
ньосуглинкові 43,8 61,7 51,4 51,4
50е Темно-сірі опідзолені глеюваті середньозмиті
важкосуглинкові ґрунти
30,7
33,1
31,3
Продовження таблиці 3.6.1.
51л Темно-сірі опідзолені глеюваті сильнозмиті з плямами виходів твердих карбонатних порід
21,9 25,9 23,8 18,0
209е Темно-сірі опідзолені глеюваті намиті важкосуглинкові ґрунти
47,5
58,6
41е Чорноземи опідзолені важкосуглинкові 59,7 69,9
46е Чорноземи опідзолені глеюваті важкосуглинкові 41,4
49'е Темно-сірі опідзолені глеюваті середньозмиті
ґрунти
39.0 45.4
208е Намиті опідзолені глеюваті важкосуглинкові 46.8 59.1 57.9
Бонітування ґрунтів і економічна оцінка земель тісно пов'язані між со-бою спільністю мети, опираються на єдині дані реєстрації землеволодінь, обліку кількості та якості земель, матеріали обстеження і джерела статистичної інформації про виробничі показники використання оцінюваних земель. Економічна оцінка дає кількісну характеристику ґрунтової родючості, яка об'єктивно склалася за економічними показниками. Під економічною оцінкою розуміється оцінка якості землі як природного ресурсу і головного засобу виробництва у сільському господарстві. Основна відмінність економічної оцінки землі від бонітування ґрунтів полягає в тому, що бонітування вивчає ґрунт як природне тіло, без врахування економічних умов ведення сільськогосподарського виробництва. Вона встановлює відносну їх придатність за основними факторами природної родючості для вирощування сільськогосподарських культур, забезпечує виділення груп ґрунтів, які підлягають економічній оцінці. При економічній оцінці земля розглядається як головний засіб виробництва у сільському господарстві. Економічна оцінка землі має велике призначення для розвитку народного господарства країни. Дані оцінки використовуються як нормативні і нормативно-утворювальні фактори при вирішенні таких завдань, як науково обґрунтований розподіл земельного фонду для планомірного і пропорційного розвитку всіх галузей народного господарства, економічне обґрунтування об'ємів виробництва.
3.7. Економічна оцінка земель
Бонітування ґрунтів і економічна оцінка земель - це єдиний оціноч-ний процес визначення їх продуктивної здатності. Це обумовлено тим, що цілі і завдання бонітування ґрунтів і економічної оцінки земель співпадають і спираються на єдині дані обліку кількості і якості земель, матеріали спеціальних обстежень і джерела економіко-математичної інформації про виробничі показники використання оцінених земель.
У межах сільської ради земельно-оціночні роботи полягають в уза-гальненні матеріалів оцінки земель, проведеної в конкретному господарстві і визначенні середньозважених показників оцінки у сільській раді в цілому.
Отож, оцінка земель за природними властивостями ґрунтів прово-диться за даними суцільних обстежень ґрунтів. При цьому за показниками природних властивостей ґрунту складається 100-бальна шкала, за якою оцінюється відповідний тип ґрунту на території кожної земельної ділянки власників землі і землекористувачів.
На території Михальчівської сільської ради бал загального бонітету становить: по с.Михальче ріллі - 53.6, сіножатей - 53.8, пасовищ - 57.9, по с.Білка ріллі - 52.8, сінокосу - 46,5. У даний час узагальнення земельно-оціночних робіт на рівні базових рад ще не проведено. Земельно-оціночні роботи проведені в сільськогосподарських підприємствах, що знаходяться на території сільської ради, зокрема, в СВК "Придністров'я". Грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь на території базового господарства (СВК "Придністров'я") становить - 11008.32 грн., ріллі - 14293.35грн., багаторічних насаджень - 13295.61 грн., сіножатей - 1912.68 грн., пасовища - 2065.86 грн. Після того, як була проведена в сільськогосподарських підприємствах оцінка, відбулися зміни в їх загальній площі, пов'язані з роздержавленням і приватизацією земель, тому є необхідність в корегуванні даних оцінки.
Дані оцінки земель, які характеризують їх продуктивність викорис-тання і доходність на території сільської ради повинні розв'язувати такі завдання:
а) виявлення і високе використання всіх ресурсних можливостей земель з метою підвищення рівня суспільного виробництва;
б) розподіл земель у міжгалузевому аспекті, виходячи з пріоритету використання цінних земель в сільському господарстві;
в) визначення втрат сільськогосподарського виробництва при вилу-ченні (викупі) продуктивних земель для несільськогосподарський цілей;
г) визначення мір і розмірів стягнень за порушення земельного законодавства;
д) розміщення сільськогосподарського виробництва;
е) надання земельних ділянок для ведення сільського (фермерського) господарства, виходячи з середньої у спілці власників оцінки земель;
є) об'єктивний аналіз рівня використання земель і господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, госпрозрахункових вироб-ничих підрозділів:
ж) планування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції;
з) економічне обґрунтування організації території;
й) визначення розмірів плати за землю передану у власність або надану у користування залежно від якості і місцеположення земельної ділянки.
Найчастіше порушується порядок використання земель в системі сівозмін через те, що при розробці проекту внутрігосподарського землеус-трою недостатньо враховувалась придатність ріллі для вирощування

 
 

Цікаве

Загрузка...