WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Оцінка економічної і соціальної ефективності раціонального природокористування і охорони природи - Реферат

Оцінка економічної і соціальної ефективності раціонального природокористування і охорони природи - Реферат

вартостізекономленого і за винятком поточних витрат для досягнення цієї економії.
3. Загальний ефект від ефективнішого використання обладнання внаслідок поліпшення середовища визначається за приростом чистої продукції через скорочення простоїв і ремонту обладнання, зниження витрат на його утримання тощо.
Госпрозрахунковий ефект від приросту прибутку від скорочення витрат на ремонт, тис. грн.:
Ех=(Л1 - Л2) + ФКр(Т2 - Т1) ,
Де Л1, Л2 - видатки на ремонт відповідно до і після проведення природоохоронних заходів;
Ф - середньорічна вартість обладнання;
Кр - коефіцієнт річної рентабельності основних фондів;
Т1, Т2 - тривалість служби обладнання до і після проведення природоохоронних заходів.
ІІІ. Загальний ефект від підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь або від попередження витрат обчислюється за різницею їх оцінки до і після проведення природоохоронних заходів:
Ес=(О2 - О1) М ,
Де О1, О2 - економічна оцінка 1 га сільськогосподарських угідь;
М - площа угідь.
Якщо ж оцінка земель відсутня, то ефект визначається за середньорічним приростом чистої продукції:
Еч.п.=(Ч2 - Ч1) ,
Госпрозрахунковий ефект визначається за середньорічним приростом прибутку:
Егосп=Г2(Ц - С2) - Г1(Ц - С1) ,
Де Г1, Г2 - середньорічна продукція за багато років;
Ц - оптова (закупівельна) ціна одиниці продукції;
С1, С2 - собівартість одиниці продукції до і після проведення заходів.
Крім розглянутих існують також порівняльні показники ефективності. Їх використовують під час розробки (опрацювання) довгострокових програм і прогнозів з охорони об'єктів, коли виникає необхідність вибору серед кількох варіантів найбільш оптимального.
У цьому випадку показником економічної ефективності порівняльних варіантів є мінімум затрат, що визначається відповідно з названою типовою методикою:
С+ЕнК?min, Ен=0,12.
Якщо здійснюються заходи протягом тривалого періоду (відновлення лісів, рекультивація земель та ін.), а величина витрат з часом змінюється, то використовується така формула:
? Кt + Ct / (1 + Еп)tб ?min ,
де tб - базовий момент часу, до якого приводяться витрати t - го року;
Сt - експлуатаційні видатки t - го року;
t0, t - відповідно початок і кінець впровадження природоохоронних заходів;
Кt - капітальні вкладення в t - го року;
Еп - коефіцієнт дисконтування вкладень (для промисловості, будівництва, комунального господарства - 0,08; для сільського господарства - 0,05; для лісового господарства - 0,03).
Головна умова проведення розрахунків полягає в тому, що всі варіанти мають бути порівняльними за кількістю населення, розмірами території та іншими ознаками. При відсутності цієї умови необхідно коригувати використовувані показники.
4. Еколого-економічна оцінка проектних рішень.
Крім названих існує ще одна оцінка, яка найчастіше використовується в практиці проектування. Це так звана еколого-економічна оцінка проектів нового будівництва.
В Україні вона здійснюється згідно з "Методикою еколого-економічної оцінки проектів", розробленою колишнім Держпланом, Міністерством охорони здоров'я і Держкомітетом з охорони природи та комітетом з розміщення продуктивних сил України АН України в 1980 р.
Мета еколого-економічної оцінки:
§ попередження негативного впливу проектних рішень на навколишнє середовище;
§ комплексне еколого-економічне обгрунтування проекту будівництва або реконструкції підприємств.
Проектні об'єкти повинні відповідати всім діючим на час проектування державним стандартам і положенням з екології виробництва (наприклад "Санітарним нормам проектування промислових підприємств", "Правилам встановлення допустимих викидів речовин промисловими підприємствами" та ін.).
Важливою умовою еколого-економічної оцінки є порівняння витрат нового будівництва з базовими. Базою вважають показники кращих підприємств у галузі. База в кожному конкретному проекті визначається індивідуально.
Еколого-економічна оцінка складається з чотирьох етапів.
1. Оцінка екологічної допустимості будівництва.
Вона полягає в тому, що сумарний обсяг викидів нового чи реконструйованого виробництва не може перевищувати ГДК в атмосфері та воді:
Сі / ГДКі ? 1 ,
Де Сі - фактична концентрація і-ї речовини в повітрі і воді;
ГДК - гранично допустима концентрація і-ї речовини.
Іноді викиди складаються з кількох речовин, що мають комбіновану дію, тобто сума їх дій має нову, більш негативну якість, ніж кожен з них зокрема. В цьому випадку
?Сі / ГДК ? 1,
де r - кількість шкідливих речовин, що мають комбіновану дію.
Якщо ці співвідношення, виходячи з об'єктивних причин, не можуть бути виконані, то VГДК ? 1, де V - об'єм викидів забруднюючих речовин; ГДК - гранично допустимий викид цих речовин. Обрахунки здійснюються для всієї групи забруднюючих речовин.
Обсяг викидів визначається виходячи з нормативів питомих викидів на одиницю виготовленої продукції, що обчислюється за допомогою галузевих методик:
V=V,А,
Де V, - питомий норматив викиду; А - обсяг виробництва продукції.
2 етап. На ньому обчислюється і зіставляються витрати на проектованому об'єкті з базовим. Витрати обчислюються за допомогою формули приведених витрат. Проектовані варіанти порівнюються з базовим:
Зі?Зб,
Де Зі - приведені витрати в і - му варіанті будівництва;
Зб - приведені витрати на базовому підприємстві.
З кількох варіантів обирають оптимальний.
3 етап. Він пов'язаний з необхідністю подолання шкідливого впливу в районах, де забруднення вище від ГДК, тобто необхідна мінімізація шкідливої дії проектованого об'єкта.
Як критерій екологічної оптимальності проекту використовується показник мінімуму питомого впливу проектованого об'єкта на середовище:
П=Кр + Кз?min,
Де Кр - ресурсомісткість об'єкта;
Кз - коефіцієнт забруднюючої дії проектованого об'єкта.
Кр=?QR / A,
Де Q - обсяг споживаного ресурсу;
R - економічна оцінка цього самого ресурсу;
А - річний обсяг виробництва продукції.
Кз=?(R,V,) / А,
Де R, - економічна оцінка умовних викидів;
V, - умовний обсяг викиду в атмосферу забруднюючої речовини.
Умовний обсяг викиду в атмосферу забруднюючої речовини визначається з допомогою додаткового методу. У підсумку обирають мінімальний варіант. Якщо їх кілька, то перевагу надають варіанту з мінімальними витратами.
4 етап. Визначається економічний ефект від капітальних вкладень. На основі порівняння з базовим підприємством визначаються витрати величини збитків і розраховується економічний ефект:
Е=[(Сб - С) + (Кб - К)Ен] А + (У - Уб) А,
Де Сб, С - потпчні витрати базового і проектованого підприємства на одиницю продукції;
Кб, К - питомі капітальні вкладення;
А - річний обсяг виробництва;
У, Уб - річний попереджений (запобіжний) збиток на одиницю продукції.
З усіх варіантів обирається варіант з найбільшим річним ефектом.

 
 

Цікаве

Загрузка...