WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Еколого-економічна безпека господарських систем - Реферат

Еколого-економічна безпека господарських систем - Реферат

недосягненням запланованих основних економічних показників. Цей ризик генерується як ситуацією на споживчому ринку, так і прорахунками управлінської ланки самого об'єкту господарської/інвестиційної діяльності. Проявом дії даного виду ризику є невиконання запланованого обсягу реалізації товарів/послуг (внаслідок зниження обсягу попиту або за іншими причинами), перевищення запланованої суми витрат обігу (внаслідок нераціонального витрачання коштів на організацію виробничого процесу).
4. Ціновий ризик - один з найбільш небезпечних видів ризику у діяльності підприємства, у зв'язку з тим, що він суттєво впливає на можливість втрати доходів та прибутку від виробничої діяльності. Він виявляється у підвищенні рівня постачальницьких цін (при незмінному рівні ціни реалізації готової продукції); у зниженні рівня цін реалізації товарів на споживчому ринку (при незмінному рівні постачальницьких цін); у підвищенні рівня цін та тарифів на послуги підприємств-контрагентів; у підвищенні рівня цін, за якими купуються матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети, обладнання і т.п.
5. Валютний ризик - притаманний підприємствам, які зв'язані процесом виробництва або реалізації продукції з іноземними контрагентами. Цей ризик виявляється у недоотриманні прибутку в результаті зміни валютного курсу іноземної валюти, що використовується в зовнішньоекономічних операціях.
6. Кредитний ризик - виникає у зв'язку з непередбаченою зміною процентної ставки на фінансовому ринку (як депозитної, так і кредитної). Причиною виникнення цього ризику є зміна кон'юнктури грошового ринку під впливом державного регулювання облікової ставки, обсягу пропозиції вільних коштів комерційними банками, зниженням попиту господарчих суб'єктів на ці ресурси і т.п. Цей ризик виявляється у фінансових втратах від зниження надходжень коштів в процесі використання фінансових активів, в емісійної діяльності підприємства і т.п.
7. Інфляційний ризик - виникає в умовах високих темпів інфляції, характеризує можливість знецінення реальної вартості капіталу підприємства (у формі грошових активів), а також окремих його фінансових фондів (амортизаційного фонду і т.п.).
8. Інвестиційний ризик - характеризує можливість виникнення непередбачених фінансових втрат в процесі інвестиційної діяльності підприємства. Виділяють ризик реального інвестування (порушення календарних планів робіт, низьку якість виконуваних робіт, порушення проектної документації, перевищення розмірів запланованого капітального бюджету і т.п.) та ризик фінансового інвестування (зниження курсової вартості акцій і інших фондових інструментів, які складають портфель фінансових активів підприємства; зниження ліквідності цих активів, банкрутство або неплатоспроможність окремих емітентів і т.п.). Це найбільш небезпечний вид ризику у зв'язку з можливою втратою частки капіталу підприємства.
9. Податковий ризик - виявляється у ймовірності введення нових податкових платежів; можливості підвищення рівня ставок діючих податкових платежів; зміни умов та строків сплати окремих податкових платежів та надання податкового кредиту; ймовірності скасування діючих податкових пільг. Цей ризик завжди є непередбаченим для підприємства.
10. Ризик неплатоспроможності - генерується діяльністю самого підприємства, причиною є низький рівень ліквідності обігових коштів, різні строки надходження та витрачання коштів, перевищення планових обсягів інвестиційних операцій при незмінному обсязі інвестиційних ресурсів. Цей вид ризику може стати причиною банкрутства підприємства, тому він відноситься до найбільш небезпечних .
11 Ризик втрати фінансової стійкості - викликається недосконалістю структури капіталу підприємства (надмірною часткою використання позичених коштів), тобто надвисоким коефіцієнтом фінансового ліверіджу. Цей ризик формує умови неплатоспроможності підприємства і тому відноситься до найбільш небезпечних у діяльності підприємства.
12. Інші види ризиків - це ризик втрат сировини, комплектуючих, готової продукції внаслідок викрадання, ризик фінансових втрат із-за несвоєчасного проведення розрахунково-касових операцій у зв'язку з невдалим вибором комерційного банку; ризик підробок фінансових документів співробітниками, емісійний ризик та інші.
Таким чином, оцінка ризику - це системний підхід до оцінки і опису (в кількісному та якісному аспекті) до проблеми безпеки, яка створюється забруднюючими (в тому числі і радіоактивними) речовинами у досліджуваній місцевості. Оцінка ризику складається з таких етапів:
o визначення небезпеки - опис тих подій, які можуть виникнути внаслідок дії певних речовин;
o оцінка експозиції - визначення межі, до якої можна контактувати з речовинами у цій місцевості;
o характеристика ризику - узагальнення інформації щодо небезпеки ведення господарської діяльності в зоні забруднення.
Література:
1. Анучин В.А. Основы природопользования: теоретический аспект. - 430 с.
2. Анучин В.А. Географический фактор в развитии общества. - М.: Мысль, 182. - 334 с.
3. Боков В.А. Геосистемные взаимодействия: их учет в природопользовании // Физ. география и геоморфология. - 1989. - Вып. 36. - С.8-14.
4. Бронштейн А.М., Литвинов В.А., Русин И.Н. Экологизация экономики: методы регионального управления.- М.: Наука, 1990.- 120с.
5. Вампилова Л. Б. Концепция регионального историко-географического анализа // Изв. Российск. географ. об-ва. - 1996. - Т.128.- Вып. 1. - С. 64-69.
6. Генсірук С.А. Регіональне природокористування: Навчальний посібник. - Львів: Світ, 1992. - 336с.
7. Генсирук С.А., Нижник М.С., Мищенко В.С. Эколого-экономические аспекты природопользования.- К.: Наукова думка, 1982.- 175с
8. Герасимов И.П. Научные основы современного мониторинга окружающей среды // Изв. АНСССР. Сер. Географ. - 1975.- №3.- С. 13-25.
9. Герасимов И.П. Моніторинг окружающей среды // Современные проблемы географии.- М.: Наука, 1976.- С. 19-29.
10. Герасимов И.П. Принципы и методы геосистемного мониторинга // Изв. АНСССР. Сер. географ. - 1982. - №2.- С.5-12.
11. Герасимов И.П. Экологические проблемы в прошлой, настоящей и будущей географи мира. - М.: Наука, 1985.- 247 с.
12. Герасимов И.П.,Клюев Н.Н., Мухина Л.И. Геоэкологический аналіз // Изв. РАН. Сер. географ.- 1995. - № 1.- С. 21-30.
13. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов.- М.: Аспект Пресс, 1998.- 319с.
14. Гофман К.Г. Экономическая оценка природных ресурсов Вопросы теории и методологии.- М.: Наука, 1987.
15. Грин А.М. Геосистема как объект мониторинга // Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках.- М., 1984.- С 43- 54.
16. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новоротов О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України.- Київ, РВПС України. 1999.-716 с.
17. Дмитриевский Ю.Д. Природный потенциал и его количественная оценка.- "Изв. Вис. Геогр. о - ва", 1971, №1, с. 41-47.
18. Донской Н.П., Донская С.А. Основы экологии и экономика природопользования.- Мн.: УП "Технопринт", 2000.- с.308.
19. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.
20. Еколого-економічні приорітети у вирішенні проблеми відходів /Б.Горлицький, доктор геолого-мінеральних наук //Економіка України. - №3, - 1995. - С.55.

 
 

Цікаве

Загрузка...