WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Екологічні наслідки гірничих робіт - Реферат

Екологічні наслідки гірничих робіт - Реферат

доводиться визначати затрати на компенсацію за відчуження земель під зовнішні відвали. Для цього можна використати формулу:
де Зво - площа, яку займають зовнішні відвали, га;
Цз - затрати на компенсацію за вилучення 1 га земель, га.
Затрати на рекультивацію зовнішніх відвалів вираховують за формулою:
де Цр - затрати на рекультивацію 1 га відвалу, грн.
Втрати чистого доходу народного господарства у зв'язку з вилученням земель із сільськогосподарського виробництва рекомендовано визначати за формулою:
де Чд - чистий дохід, одержаний з 1 га сільськогосподарських угідь до їх порушення, грн;
Т - період роботи кар'єру, років;
Кзн - коефіцієнт інтенсифікації сільськогосподарського виробництва за оцінювальний період.
Загальні збитки від вилучення земель із сільськогосподарського виробництва становлять:
Додаткові затрати на переекскалацію розкривних порід за їх розміщення в контурах кар'єру становлять:
де Vзв - об'єм зовнішніх відвалів, м,
Сп- затрати на переекскалацію 1 м3 розкривної породи, грн;
К-0,7-0,8- коефіцієнт, що враховує інтенсифікацію виробництва.
Більшість родовищ корисних копалин характеризується великою складністю гідрологічних умов. Тому їх розробка відкритим способом пов'язана із капіталовкладеннями на створення об'єктів осушення (дренажні пристрої, трубопроводи, очисні споруди, акумуляційні басейни тощо) та експериментальними витратами на утримання.
У таких випадках збитки, спричинені осушенням водоносних горизонтів діючих водозаборів, розраховують за такою формулою:
де, Звз - збитки, завдані осушуванням, грн;
V1t і V2t - річний дебет діючого водозабору до і після осушення, м3/рік;
C1і і С2і - собівартість 1 м3 води до і після осушення, грн;
Сзt - собівартість 1 м3 води на водозаборі, побудованому для перекриття затрат на діючому, грн.;
КЗІ - питомі капітальні вкладення на водозаборі, побудованому для перекриття діючого, викликаного впливом осушення, грн;
п - число водозаборів, що потрапили у зону впливу осушення, шт.
Збитки від зміни якості води у відкритому водоймищі вираховують за формулою:
де Увн - збитки від зміни якості води, грн;
Vi - об'єм водоспоживання окремих водоспоживачів, що зазнали додаткових витрат на доочищення води, м3/рік;
Clt і С2t - собівартість очищення 1 м3 води водойм до і після його забруднення, грн;
??dt - додаткові питомі капіталовкладення, які необхідно залучити для очищення води забрудненого водоймища, грн; число споживачів, що зазнали додаткових затрат на очищення води забрудненого водоймища.
Можливі також збитки народному господарству і від виснаження розвіданих і прогнозованих запасів якісних підземних вод, викликаного осушення родовища. Для розрахунку цього показника користуються формулою:
де Vpз - частина запасів якісних підземних вод, втрачена в результаті осушення родовища, м3;
?K1і - питомі капітальні затрати на пошук і розвідку підземних вод у зоні впливу осушення, грн;
?К2і - те ж у другому районі до поповнення витрат, викликаних впливом осушення, грн.
У процесі гірничих робіт виникають затрати на зняття родючого шару грунту, його транспортування, складування та нанесення на рекультивовані землі. При цьому затрати на зняття грунту розраховують за формулою:
де Зз - затрати на зняття грунту, грн;
Nзм - число змін, необхідних для зняття грунту;
Вмз - вартість машино-зміни обладнання, грн.
де QM - змінна продуктивність обладнання, м3.
Затрати на навантаження грунту у транспортні засоби становлять:
де Зн - затрати на навантаження, грн;
VH - об'єм навантаженого грунту, м3;
Зг - затрати на навантаження 1 м3 грунту, грн.;
к - коефіцієнт, що враховує кратність перевезення грунту (для схем з проміжними відвалами к=2; у випадку прямого транспортування грунту із забою на рекультивовані землі к=1).
Затрати на транспортування грунту дорівнюють:
де Зт - затрати на транспортування грунту, грн;
v - щільність грунту, т/м3;
d - затрати на транспортування 1 т на 1 км, грн;
lt- відстань транспортування, км.
Затрати на планування поверхні відвалу вираховують за формулою:
де Зпт - затрати на планування відвалу, грн;
Vпер - об'єм первинного планування, м3;
? - 0,24+0,3 - коефіцієнт, що враховує вторинне планування відвалу;
апл - затрати на планування 1 м3 породи, грн.
Затрати на планування укладеного на поверхню відвалу грунту:
де Зпл - затрати на планування укладеного на поверхню відвалу грунту, грн;
Vсп - об'єм спланованого грунту, м3;
апл - затрати на планування 1 м3 грунту, грн.
Затрати на планування поверхні відвалу:
Затрати на виположування схилів:
де ап - затрати на виположування 1 м3 схилу, грн;
Vn - обсяг робіт із виположування, м3.
Затрати на хімічну меліорацію:
де gі - затрати на хімічну меліорацію 1 га земель, грн.;
? - площа відвалу, що підлягає меліорації, га.
Затрати на будівництво під'їзних доріг:
де ? - затрати на будівництво 1 км дороги, грн;
? - загальна протяжність доріг до рекультивованих ділянок, км.
Рекомендована література
1. Левин С.Я., Пикалова Г.М. Шламохранилища предприятий черной металлургии и проблемы рекультивации // Растения и промышленная среда: Сб. научи, тр. Урал. гос. ун-та. - Свердловск, 1984. -С. 85-91.
2. Леонтьев Г ?. Естественная растительность на терриконах угольной промышленности юга Приморья // Растительность и пром. загрязнения: Охрана природы на Урале. - Свердловск. 1966. - Вып.У. С. 107-110.
3. Лисовал А.П., Мудрак А.В. Влияние удобрений на процесс окультуривания рекультивированных земель, урожай и качество сельскохозяйственных культур // Растения и промышленная среда: Сб. научи, тр. Урал. гос. ун-та. - Свердловск, 1984. - С. 39-47.
4. Лобовиков Н.Н., Акульшина Н.П., Лобовикова В.Ф. Биологическая рекультивация и защита почв от эрозии в нефтедобывающих районах Севера // Рекультивация земель в СССР. - М., 1982. №2.-С. 149-152.
5. Лукьянец А.И., Махнев А.К., Шилова И.И. Опыт выращивания древесных растений в условиях санитарно-защитной зоны медеплавильного завода. // Растения и пром. среда: Сб. научи, тр. Урал. гос. ун-та. - Свердловск, 1984.-С. 107-114.
6. Лясковский Л. Л. Рекультивация земель при строительстве дорог// Автомоб. дороги. - 1984. - № 6. - С. 15-16.
7. Макарова А., Пономаренко П. Опыт рекультивации земель// Земледелие. - 1966. - № 11. - С. 49-52.
8. Мамаева А.А., Пильщиков Б.И. Вопросы рекультивации земель, нарушенных горной промышленостью. - М., 1985.
9. Масюк Н.Т. Особенности формирования естественных и культурных фитоценозов навскрышных горных породах в местах производственной добычи полезных ископаемых // Рекультивация земель.-Днепропетровск, 1974. - Т. 26. -С. 62-105.
10. Масюк Н.Т. Использование растительных индикаторов для познания и изучения рекультивированных почвенно-экологиических структур // Биогеоценология, антропогенные изменения растительного покрова и их прогнозирование: Тез. докл. респуб. совещ.- К.: Наукова думка, 1978.-С. 169-170.

 
 

Цікаве

Загрузка...