WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

цілому.
Отож, оцінка земель за природними властивостями ґрунтів прово-диться за даними суцільних обстежень ґрунтів. При цьому за показниками природних властивостей ґрунту складається 100-бальна шкала, за якою оцінюється відповідний тип ґрунту на території кожної земельної ділянки власників землі і землекористувачів.
На території Городницької сільської ради бал загального бонітету становить: по с.Городниця ріллі - 53.6, сіножатей - 53.8, пасовищ - 57.9, по с.Передівання ріллі - 52.8, сінокосу - 46,5. У даний час узагальнення земельно-оціночних робіт на рівні базових рад ще не проведено. Земельно-оціночні роботи проведені в сільськогосподарських підприємствах, що знаходяться на території сільської ради, зокрема, в СВК "Надія". Грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь на території базового господарства (СВК "Надія") становить - 27091 грн., ріллі - 9837грн., багаторічних насаджень - 13660 грн., сіножатей - 1733 грн., пасовища - 1861 грн. Після того, як була проведена в сільськогосподарських підприємствах оцінка, відбулися зміни в їх загальній площі, пов'язані з роздержавленням і приватизацією земель, тому є необхідність в корегуванні даних оцінки.
Дані оцінки земель, які характеризують їх продуктивність викорис-тання і доходність на території сільської ради повинні розв'язувати такі завдання:
а) виявлення і високе використання всіх ресурсних можливостей земель з метою підвищення рівня суспільного виробництва;
б) розподіл земель у міжгалузевому аспекті, виходячи з пріоритету використання цінних земель в сільському господарстві;
в) визначення втрат сільськогосподарського виробництва при вилу-ченні (викупі) продуктивних земель для несільськогосподарський цілей;
г) визначення мір і розмірів стягнень за порушення земельного законодавства;
д) розміщення сільськогосподарського виробництва;
е) надання земельних ділянок для ведення сільського (фермерського) господарства, виходячи з середньої у спілці власників оцінки земель;
є) об'єктивний аналіз рівня використання земель і господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, госпрозрахункових вироб-ничих підрозділів:
ж) планування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції;
з) економічне обґрунтування організації території;
й) визначення розмірів плати за землю передану у власність або надану у користування залежно від якості і місцеположення земельної ділянки.
Найчастіше порушується порядок використання земель в системі сівозмін через те, що при розробці проекту внутрігосподарського землеус-трою недостатньо враховувалась придатність ріллі для вирощування сільськогосподарських культур, під якою слід розуміти відповідність, пристосованість ґрунтового середовища до конкретних біологічних умов. Такий взаємозв'язок найбільш точніше виявляється шляхом проведення часткових економічних оцінок, тобто оцінок земель за ефективністю вирощування сільськогосподарських культур, за показником окупності затрат. Цей показник найбільш повно інтегрує в собі величину продуктивності земель при такому рівні інтенсивності землеробства, який забезпечує необхідну рентабельність виробництва відповідної культури.
За даними часткових економічних оцінок земель проводять об'єднання рівноцінних агровиробничих груп ґрунтів в масиви ріллі придатні для вирощування сільськогосподарських культур. Придатними рахуються ті землі, які забезпечують окупність затрат більше одиниці.
Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться окремо по орних землях, землях під багаторічними насадженнями, сінокосами пасовищах за рентним доходом, який формується залежно від якості, місця розмежування та економічної оцінки земель і створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки землі, проведеної в 1988р.
Грошова оцінка земель визначається як добуток річного рентного доходу за економічною оцінкою з виробництва зернових, ціни центнера зерна (Ц); терміну його капіталізації (Т) за формулою:
Гоз = Рздн х Ц х Тк
де Рздн - загальний рентний дохід на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в Україні.
Ц- ціна центнера зерна, грн.;
Т- термін капіталізації рентного доходу, який встановлюється на рівні 33 років.
3.8. Нормативна грошова оцінка земель
3.8.1. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь
У період демократичних перетворень в суспільних відносинах, переходу до ринкової економіки та приватизації землі, виникає потреба у грошовій оцінці земель.
Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів розроблено у відповідності з постановами Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 "Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів". Вона здійсню-ється з метою регулювання відносин при передачі землі у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу, визначенні ставок земельного податку тощо.
Розрахунок нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь с.Городниця подано в таблиці 3.8.1.1.
Таблиця 3.8.1.1. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь в межах населеного пункту
Назва угідь Шифр
агро-групи Площа, га Бал бонітету
Грошова вартість агрогрупи,
грн. Загальна вартість, грн.
1
2
3
4
5
6
Рілля 33е
11,1 30,7 6051,89 67175,98
37е 16,9 23,6 4652,27 78623,36
38е 8,2 17,2 3390,64 27803,25
40д 3,6 53,4 10526,74 37896,26
41е 140,2 59,7 11768,66 1653496,73
45е 72,9 41,4 11019,57 803326,65
46е 18,5 38,6 8161,18 150981,83
49е 44,1 30,7 7609,22 335566,60
50е 21,6 23,5 6051,89 130720,82
51е 1,9 55,9 4632,55 8801,84
104е 5,9 12,1 2385,27 14073,09
141 10,6 9,9 1951,58 20686,75
208е 8,20 46,8 9225,68 75650,58
Разом
X
364,0
3404803,74
Багаторічні насадження 33е 12,1 35,9 7159,18 86626,08
37е 3,2 30,9 6162,08 19718,66
38е 0,4 17,2 3430,02 1372,01
41е 10,1 80,1 16731,34 168986,53
Разом Х 3.1 276703,28
Сіножаті 141 7,5 30,4 735,61 5517,08
50е 6,4 11,8 1895,14 12128,90
Разом Х 13,9 17645,98
Пасовища 37е 6,9 38,8 1747,13 12055,19
38е 28,8 26,1 1198,23 34509,02
40д 0,1 17,9 4190,44 419,04
41е 4,6 62,2 4679,11 21523,91
Разом Х 40,4 68507,16
Всього Х Х Х 11042 3767660,1
Характеризуючи таблицю 3.8.1.1., можна сказати, що нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь по населеному пункту с.Городниця складає: по ріллі (площа 364,0 га) - грн., по багаторічних насадженнях (площа 364,0 га) - 276703,28 грн., сінокосах (площа 13,9га) - 17645,98 грн., пасовищах (площа 40,4га) - 68507,16 грн. Вцілому нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь складає 3767660,1 грн.
3.8.2. Нормативна грошова оцінка населеного пункту
Практичне здійснення земельної реформи, впровадження приватної власності на землю, платного характеру потребують економічного меха-нізму регулювання земельних

 
 

Цікаве

Загрузка...