WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

комунальна) с.Передівання 381,8 36,1 36,1 - - - -
Разом по с/р 2354,6 967,4 775,0 13,9 40,8 137,7 1387,2
На території Городницької сільської ради проведений такий розподіл земель, які підлягають поділу на середню земельну частку та резервного і фермерських фондів за механічним складом (табл.3.5.7.).
Таблиця 3.5.7. Розподіл земель за механічним складом
Механічний склад ґрунту
Площа, га
% співвідношення
Середньосуглинкові
150,1 15,78
Важкосуглинкові
801,1 84,22
Всього
915,2 100,00
Характеризуючи таблицю 3.5.7. можна зробити висновок, що найбільшу площу займають важкосуглинкові ґрунти - 801,1 га або 84,22 %.
Таблиця 3.5.8. Список агровиробничих груп грунтів Городницької сільської ради.
Шифр
агрогруп
Назва агрогруп
Площа, га
Співвід-ношення, %
33е Сірі опідзолені глеюваті важкосуглинкові
49 5,15
37е Сірі опідзолені глеюваті слабозмиті важкосуглинкові
11,0 1,16
38е Сірі опідзолені глеюваті середньозмиті важкосуглинкові
62,7 6,59
40д Темно-сірі опідзолені середньосуглинкові 36,2 3,8
41е Чорноземи опідзолені і реградовані абозмиті
430,2 45,22
41л Чорноземи опідзолені і реградовані глеюваті легкосуглинкові
11,4 1,19
43е Темно-сірі опідзолені середньосуглинкові підзолені галечниками 11,1 1,17
45е Чорноземи опідзолені і реградовані 179,4 18,86
46е Чорноземи опідзолені глеюваті слабозмиті 6,4 0,67
49е Чорноземи опідзолені глеюваті глейові 54,5 5,72
50л Чорноземи опідзолені глеюваті середньозмиті
31,0 3,25
51л Чорноземи опідзолені та реградовані слабозмиті 32,7 3,44
51е Чорноземи опідзолені глейові сильнозмиті 16,3 1,71
104еж Дернові слаборозвинені карбонатні сильнозмиті 3,6 0,38
141 Лучно-болотні 11,5 1,20
208е Чорноземи опідзолені глеюваті намиті 4,2 0,44
Всього 951,2 100,0
На перспективу, згідно рішення сільської ради, проектуються передати у власність громадянам земельні паї на полях, які ще не закриті та на кращих землях, що розташовані поближче до села, так як не всі громадяни мають техніку, а також землі фермерського фонду передати фермерам для фермерського господарства, а землі резервного фонду - громадянам для розширення особистих селянських господарств. На основі проекту використання земель збільшаться надходження коштів у сільську раду.
Проект використання земель наведено в таблиці 3.5.9..
Таблиця 3.5.9.
Використання земель с.Городниця (площа, га) с.Передівання (площа, га)
Землі, які знаходяться у власності громадян (паї) 92,4 20,9
Землі, які проектуються передати у власність громадян 75,8 15,8
Землі надані для фермерських господарств 150,1 38,5
Землі, які проектуються для передачі Фермерським господарствам 127,5 111,1
Землі, які проектуються надати громадянам для ведення особистого селянського господарства 75,6 32,1
Землі, які знаходяться у користуванні СВК "Надія" та ПС(Ф)Г "Колос" 305,4 114,2
3.6. Бонітування ґрунтів
Бонітування ґрунтів - це характеристика ґрунтів, що проводиться на основ даних про їх природні властивості, що мають сталий характер та істотно впливають на урожай сільськогосподарських культур.
Бонітування ґрунтів сільськогосподарських угідь, сільськогоспо-дарських підприємств та організацій проведено в 1993 році. Отримані по-казники використано при грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення. Значно ширше використання даних бонітування забезпечувало б проведення внутрішньогосподарського бонітування ґрунтів, що дало б можливість оцінити кожну окрему земельну ділянку за об'єктивними сталими природними властивостями.
Бонітування ґрунтів є продовженням комплексних обстежень земель і передує їх економічній оцінці. Основна мета бонітування ґрунтів полягає у визначенні відносної якості ґрунтів за їх родючістю, тобто встановлення, в скільки разів один ґрунт кращий від іншого за своїми природними і стихійно-побутовими властивостями. Об'єкт бонітування - ґрунт, виражений суворо визначеними таксономічними одиницями, встановленими за матеріалами детального ґрунтового обстеження.
У зв'язку з цим бонітування ґрунтів проводять за ґрунтовими різно-видностями або групами ґрунтів, рівноцінних за господарською достойні-стю, які залягають на одних і тих же елементах рельєфу, подібних за умо-вами зволоження і внаслідок цього, близьких за агрофізичними і агрохі-мічними та іншими природними властивостями, які впливають на урожай-ність сільськогосподарських культур.
При бонітуванні ґрунтів необхідно брати до уваги урожайність на різних виробничих групах ґрунтів у межах земельно оціночного району при порівняльному рівні агротехніки і інтенсивності землеробства.
Однакові групи ґрунтів при бонітуванні повинні одержати однакові показники бонітету. Щоб визначити ці показники складається шкала бо-нітування ґрунту, яка являє собою систему цифрових даних, що відповідають певним значенням природних показників на різних групах ґрунтів.
Бонітування ґрунтів і економічна оцінка земель тісно пов'язані між со-бою спільністю мети, опираються на єдині дані реєстрації землеволодінь, обліку кількості та якості земель, матеріали обстеження і джерела статистичної інформації про виробничі показники використання оцінюваних земель. Економічна оцінка дає кількісну характеристику ґрунтової родючості, яка об'єктивно склалася за економічними показниками. Під економічною оцінкою розуміється оцінка якості землі як природного ресурсу і головного засобувиробництва у сільському господарстві. Основна відмінність економічної оцінки землі від бонітування ґрунтів полягає в тому, що бонітування вивчає ґрунт як природне тіло, без врахування економічних умов ведення сільськогосподарського виробництва. Вона встановлює відносну їх придатність за основними факторами природної родючості для вирощування сільськогосподарських культур, забезпечує виділення груп ґрунтів, які підлягають економічній оцінці. При економічній оцінці земля розглядається як головний засіб виробництва у сільському господарстві. Економічна оцінка землі має велике призначення для розвитку народного господарства країни. Дані оцінки використовуються як нормативні і нормативно-утворювальні фактори при вирішенні таких завдань, як науково обґрунтований розподіл земельного фонду для планомірного і пропорційного розвитку всіх галузей народного господарства, економічне обґрунтування об'ємів виробництва.
3.7. Економічна оцінка земель
Бонітування ґрунтів і економічна оцінка земель - це єдиний оціноч-ний процес визначення їх продуктивної здатності. Це обумовлено тим, що цілі і завдання бонітування ґрунтів і економічної оцінки земель співпадають і спираються на єдині дані обліку кількості і якості земель, матеріали спеціальних обстежень і джерела економіко-математичної інформації про виробничі показники використання оцінених земель.
У межах сільської ради земельно-оціночні роботи полягають в уза-гальненні матеріалів оцінки земель, проведеної в конкретному господарстві і визначенні середньозважених показників оцінки у сільській раді в

 
 

Цікаве

Загрузка...