WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Дефініція гідрохімічної системи за функціонально- геосистемним принципом та її математична формалізація - Реферат

Дефініція гідрохімічної системи за функціонально- геосистемним принципом та її математична формалізація - Реферат

(зв'язків) між елементами ГХС та елементами ГХС і навколишнім середовищем називається структурою даної гідрохімічної системи S і позначається вона так:
R ={ R 1, R 2, R 3, ... , R l}. (1.3)
де l - число зв'язків, що утворюють структуру системи S.
Склад ГХС Х, її навколишнє середовище F та структура R можуть змінюватись у часі t. Цю зміну у загальній формі можна позначити слідуючим чином:
Х =Х(t) = {Х1(t), Х2(t), Х3(t), ... , Хn(t)}, (1.4)
F =F(t) ={F1(t), F 2 (t), F 3(t), ... , F m(t)}, (1.5)
R =R(t) ={ R 1 (t), R 2(t), R 3(t), ... , R l(t)}. (1.6)
Зміна у часі елементів Х(t) та структури R(t) ГХС в залежності від впливу зовнішніх факторів F(t) відбувається за певною функцією M(t).
Враховуючи виконану математичну формалізацію ГХС можна подати її визначення в такому варіанті:
гідрохімічною системою S(t), що функціонує у водному об'єкті, чи групі споріднених водних об'єктів, які по відношенню до системи є навколишнім середовищем F(t), називається множина об'єктів
S(t) = S(Х, F, R, M), (1.7)
що утворена із сукупності внутрішніх елементів Х(t), які зв'язані між собою і з навколишнім середовищемF(t) сукупністю зв'язків R(t), які змінюються у часі у відповідності із множиною функцій M(t). Графічну модель формалізованої таким чином гідрохімічної системи представлено на рисунку.
Рис. Графічна модель формалізованої гідрохімічної системи
Точне визначення поняття "гідрохімічна система" та її математична формалізація є теоретичною базою розробки методології дослідження гідрохімічних систем, принципи якої викладені нами в попередніх роботах [25-28].
Список літератури
1. Алекин О.А. Основы гидрохимии:Учебное пособие. -Л.: Гидрометиздат, 1970.-444 с. 2. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление. -М.:Наука, 1977.- 189 с. 3. Воронков П.П. Гидрохимические обоснования выделения местного стока и способы расчленения его гидрографа// Метеорология и гидрология. - 1963. -№8. С. 21-28. 4. Гвоздецкий Н.А. Физико-географические комплексы и практическое значение их изучения// Вестн. Моск. ун-та. Сер.5. -1982. -№ 2. -С. 22-29. 5. Глазовская М.А. Ландшафтно-геохимические системы и их устойчивость к техногенезу// Биогеохимические циклы в биосфере. -М.: Наука, 1976.-С. 99-118. 6. Глушков В.Г. Вопросы теории и методы гидрологических исследований. -М.: Изд-во АН СССР, 1961.- 414 с. 7. Горев Л.Н. Закономерности формирования физико-химической обстановки в природных водах равнинной части Украины. -Физ.география и геоморфология. Вып.18.- 1977. - С. 55-64. 8. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. -К.: Либідь, 1993. -224 с. 9. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. - К.:Лікей, 1995. -233 с. 10. Гродзинский М.Д., Шищенко П.Г. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании.-К.:Лыбедь, 1993. - 244 с. 11. Джефферс Д. Введение в системный анализ: применение в экологии. - М.: Мир, 1981. -256 с. 12. Закревский Д.В. Гидрохимия осушаемых земель. Автореф. дисс. … докт.геогр.наук. -Ростов-на-Дону, 1992. -48 с. 13. Кадацкая О.В. Гидрохимическая индикация ландшафтной обстановки водосборов. -Минск: Наука, 1987. -135 с. 14. Казаков В.Л. Геосистема як об'єкт вивчення географії в світлі закону системності.// Географія і сучасність. - 1999. - Вип.1. -С.26 -31. 15. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології. - К.: Фітосоціоцентр, 1998. -132 с. 16. Малишева Л.Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій. - К.: Ред.-вид. центр "Київський університет", 1998. -264 с. 17. Месарович М., Такахара И. Общая теория систем. Математические основы.- М.:Наука,1970.-163 с. 18. Муравейский С.Д. Роль географических факторов в формировании географических комплексов// Реки и озера. - М.: Географгиз, 1960. - С. 30-45. 19. Некос В.Е., Бутенко В.И. Теория и методы исследования физических полей геосистем. - К.: УМК ВО, 1988. - 95 с. 20. ПелешенкоВ.И. Оценка взаимосвязи химического состава различных типов природных вод. -Изд-во при Киев.ун-те, 1975. - 168 с. 21. Полынов Б.Б. Географические работы.-М.: Географгиз, 1952. -400 с. 22. Ромась Н.И. О формировании химического состава атмосферных осадков в различных физико-географических зонах УССР// Физ. География м геоморфология. -1979. - Вып.21. - С. 126-131. 23. Самойленко В.М. Кадастр радіоактивного забруднення водних об'єктів України місцевого водокористування. Том 1. Радіогідроекологічний стан і використання водойм та загально методичні проблеми. -К.: Ніка-Центр, 1998. -192 с. 24. Снежко С.И. Особенности формирования речного стока биогенных элементов бассейна Днепра (в пределах УССР). Автореф. дис. канд. геогр. наук - Ростов-на-Дону. - 1989. - 23 с. 25. Сніжко С.І. Методика досліджень факторів формування гідрохімічних систем. Вісн.Київ.ун-ту. Серія географії, 2001. Вип.47.
26.Сніжко С.І. Методика дослідження територіальної структури гідрохімічних систем// Картографія та вища школа.2001. Вип.5. 27. Сніжко С.І. Поняття про гідрохімічні системи та методи їх дослідження.- В зб.: Україна і глобальні процеси: географічний вимір. Матеріали з"їзду Географічного товариства України, Луцьк, 2000 р., т.2, с. 199-202. 28.Сніжко С.І. Сучасні методи дослідження гідрохімічних систем. В зб.: Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.2000, т.1, с.67 - 69. 29. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. - Новосибирск: Наука, 1978. - 319 с. 30.Теория систем в приложении к проблемам защиты окружающей среды. -К.: Высшая школа, 1989. -232 с. 31.Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. - 464 с. 32.Философский словарь.-М.:Политиздат, 1975. - 496 с. 33.Хільчевський В.К. Роль агрохімічних засобів у формуванні якості вод басейну Дніпра. - К.: ВПЦ "Київський університет", 1996. - 222 с. 34.Холл А., Фейджин Р. Определение понятия системы// Исследования по общей теории систем. - 35.Шищенко П.Г.Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. -К.: Фитосоциоцентр, 1999.- 284 с. 36.Athey T. Systematic systems approach. -New Jersey, 1982. -285 p. 37.Churchman C. Systems approach and its enemies. - New York, 1979. -320 p. 38.Hice G., Turner W., Cashwell L. System development methodology. - Amsterdam, 1978. - 380 p.

 
 

Цікаве

Загрузка...