WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Аналіз існуючих підходів до районування водосховищ та пропозиції по його удосконаленню - Реферат

Аналіз існуючих підходів до районування водосховищ та пропозиції по його удосконаленню - Реферат

оскільки між власне водосховищем (по межі зони мілководь) і сушею знаходиться територія, яка зазнає безпосереднього впливу водосховища - берегова зона. Дія водосховища виявляється в межах цієї зони процесами підтоплення земель і руйнування берегових схилів, підвищеною ерозійною активністю, своєрідним мікрокліматом і, як наслідок, трансформацією грунтово-рослинного покриву. Берегову зону, яку з певною умовністю можна назвати водоохоронною зоною, ми, як і інші дослідники 2, 3, 19 , відносимо до екосистеми водосховища, розташовуючи її між верхньою з боку суші межею зони мілководь та умовною лінією, що оконтурює зону взаємодії водосховища з прилеглою сушею.
Екосистему озероподібної частини водосховища за структурно-функціональними особливостями можна розділити на таксони третього рівня: екосистеми літоралі (відповідає зоні мілководь), субліторалі та профундалі. Для біоти екосистеми літоралі характерне переважання вищої водяної рослинності і пов'язаних з нею фіто- та зооценозів. Відповідно профундаль характеризується відсутністю вищої водяної рослинності і, загалом, більш бідною як за видовим різноманіттям, так і за продукційними можливостями біотою. Сублітораль, як перехідна екосистема, в залежності від коливань рівня води в водосховищі, наближається або до екосистеми літоралі, або до екосистеми профундалі.
З еколого-гідрологічної точки зору межі і відмінності між екосистемами літоралі, субліторалі та профундалі фіксуються як біоценозами, так і факторами внутрішньоводоймної динаміки (в першу чергу, коливаннями рівня води, глибинами і хвилюванням) в їх нерозривному зв'язку.
З цієї ж точки зору екосистема літоралі (біоценози і біотопи мілководь) є перехідною між водосховищем і прилеглою сушею - з одного боку, а з іншого - між екосистемами другого порядку - озероподібною і річковою частинами водосховища. Таке прикордонне становище екосистеми літоралі між водними об'єктами і сушею визначає її як екотон І-го порядку,а між озероподібною і річковою частинами - як екотон ІІ-го порядку.
Слід зазначити, що в межах екосистемного підходу доводиться відмовитись від широковживаних в літературі визначень мілководь і мілководності. Так терміни "мілководна зона", "глибоководна зона" відбивають характеристики рідини, що зазнає вітро-хвильового впливу, і саме в цьому розумінні закріпились в гідравліці та гідротехніці. Окрім цього, як прийнято в екології 15 , назви екосистем можуть бути або особистими - екосистема річки (озера, водосховища), або відбивати взаємодію біотичних та абіотичних компонентів - фітоценози мілководь.
Критичний огляд підходів різних авторів до районування водосховищ з позицій екосистемного аналізу та концептуальна оцінка перспектив екологічної класифікації їх акваторій і прибережних територій, викладені вище, показують, що є об'єктивна принципова можливість створення єдиної уніфікованої схеми районування водосховищ і прісноводних водойм взагалі, яка відповідала б екосистемним вимогам.
Список літератури
1. Баканов А.И. Обзор существующих подходов к районированию водохранилищ // Тр. Ин-та биол. внутр. вод. - 1990. - вып.62 (65). - С.3-16. 2. Буторин Н.В. Особенности гидрологических процессов в мелководных зонах равнинных водохранилищ // Вод. ресурсы. - 1986. - №2 - С.3-10. 3. Буторин Н.В., Смирнов Н.П. О принципах районирования водохранилищ // Уч. зап. Пермского гос. ун-та. - 1974. - № 330 - С.99-113. 4. Вендров С.Л. О русловых процессах на больших водохранилищах // Русловые процессы. - М.: Изд. АН СССР, 1958. - С.228-247. 5. Вендров С.Л. Проблемы преобразования речных систем СССР. - Л.: Гидрометеоиздат, 1979. - 236 с. 6. Дубняк С.А., Кулачинский А.В. Схема гидродинамического районирования равнинных водохранилищ // Сб. Актуальные проблемы водохозяйственного строительства. К.: Урожай. - 1976. - С.1-5. 7. Дубняк С.С. Эколого-гидрологический подход к определению границ мелководий на водохранилищах // Гидробиол. журн., 1996. - 32. - №5. - С.102-107. 8. Денисова А.И., Тимченко В.М., Нахшина Е.П. и др. Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ. - Киев: Наук.думка, 1989. - 216 с. 9. Зеров К.К. Вища водна рослинність заплавних водойм Верхнього і Середнього Дніпра // Тр. Ін-ту гідробіології АН УРСР. - 1941. - №20. - С.83-113. 10. Зеров К.К. Формирование растительности и зарастание водохранилищ Днепровского каскада. - Киев: Наук.думка, 1976. - 141 с. 11. Зимбалевская Л.Н., Плигин Ю.В., Хороших Л.А. Структура и сукцесии литоральных биоценозов днепровских водохранилищ. - Киев: Наук.думка, 1987. - 204 с. 12. Казмирук В.Д. О роли мелководий различных типов в определении качества воды рек и водоемов // Материалы Междун. Конгресса "Вода: экология и технология". - М.: Наука, 1994. - С.158-162. 13. Матарзин Ю.М., Новосельский Ю.И. Гидролого-морфологическое районирование равнинных водохранилищ долинного типа //Вод.ресурсы. - 1983. - № 3. - С.84-93. 14. Одум Ю. Основы экологии. - М.: Наука, 1994. - с.158-162. 15. Одум Ю. Экология. Том 1. - М.: Мир, 1986. - 376 с. 16. Поддубный А.Г. Экологическая топография популяций рыб в водохранилищах. - Л.: Наука, 1971. - 307 с. 17. Поддубный А.Г. Использование результатов экологического районирования водоема в практике народного хозяйства //Тр. Ин-та биологии внутр.вод. - 1990. - Вып.62 (65). - С.145-164. 18. Поташник С.И. Каскад среднеднепровских ГЭС. - М.: Энергоиздат, 1986. - 144 с. 19. Приймаченко А.Д. Фитопланктон и первичная продукция Днепра и днепровских водохранилищ. - К.: Наук.думка, 1981. - 276 с. 20. Салтанкин В.П. Актуальные методические вопросы комплексного районирования водохранилищ //Комплексное использование водохранилищ ГЭС и охрана окружающей среды. - Л.: Энергия, 1979. - С.54-58. 21. Сиренко Л.А., Корелякова И.Л., Михайленко Л.Е. и др. Растительность и бактериальное население Днепра и его водохранилищ. - К.: Наук.думка, 1989. - 232 с. 22. Тимченко В.М. Экологическая гидрология: Предмет, задачи, опыт исследований в Украине // Гидробиол. журн., 1993. - 29. - №4. - С.3-15.

 
 

Цікаве

Загрузка...