WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Кількісна оцінка екологічної шкоди та екологічного ризику стосовно якості поверхневих вод - Реферат

Кількісна оцінка екологічної шкоди та екологічного ризику стосовно якості поверхневих вод - Реферат

спочатку окремішно визначають величини показників якості води, належних до блоку сольового складу, потім - до трофо-сапробіологічного блоку, і наприкінці - до блоку специфічних речовин.
Принципова відмінність поміж способами визначення ступеня ЕШ та ЕР стосовноякості поверхневих вод є одна: перший обчислюється на підставі реально спостережених величин окремих показників якості води в сучасний період та в ретроспективі; другий обчислюється на підставі віртуальних, прогнозованих величин таких же показників якості води в перспективі. Прогнозовані величини показників якості води можуть залишатися такими ж, як і в сучасний період; а можуть змінюватися: або в гірший бік під впливом певних антропогенних чинників (тобто віддалятися від значень показників якості води в сучасний період, що посилює ЕР), або ж в кращий бік завдяки водоохоронним заходам (тобто наближатися до значень якості води в сучасний період, що зменшує ЕР).
Важливо підкреслити, що методи визначення узагальнених величин контрольованих показників якості води для сучасного і минулого періодів, з одного боку, і для майбутнього періоду з іншого боку, є дуже різними. У першому випадку узагальнені величини визначаються на підставі результатів системних спостережень та аналізу реальних первинних даних за "Методикою оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями" В другому випадку узагальнені величини контрольованих показників якості води визначаються за допомогою дуже різних методів прогнозування значень окремих показників якості води.
Значення ЕН(о) та ЕН(д), як також і значення результатів екологічної оцінки якості поверхневих вод виражають двома способами: в абсолютних величинах окремих показників і у відносних значеннях (класи, категорії, індекси). При цьому ЕН(о) та ЕН(д), виражені в категоріях та індексах якості води, можуть бути не обов'язково цілими, але й дробовими числами. Щодо значень ЕШ та ЕР, то вони можуть виражатися лише у відносних величинах, зокрема й дробовими числами.
Досвід оцінки якості поверхневих вод в Україні свідчить про те, що значення окремих показників якості води в сучасний період перевищують значення ЕН(о) та ЕН(д) в дуже широкому діапазоні чисел: від 0,1 до 4,0-5,0 категорій. Отже, й ступінь ЕШ та ЕР може варіювати в таких межах.
Пропонується така схема умовного поділу ступеня ЕШ та ЕР стосовно різних показників якості води на підставі кількісного виразу перевищення значень ЕН реально спостереженими значеннями окремих чи інтегральних показників якості води (табл.1):
Таблиця 1. Схема поділу ступеня ЕШ та ЕР стосовно якості поверхневих вод
Ступінь ЕШ та ЕР Словесна характеристика ступеня ЕШ та ЕР Перевищення значень показників якості води в сучасний період над значеннями ЕН - для обчислення ЕШ; переви-щення прогнозованих значень над значеннями показників якості води в сучасний період - для обчислення ЕР
Перший (I) Несуттєви й На число, яке менше однієї категорії
Другий (II) Суттєвий На одну-дві категорії
Третій (III) Неприпустимий
(кризовий) На три категорії
Четвертий (IV) Катастрофічний На число, яке більше трьох категорій
Для того, щоб полегшити сприйняття викладеного матеріалу і навчити фахівців користуватися пропонованою методикою кількісної оцінки ЕШ та ЕР стосовно якості поверхневих вод, наводимо наочний приклад обчислення ступеня ЕШ та ЕР щодо якості води за вмістом в ній розчиненого кисню (табл.2).
Наявність методики встановлення і використання ЕН, тобто цільових значень якості води, а також методики обчислення ступеня ЕШ та ЕР надасть водоохоронній діяльності більшої осмисленості та цілеспрямованості. На нашу думку, водоохоронна діяльність покликана вирішувати три головні завдання.
Перше завдання - усунення наслідків шкоди, завданої водним екосистемам, зокрема якості води в них; відновлення структурно-функціональної цілісності водних екосистем, здійснення компенсаційних заходів задля відновлення якості води до попередніх кондицій, впритул до значень ЕН. Управління якістю води при вирішенні першого завдання має спиратися на концепцію і спосіб обчислення ступеня ЕШ.
Друге завдання - профілактика очікуваних поступових і більш різких порушень структури і функціонування водних екосистем, запобігання погіршенню якості поверхневих вод внаслідок діяння спланованих антропогенних чинників. Головний шлях вирішення цього завдання - виконання процедури і вимог ОВНС. Управління якістю води при вирішенні другого завдання повинно спиратися на концепцію і спосіб обчислення ступеня ЕР.
Третє завдання - попередження гідроекологічних катастроф, руйнування структури водних екосистем, раптового погіршення якості води в них у результаті аварій і надзвичайних ситуацій, а також оцінка масштабів таких катаклізмів і ефективності наступних водоохоронних заходів. Офіційно визначеними шляхами вирішення третього завдання є здійснення кризового моніторингу водних об'єктів в зонах підвищеного екологічного ризику і в зонах впливу аварій і надзвичайних ситуацій, а також невідкладні заходи по відверненню їх негативних наслідків, зокрема створення систем аварійного сповіщення, насамперед на транскордонних ділянках річок. Для вирішення третього завдання перспективним є спільне використання концепцій і способів обчислення ступеня ЕШ та ЕР стосовно якості поверхневих вод.
Qualifier assessment of the ecological loss and ecological risk relative to surface water quality.
Zhukinskiy V.M.
The methods of the qualifier assessment of the ecological loss and ecological risk relative to surface water quality are proposed. An example of degree of the ecological loss and ecological risk calculation is given.
Таблиця 2. Приклад обчислення ступеня ЕШ та ЕР стосовно якості води за вмістом в ній розчиненого кисню в умовному водному об'єкті
Спосіб вираження Значення ЕН(о) Значення якості во-ди в сучасний пері-од за результатами екологічної оцінки Ступінь ЕШ Прогнозоване по-гіршення якості води в близькій перспективі Ступінь ЕР (у порівнянні із значеннями по-казників якості води в сучасний період Сумарне значення ре-альної та ймовірної екологічних втрат в ас-пекті якості поверхне-вих вод у разі її не-ухильного погіршення
В абсолютних ве-личинах 7,9 мгО2/дм3 6,8 мгО2/дм3 7,9 мгО2/дм3 -
6,8 мгО2/дм3 4,5 мгО2/дм3 6,8 мгО2/дм3 -
4,5 мгО2/дм3 =
2,3 мгО2/дм3 7,9 мгО2/дм3 -
4,5 мгО2/дм3
або ж 1,1 мгО2/дм3 +
2,3 мгО2/дм3 =
3,4 мгО2/дм3
В категоріях 2(1,8) 4(3,8) 3,8 - 1,8 = 2,0 6,0 6,0 - 3,8 = 2,2 6,0 - 1,8 або ж
2,0 + 2,2 = 4,2
Словесно Дуже добра, чиста вода Задовільна, слабо забруднена вода Суттєвий Погана, брудна вода Недопустимий
(кризовий) Катастрофічний

 
 

Цікаве

Загрузка...