WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Оцінка стану гідроекосистем за продукційно-енергетичними параметрами біосистем - Реферат

Оцінка стану гідроекосистем за продукційно-енергетичними параметрами біосистем - Реферат


Реферат на тему:
Оцінка стану гідроекосистем за продукційно-енергетичними параметрами біосистем
Подальший розвиток теорії функціювання гідроекосистем в умовах антропогенного навантаження значною мірою залежить від успішного розв'язання проблеми взаємозв'язку між рівнем забруднення середовища, ступенем антропогенного навантаження і якістю середовища в цілому та продуктивністю біологічних систем, а також вирішення питання кількісної оцінки стану якості середовища для біосистем різного рівня організації (організменного, популяційного, біоценотичного). Успішне розв'язання цілої низки проблем -- діагностики стану довкілля, кількісної оцінки ступеня змін стану середовища, порівняння якості середовища різниоманітних гідроекосистем тощо гальмується відсутністю адекватних підходів до кількісної оцінки стану якості середовища.
Водні екосистеми є найбільш уразливими до забруднень, оскільки накопичують їх з усього водозбірного басейну, а відтак їх діагностика може дати інформацію про стан забруднення всієї площі водозбору.
Важливим етапом розвитку цієї проблеми є з'ясування поняття "норми" і "патології" екосистем [4 - 5]. В цьому аспекті першочерговим завданням слід визнати розробку кількісних критеріїв, які спроможні давати об'єктивну оцінку стану якості середовища за ступенем його адекватності особливостям живої матерії.
Сучасність методики полягає в дотриманні екосистемної парадигми, тобто панівної ідеї про захист і відновлення цілісності водних екосистем. "Водна політика і водогосподарська діяльність повинні базуватися на екосистемному підході" - така рекомендація урядам країн Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН була прийнята старшими радниками урядів ЄЕК з проблем довкілля і водних ресурсів ще в березні 1992 р. і підтверджена в грудні 1996 р. в проекті "Основної (рамкової) Директиви ЄС по воді (4/12/96) [7].
Енергетичний підхід до вивчення екологічних процесів значною мірою сприяв формуванню екології як науки, оскільки саме він дав змогу вивчати дивовижне розмаїття життя в усіх його проявах через встановлення кількісних закономірностей як міжорганізмених, так і міжпопуляційних взаємин, встановлювати енергетичні баланси біо- і екосистем різного рівня організації. Колосальна кількість публікацій цього напрямку сприяла встановленню загальних закономірностей трансформації енергії як окремими організмами, популяціями, біоценозами, так і складових енергетичного балансу біосистем різного рівня організації. Але при цьому практично не враховується вплив якості середовища на жоден продукційно-енергетичний параметр [1, 2, 4]. В практиці біопродукційних досліджень часто майже всі біопродукційні величини одержують розрахунковими методами, використовуючи Р/В (продукційно-біомасові) коефіціенти, одержані десятки років тому за інших умов антропогенного впливу. Водночас показано, що забруднення гідроекосистем впливає на метаболічні процеси як безхребетних [3, 12], так і хребетних тварин [9], рослин [8, 10-11] тощо, викликаючи їх розкорельованість, що призводить до значного зниження продуктивності [4, 6,12].
Все це унеможливлює одержання об'єктивної інформації з продукційних параметрів різних видів і трофічних рівнів, беручи до уваги значні зміни у стані гідроекосистем за останні десятиліття. Тим паче, що рівень забруднення окремих екосистем відрізняється настільки істотно, що його неврахування зводить нанівець цінність проведених таким чином біопродукційних досліджень.
Враховуючи величезну кількість чинників, що впливають на якість середовища, ми вважаємо одним з найперспективніших шляхів оцінки його якості за станом самих біологічних систем різного рівня (організмів, популяцій, угруповань). Цей підхід базується на розумінні якості середовища як ступеня його адекватності особливостям живої матерії. При цьому зміни стану середовища мають оцінюватися за функцією відгуку біосистем різного рівня. В цьому аспекті пріоритет, безперечно, належить продукційно-енергетичним параметрам живих систем, які можуть однаково успішно застосовуватися як до живих організмів будь-яких систематичних груп, їхніх популяцій та угруповань. При цьому стан гідроекосистем пропонується оцінювати за функцією благополуччя біосистем різного рівня організації, а в якості інтегральної характеристики стану біосистем ми пропонуємо найвагоміші продукційно-енергетичні параметри, що базуються на структурі енергетичного балансу, а відтак це відображує співвідношення ентропійного і негентропійного начал в живих системах за різного стану гідроекосистем.
Проведені нами протягом останніх 15 років експериментальні дослідження на представниках різних груп тваринного і рослинного світу (табл.) дозволили дійти висновку, що найповніше всім цим вимогам відповідають основні енергетичні параметри - інтенсиваність енергетичного потоку через біосистеми та ефективність їх функціювання як трансформаторів енергії.
Таблиця. Об'єкти наших експериментальних досліджень впливу солей важких металів за різних їх концентрацій у воді на продукційно-енергетичні показники гідробіонтів різних груп
Об'єкти дослідження Вивчено вплив солей важких металів
Назва виду
Латинською мовою Українською мовою
Lemna minor Ряска мала Pb, Ni
Lemna trisulca Ряска тридольна Pb, Ni
Elodea canadensis Елодея канадська Pb, Ni
Paramecium caudatum Інфузорія туфелька Cr, Pb
Pelmatohydra oligactis Довгостебельчата гідра Cr, Pb
Daphnia magna Дафнія Cr, Pb, Ni
Ceriodaphnia reticulata Церіодафнія Cr
Esox lucius Щука Cr, Pb
Silurus glanis Сом Cr, Pb
Brachydanio rerio Даніо реріо Cr
Poecilia reticulata Гупі Cr, Pb, Ni
Carassius auratus auratus Золота рибка Cr, Pb, Ni
Rutilus rutilus Плітка Cr
Tinca tinca Лин Cr
Perca fluviatilis Окунь Cr
Rana ridibunda Озерна жаба Cr, Pb
Rana arvalis Гостроморда жаба Cr, Pb
Проте слід зауважити, що значний енергопотік через біосистеми нерідко супроводжується неефективним використанням енергії, в той час як досить значна ефективність трансформації енергії супроводжується незначним енергетичним потоком через біосистеми. Це спонукало нас запропонувати новий інтегральний продукційно-енергетичний критерій - індекс якості середовища (для

 
 

Цікаве

Загрузка...