WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Екологічні аспекти водоохоронної діяльності в теплоенергетиці - Реферат

Екологічні аспекти водоохоронної діяльності в теплоенергетиці - Реферат


Реферат на тему:
Екологічні аспекти водоохоронної діяльності в теплоенергетиці
Ефективне управління природокористуванням, охороною і відтворенням природноресурсного потенціалу може здійснюватися лише за басейновим принципом. Водоохоронна діяльність яка провадиться у межах річкового басейну є складовою екологічного управління природоохоронною діяльністю. Створення водогосподарських комплексів на базі ТЕС доцільно розглядати як певний рівень басейнового управління зі своїми, притаманними саме цьому рівню підходами до реалізації басейнової політики, спрямованої на охорону та раціональне використання вод.
Жорстке екологічне управління станом водних об'єктів у водогосподарських комплексах, яке зумовлене необхідністю дотримання в першу чергу водогосподарських вимог, потребує глибоких знань про функціонування та зміну водних екосистем в умовах комплексного використання водоймищ, вміння прогнозувати зміни у їх структурній та функціональній організації під впливом антропогенних та природних чинників, наукового обгрунтування заходів, спрямованих на попередження можливих негативних змін стану водних об'єктів та погіршення якості води.
Основу української енергетики складають теплові електростанції, на яких виробляється близько 60% всієї електроенергії в Україні. Їх будівництво та експлуатація суттєво впливають на оточуюче природне середовище, зокрема, на водні об'єкти, що використовуються як охолоджувачі теплообмінних вод.
Аналіз існуючої нормативно-правової бази у частині розробки норма-тивів охорони та використання води водоймищ-охолоджувачів свідчить про її недосконалість як при встановленні норм та правил водокористування, так і у визначенні можливостей використання водоймищ-охолоджувачів та теплообмінних вод в інших галузях господарської діяльності. Залишається не вирішеним питання щодо критеріїв оцінки та регламента стану водоймищ-охолоджувачів при їх комплексному використанні, коли вимоги до складу та якості води окремих водокористувачів не співпадають.
Враховуючи те, що збереження природного стану водних екосистем в умовах постійного впливу на них підігрітих вод не може бути забезпечене, пряме поширення на водоймища-охолоджувачі вимог природоохоронного законодавства створює серйозні проблеми у правовому полі та шкодить розвитку господарської діяльності.
Дослідження еволюції водних об'єктів в умовах антропогенного впливу, перш за все виробничо-технологічного середовища, оцінка придатності існуючих та нових технологій виробництва з точки зору не тільки економічної перспективи, але й впливу на довкілля, мають безпосереднє відношення до вирішення проблеми стійкого розвитку системи "суспільство-середовище". Необхідним інструментом у дослідженнях цієї проблеми є математичне моделювання в рамках системного аналізу динаміки взаємодії природних і технологічних систем.
Розроблений нами на концептуальному рівні підхід до оцінки технологій відносно критерія стійкості водних об'єктів, грунтується на динамічній моделі природно-технологічної системи, залежними перемінними якої є параметри стану природної підсистеми та технологічної підсистеми, які належать відповідним областям змінювання. Такий підхід дає можливість інтерпретації поняття стійкості водного об'єкта у термінах асимптотичної стійкості динамічного режиму.
Прийняття управлінських рішень, оцінювання допустимості використання існуючих або нових перспективних технологій запропоновано проводити з урахуванням критерію стійкості водного об'єкта. В рамках цього підходу технологія може розглядатися як допустима, якщо вона не виводить стан водного об'єкта з області змінювання одного з стійких динамічних режимів.
Ознаками екологічної технології доцільно вважати не тільки незначний негативний вплив на оточуюче природне середовище, але й певну її чутливість до змін цього середовища.
Імітаційне моделювання реакції природно-технологічних систем на можливі збурення стану природної і технологічної підсистем дає практич-ний інструмент оцінки технологій за критерієм стійкості водного об'єкта. Саме з цією метою наведено опис класу динамічних систем, що моделюють діяльність незалежних водокористувачів одного водного об'єкта. В цьому наближенні розглянуто основні особливості проблеми координації дій водокористувачів, а також питання важливості зворотного впливу природного середовища на ефективність технологічних систем та встановлення меж їх екстенсивного розвитку.
Підгрунттям запропонованих водоохоронних рішень стали результати комплексних досліджень впливу ТЕС на екологічний стан водних об'єктів [1]. Унікальність досліджень полягає у тому, що по-перше, вони виконувались безперервно на протязі майже тридцяти років, а по-друге - за цей період потужність ТЕС наростала з мінімальних до максимальних показників і знову знижувалась до мінімальних. Відповідно з цим, відбувались також суттєві зміни у складі гідробіонтів. Завдяки цим дослідженням були визначені три етапи розвитку екосистеми водоймища-охолоджувача, головні чинники впливу на окремі елементи водної екосистеми, розроблені заходи щодо підвищення ролі гідробіонтів у відтворенні якості води, обгрунтовані дії по підвищенню рибопродуктивності водоймищ-охолоджувачів та заходи боротьби з біологічними перешкодами. На основі аналізу результатів цих досліджень зроблено висновок про те, що:
- без збереження функціональної цілісності екосистеми водоймищ-охолоджувачів, неможливо забезпечити якість води, яка б відповідала вимогам водоспоживачів та водокористувачів;
- перспективним у водоохоронній діяльності на водоймищах-охолод-жувачах є використання біологічних методів, спрямованих як на інтен-сифікацію процесів самоочишення шляхом створення штучних біоценозів, так і біологічної меліорації з використанням рослинноїдних риб;
- при розробці водоохоронних заходів необхідно враховувати особливості як водного об'єкта, так і екосистеми, що в ньому сформувалася.
На теплове навантаження екосистема водоймища-охолоджувача реагує структурними перебудовами, які спрямовані на відновлення її стійкого функціонування. При цьому відбувається зміна видового складу, чисельності та біомаси популяцій, а також домінантних видів.
Зміна видового складу стає можливою переважно за рахунок тих організмів, які потрапляють у водоймище-охолоджувач з водою з природної водойми, що слугує донором при поповненні беззворотних витрат води.
Заходи по інтенсифікації самоочищення водоймищ-охолоджувачів повинні передбачати вирішення наступних завдань: формування інформаційної бази даних про параметри структури і функціонування біоценозів, вибір цільових функцій популяцій видів і кількісну їх оцінку; створення методики оцінки стану водних екосистем, що підлягають відновленню; розробка методики розрахунку продукційно-енергетичних характеристик для спрямованого формування біоценозу; розробка інженерних рішень для забезпечення умов нормального функціонування штучного біоценозу і заходів щодо регулювання впливу антропогенних навантажень.
Виділені на прикладі Зміївської ТЕС етапи розвитку екосистеми не-обхідно

 
 

Цікаве

Загрузка...