WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Еколого-токсикологічні дослідження межиріччя Прип’яті та Стоходу - Реферат

Еколого-токсикологічні дослідження межиріччя Прип’яті та Стоходу - Реферат

ділянка 0,084 1,7
10. Р.Коростянка (дренажний канал) 0,015 відповідає
2. Вміст фекнолів у воді.
Як одні із пріоритетних забруднювачів природних вод вивчалися також і летучі феноли . Як токсичні речовини , вони пригнічують життєдіяльність гідробіонтів , негативно впливають на структуру їх популяцій і в більшості випадків знижують виживання водних організмів , наносячи таким чином значну шкоду біологічним ресурсам водойм .
Результати дослідження рівнів забруднення летучими фенолами води досліджуваних аквасистем РЛП " Прип"ять - Стохід " викладені в таблиці 3. Отримані результати дозволяють зробити висновок про широкий діапазон коливань концентрації фенолів у воді досліджуваних водойм . На більшості ділянок відмічено перевищення ГДК рибогосподарської по вмісту летучих фенолів у воді , особливо в місцях заростання водної площі вищою водною рослинністю . Неоднорідність у розподілі фенольних сполук по всій акваторії досліджуваних водойм РПЛ " Прип"ять - Стохід " , в літній період , свідчить про те , що основна маса цих речовин , ймовірно , утворюється за рахунок діяльності бактерій та продуктів життєвого виділення, відмирання і розкладу гідробіонтів , в першу чергу , фітопланктону , а також різноманітних біохімічних процесів протікаючих з різною інтенсивністю в різних частинах водойм . В цей час у воді різко зростає концентрація різноманітних органічних речовин , в тому числі природних фенолів ( ароматичних оксисполук ) .
Одержані результати свідчать про те , що основна маса фенольних сполук у воді РЛП " Прип"ять - Стохід " має природне походження .
Таблиця 3 . Вміст фенолів у воді досліджуваних гідроекосистем РЛП " Прип"ять - Стохід " , серпень 2000 р., мкг / л .
№ Назва станції дослідження Поверхневий
шар Відповідність
ГДК рибогосподарська
1. Р.Прип"ять, вище оз. Люб"язь 3,5 3,5
2. Оз. Люб"язь 4,0 4,0
3. Р.Прип"ять, нижче оз. Люб"язь 4,1 4,1
4. Р.Прип"ять, вище оз. Нобель 2,1 2,1
5. Оз. Нобель 0,4 відповідає
6. Р. Прип"ять, нижче оз. Нобель 1,4 1,4
7. Р. Стохід, вище м. Любешів 0,9 відповідає
8. Р. Стохід, нижче м.Любешів 1,3 1,3
9. Р. Стохід, гирлова ділянка 4,7 4,7
10. Р. Коростянка ( дренажний канал ) 0,9 відповідає
3. Вміст пестицидів у воді.
Інтенсивне застосування пестицидів у сільському господарстві для боротьби із шкідниками агрокультур привело до включення їх в інтенсивний кругообіг речовин в природі та проникненню в водне середовище , де вони прямо контактують із різними гідробіонтами так чи інакше з ними взаємодіють [ 12, 13 ] . У водних екосистемах негативні наслідки від використання пестицидів проявилися значно різкіше та гостріше , чим в наземних екосистемах .
Особливістю пестицидів є те , що вони діють як ферментні отрути . Їх токсична дія визначається в першу чергу гальмуванням чи дезорганізацією активності ферментів.
Багаторічний досвід застосування ДДТ як основного засобу боротьби з личинками малярійного комара показав всю величину загрози , яку редставляють хімічні засоби боротьби з шкідниками для здоров"я людини та довкілля [ 12 ]. В 70 - 80-х роках 20-го століття місце ДДТ зайняв гексахлоран (гамма-ізомер гексахлорциклогексану або ліндан ) , який також має широкий спектр токсичної дії на гідробіонтів .
Отримані результати викладені в таблиці 4 . Вони засвідчують, що в досліджуваному регіоні вже давно не використовують в сільському господарстві для боротьби із шкідниками ДДТ та його аналоги - ДДД і ДДЄ. На річці Прип"ять ( включаючи і озера Люб"язь та Нобель ) не виявлено у воді навіть мінімальних залишків пестицидів . На р. Стохід виявлено присутність у воді - та - ізомерів ГХЦГ . Необхідно встановити джерела надходження у воду цих пестицидів , їх останнє ( офіційне ) застосування в
межах водозбору . Як засвідчує практика польових досліджень у останні роки , такі рівні забрудненння довкілля можуть пояснюватися попаданням , давно не придатних для використання пестицидів , у воду через погане їх зберігання та не можливість десь захоронити ці високотоксичні препарати .
Таблиця 4. Вміст пестицидів* у воді (поверхневий шар) досліджуваних водойм РЛП "Прип"ять - Стохід " , серпень 2000 р., мкг / л .
№ Назва станції дослідження ДДТ ДДД ДДЄ -ГХЦГ -ГХЦГ
1. Р.Прип"ять,вище оз.Люб"язь 0 0 0 0 0
2. Оз. Люб"язь 0 0 0 0 0
3. Р.Прип"ять,нижче оз.Люб"язь 0 0 0 0 0
4. Р.Прип"ять, вище оз.Нобель 0 0 0 0 0
5. Оз. Нобель 0 0 0 0 0
6. Р.Прип"ять, нижче оз.Нобель 0 0 0 0 0
7. Р.Стохід, вище м.Любешів 0 0 0 0,013 0,015
8. Р.Стохід, нижче м.Любешів 0 0 0 сліди 0,020
9. Р.Стохід, гирлова ділянка 0 0 0 сліди 0,012
10. Р.Коростянка ( дренажний канал ) 0 0 0 0 0
* - чутливість методу для ГХЦГ дорівнює 0,005 мкг / л ; для ДДТ та його аналогів - 0,01 мкг / л .
4. Вміст СПАР у воді.
Одним з компонентів органічного забруднення природних та штучних водойм є синтетичні поверхнево активні речовини ( СПАР ) . На Україні та за кордоном розгорнуто виробництво синтетичних миючих засобів , основу яких і становлять СПАР . Потрапляючи у водойми дані хімічні речовини є токсичними для гідробіонтів . Всі СПАР , в залежності від дисоціації у водних розчинах , діляться на аніонні та катіонні . Аніонні СПАР дисоціюють у водних розчинах на аніон з поверхневою активністю та катіон . Ці речовини мають алкільні ланцюги з 9 - 17 атомами вуглецю та бензольне кільце з натрієм або калієм . До таких речовин відносяться алкілсульфати , алкілбензолсульфонати та алкіларілсульфонати . Аніонні СПАР схильні до біорозкладу . Катіонні СПАР також дисоціюють у водних розчинах на катіон та аніон . До таких речовин відносяться четвертинні амонієві сполуки , промисловий випуск яких складає 80 %. Катіонні СПАР стійкі до дії кислот та лугів , практично не підлягають біорозкладу . По токсичності катіонні СПАР значно перевищують аніонні .
Розроблені ГДК рибогосподарські : для аніонних СПАР вони становлять 0,10 мг/ л [15]; а для катіонних СПАР - 0,012 мг / л [ 14 ] .
Отримані результати викладені в таблиці 5 . В річці Прип"ять зафіксовано вміст СПАР : аніонних - 17,1 - 40,0 мкг /л , що значно нижче нижче ГДК рибогоспод. ; катіонних - 8,9 - 15,0 мкг / л . Останнє значення перевищує незначно ГДК рибогоспод., що становить 12 мкг /л . В річці Стохід зафіксовані більш значні рівні СПАР . Відповідно значно перевищено і ГДК рибогоспод. по катіонних СПАР від 2,5 до 20разів , не зафіксовано підвищених концентрацій аніонних СПАР . Зафіксовані величини є наслідком впливу стоків м. Любешів та використання річки для прання білизни жителями прибережних сіл . Дане питання потребує більш детального дослідження.
Таблиця 5 . Вміст синтетичних поверхнево-активних речовин у воді досліджуваних водойм РПЛ " Прип"ять - Стохід " , серпень 2000 р., мкг / л.
№ Назва станції СПАР
п / п Дослідження аніонні катіонні
1. Р.Прип"ять , вище оз.Люб"язь 40,0 10,0
2. Оз. Люб"язь 30,0 15,0
3. Р.Прип"ять, нижче оз.Люб"язь 30,0 10,0
4. Р.Прип"ять, нижче оз.Нобель 27,3 10,0
5. Оз. Нобель 20,3 8,9
6. Р.Прип"ять, вище оз.Нобель 17,1 9,4
7. Р.Стохід, вище м.Любешів 65,4 30,2
8. Р.Стохід, нижче м.Любешів 89,4 240,7
9 р.Стохід, гирлова ділянка 45,6 160,5
10. Р.Коростянка ( дренажний канал ) 10,0 1,5
5. Важкі метали у воді.
Найнебезпечнішими

 
 

Цікаве

Загрузка...