WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Високоякісна вода – як умова збереження здоров`я людини ( на прикладі Чернігівської області). - Реферат

Високоякісна вода – як умова збереження здоров`я людини ( на прикладі Чернігівської області). - Реферат

інтенсивним розвитком фітопланктону з домінуванням діатомових, зелених, криптофітових та динофітових водоростей.
Літом 2000 р. величини БО по довжині верхньої ділянки Канівського водоймища змінювались в межах 19,2-29,0 мг О/дм3. Як і весною, найменші значення реєструвались на початку ділянки і зростали до максимуму в зоні впливу Дарницького скиду і р. Либіді. Влітку збільшились межі коливань величин ПО від 8,1 до 14,4 мг О/дм3, але чіткої закономірності у їх просторовому розподілі по довжині ділянки не відмічалось. Влітку, в цілому, величини БО і ПО були дещо вищі, ніж весною. Просторовий розподіл концентрації амонійного і нітритного азоту у воді в липні, у порівнянні з квітнем, суттєво не змінювався. Досить великою залишалась концентрація фосфору - 0,05-0,16 мг P/дм3. Найбільш суттєво його вміст зростав в зоні впливу Дарницького скиду і Либіді. Отже, влітку, внаслідок розвитку первиннопродуцентів, дещо зростали величини БО і ПО та значно знизилась концентрація нітратного азоту.
Досліджені показники весною і літом характеризувались закономірним зростанням в останній третині ділянки; особливо це стосувалось нітратного азоту і фосфору фосфатів, що є наслідком стійкого у часі (постійно діючого) антропогенного забруднення промисловими та побутово-господарськими стоками, головним чином, за рахунок Дарницького скиду та р. Либіді.
Цей висновок підтверджується результатами досліджень вмісту у воді Канівського водоймища лабільної органічної речовини (за показниками БСКповн), що є однією із інтегральних характеристик водної екосистеми і водночас дає уяву про особливості екологічної ситуації у водоймі, зокрема про ступінь її антропогенного забруднення.
Для пізнання особливостей динаміки величин БСКповн по довжині ділянки, на наш погляд, було доцільним проаналізувати закономірності динаміки цього показника в річному аспекті на верхній русловій стаціонарній станції (11 км вниз за течією від греблі Київської ГЕС). Це дає змогу, по-перше, оцінити динаміку вмісту у воді лабільної ОР в залежності від сезону року і активності біологічних процесів, маючи на увазі, що антропогенний вплив (забруднення стічними водами) на вказаній станції порівняно незначний; по-друге, це дає можливість при оцінці антропогенного впливу на верхню (30 км) ділянку Канівського водоймища розглядати стаціонарну станцію (11-й км) як контрольну.
Результати 1999 р свідчать про відсутність значних сезонних змін в показниках БСКповн, що складали близько 3,0 мг О2/дм3 (рисунок). На перший погляд, такий характер часової динаміки даного показника викликає певне непорозуміння, адже в зимовий період активність біологічних процесів, зокрема, первинного продукування ОР дуже уповільнюється у порівнянні з літнім. Так, за результатами натурних досліджень взимку 1999 р. біомаса фітопланктону на стаціонарній станції коливалась в межах 0,004-0,110 мг/дм3. Починаючи з квітня, швидке зростання температури води на вказаній ділянці активізувало розвиток фітопланктону і далі, майже до кінця року, між динамікою його біомаси і величинами БСКповн спостерігався добре виражений
t° води БСКповн., мг О 2/дм3
Фітопланктон, мг/дм3
15
Рисунок - Динаміка величин БСКповн. (1), біомаси фітопланктону (2) і температури води (З) на стаціонарній станції (11-й км) верхньої ділянки Канівського водоймища протягом 1999 року
позитивний зв'язок (див. рис.). Але доречно нагадати, що БСКповн є результуючою величиною процесів надходження у воду і розкладу ОР. В зимову межень в умовах низької температури води (0,2-0,4оС) і, нерідко, дефіциту розчиненого кисню деструкція ОР йде дуже повільно, тоді як в літній період її інтенсивність зростає в декілька разів.
Наведені дані дозволяють припустити, що баланс продукційно-деструкційних процесів протягом майже всього року зберігається на досить стійкому кількісному рівні (за БСКповн). Отже, ділянку водоймища, розташовану на 11 км нижче греблі Київської ГЕС, можна розглядати як контрольну для оцінки динаміки БСКповн по довжині верхньої ділянки Канівського водоймища.
Просторовий розподіл величин БСКповн від нижнього б'єфу Київської ГЕС (м. Вишгород) до с. Вишеньки вивчався в липні 2000 р. Температура води в цей час коливалась в межах 21,2-22,4оС, концентрація розчиненого кисню - 6,0-8,2 мг О2/дм3 (70-93% насичення). Величини БСКповн змінювались по довжині ділянки від 1,5 до 6,0 мг О2/дм3. Помітне зростання вмісту легкодоступної ОР відмічалось нижче гирла річок Десни і Либіді та біля с. Вишеньки (5,0-6,0 мг О2/дм3 за БСКповн). Найменші значення БСКповн зафіксовані біля греблі Київської ГЕС (нижній б'єф) та на ділянці, розташованій вище надходження либідської води. Співставлення наведених даних з отриманими влітку 1999 року (температура води 20,2-23,4оС, вміст розчиненого кисню 4,6-11,0 мг О2/дм3) свідчить, що характер розподілу величин БСКповн по довжині ділянки має подібні риси за виключенням нижнього б'єфу Київської ГЕС, де на вміст ОР відчутно впливають скиди води (двічі на добу). Отже, в літню межень на київській ділянці Канівського водоймища, починаючи з 11 км і далі вниз за течією величини БСКповн зростають, досягаючи максимальних значень в кінці ділянки - 5,6-6,0 мг О2/дм3. Дещо порушують вказану закономірність показники БСКповн вище впадіння Либіді (1,4-2,4 мг О2/дм3). Не виключено, що ця ділянка знаходиться під впливом Дарницького скиду забруднених вод, які можуть інгібувати біохімічні процеси розкладу ОР. Зростання інтенсивності деструкції, що не завжди кількісно адекватно приросту органічної речовини по довжині верхньої ділянки Канівського водоймища,пояснюється продукційними показниками бактеріопланктону, який відіграє превалюючу роль в процесах мінералізації. В зонах скидів забруднених вод відбувається пригнічення репродукційних характеристик мікроорганізмів. Це свідчить про наявність періоду адаптації бактеріопланктону до ОР, що входять до складу забруднень, і веде до зниження інтенсивності деструкційних процесів.
Вплив біомаси фітопланктону на просторовий розподіл величин БСК (по довжині ділянки) у вказаний вище період часу мав другорядне значення, оскільки перша не перевищувала 1 мг/дм3 і лише локально, в зоні надходження у водоймище деснянської води, досягала 15 мг/дм3. В ізольованому озері Баб'є, яке може сполучатися з водоймищем лише в повінь багатоводних років, БСКповн досягало 9 мг О2/дм3 і визначалось високою біомасою фітопланктону (32,4 мг/дм3), що формувалось масовим розвитком динофітових та діатомових водоростей.
В цілому, за даними літньої межені 1999 і 2000 рр., просторова динаміка величин БСКповн вказує на поступове збільшення у воді по довжині ділянки лабільної ОР за рахунок антропогенного забруднення. Таким чином, аналіз комплексу хімічних та біологічних показників води, їх просторового і часового розподілу свідчить, що дія антропогенного фактору по довжині верхньої ділянки Канівського водоймища зростає, досягаючи максимального впливу в її останній третині, де відбувається акумуляція всіх стічних промислово-побутових вод м. Києва.
Список літератури.
1. Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ. - К.: Наук. думка, 1989. - 211 с. 2. Плигин Ю.В., Щербак В.И., Арсан О.М. и др. Влияние поверхностного стока на биоту Каневского водохранилища в районе г. Киева и рекомендации по его очистке // Матер. междунар. научно-практич. конф. "Экология городов и рекреационных зон". - Одесса: Астропринт. - 1998. - С. 272-277. 3. Щербак В.И., Майстрова Н.В. Методические подходы оценки состояния водных экосистем по фитопланктону // Экологические проблемы городов и рекреационных зон. - Одесса: ОЦНЭИ. - 1999. - С. 236-245.

 
 

Цікаве

Загрузка...