WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Методичні засади управління станом екосистем та якістю води зарегульованих ділянок річок - Реферат

Методичні засади управління станом екосистем та якістю води зарегульованих ділянок річок - Реферат

стандартам.
Основним чинником для управління функціонуванням екосистеми цієї ділянки є, без сумніву, об"єм попусків. За матеріалами багаторічних натурних гідроекологічних спостережень з використанням моделі (1) розраховано і проаналізовано баланс продукційно-деструкційних процесів в кожній з підсистем гирлової ділянки (водойми придаткової мережі, плавні, основне русло) при різних об"ємах попусків Каховської ГЕС. В русловій мережі при малих об"ємах попусків (середньодобова витрата менше 470 м3/с) відмічається збільшення концентрації легкоокиснюваної органічної речовини - БСКповн може перевищувати 13 мг О2 дм-3. При великих попусках переважають процеси самоочищення - БСКповн може зменшитися до 4,0 мг О2 дм-3.
Для основної маси заплавних водойм гирлової ділянки Дніпра баланс продукційно-деструкційних процесів в літній період позитивний при середніх добових витратах нижче 1500 м3/с. Це обумовлює їх високий біопродукційний потенціал. Тому заплавні водойми практично при будь-яких реальних об"ємах попусків в цей період залишаються постачальниками органічної речовини в руслову мережу.
В цілому, продукційно-деструкційні процеси в русловій мережі гирлової ділянки Дніпра збалансовані в умовах існуючого нерівномірного протягом доби та тижня режиму попусків при водності 40,6 млн.м3. доба-1, тобто при середній добовій витраті 470 м3/с. Це так званий екосистемний попуск, котрий забезпечує благополуччя екосистеми без антропогенного навантаження.
Дослідження в гирловій ділянці Дніпра (Оксиюк и др., 1996, 1997) дозволили сформулювати уявлення про екологічний, екстремальний та цільовий попуски.
Екологічний попуск - це попуск, при якому інтенсивність процесів самоочищення в екосистемі достатня для деструкції органічної речовини, що продукується самою екосистемою та надходить з антропогенних джерел. Він більший за екосистемний. Так, наприклад, при антропогенному навантаженні на гирлову ділянку Дніпра 43 т. доба-1, екологічний попуск повинен становити близько 530 м3/с.
Цільовий та екстремальний попуски - це такі попуски, при яких забезпечуються нормативні концентрації легкоокиснюваної органічної речовини. Причому цільовий попуск дозволяє зберігати концентрацію органічної речовини на рівні заданого нормативу необмежений час. При його визначенні, наприклад, для Каховської ГЕС, нами запропоновані спеціальні номограми, побудовані на основі моделі (1) (Оксиюк и др., 1997).
Екстремальний попуск менший за цільовий і допускається на певний обмежений час, протягом якого вміст у воді органічної речовини ще може відповідати заданому нормативу.
Досвід використання розглянутої методичної бази управління станом екосистем та якістю води на річкових ділянках Дніпровських водосховищ свідчить про її перспективність у справі розробки екологічно оптимального режиму експлуатації каскаду ГЕС на Дніпрі. Це ж стосується інших водних об"єктів, де гідрологічний режим в тій чи іншій мірі може регулюватися штучно.
Таблиця. Розрахунок концентрації розчиненого в воді кисню на Київській ділянці Канівського водосховища в літній період при вихідних умовах: QHEPS = 650 м3/с; Qtr= 200 м3/с; WHEPS = 56,2 млн.м3/доба; Wap = 17,3 млн.м3/доба;
W = WHEPS + Wap = 73,5 млн.м3/доба; C0 = 4,8 мг О2/дм3; Сtr = 8,7 мг О2/дм3; k2 = 0,0471 доба-1
Номер підді-лянки,
І Русло-
ва ємкістьVr
(млн.м3) Водооб-мін з придат-ковою мере-жею, Wap (млн. м/3доба) Стік по основ-ному руслу, Wr=
W-Wap (млн.м3/доба) Час перебу-вання води
?=V+Wap
W
(доба) Ar-Rr,
мг О2/дм3доба Atr,
мг О2/дм3доба Atr-Rtr,
мг О2/дм3доба ?Ctr, мг О2/дм3 ?Cr, мг О2/дм3 ?Cap, мг О2/дм3 ??Ci, мг О2/дм3 n
Cn=C0+ ? ?Ci,
1
мг О2/дм3
?HHEPS = 0,5 м
1 46,2 4,51 69,0 0,69 0,03 0,43 2,82 0,92 0,26 0,12 1,30 6,10
2 42,2 3,85 69,7 0,63 -0,43 0,29 0,50 0 -0,08 0,02 -0,06 6,04
3 64,8 0,86 72,6 0,89 -0,96 0,30 0,35 0 -0,58 0 -0,58 5,46
4 33,1 3,02 70,5 0,49 -0,95 0,36 -1,07 0 -0,28 -0,02 -0,30 5,10
?HHEPS = 1,0 м
1 46,2 9,05 64,5 0,75 0,03 0,43 2,82 0,92 0,26 0,26 1,44 6,24
2 42,2 7,68 65,8 0,68 -0,43 0,28 0,50 0 -0,09 0,03 -0,06 6,18
3 64,8 1,70 71,8 0,90 -0,96 0,28 0,35 0 -0,60 0 -0,60 5,58
4 33,1 5,97 67,5 0,53 -0,95 0,35 -1,07 0 -0,29 -0,04 -0,33 5,25
?HHEPS = 1,5 м
1 46,2 13,6 59,9 0,81 0,03 0,43 2,82 0,92 0,26 0,42 1,60 6,40
2 42,2 11,5 62,0 0,73 -0,43 0,26 0,50 0 -010 0,06 -0,04 6,36
3 64,8 2,55 71,0 0,92 -0,96 0,26 0,35 0 -0,62 0,01 -0,61 5,75
4 33,1 9,00 64,5 0,57 -0,95 0,33 -1,07 0 -0,31 -0,07 -0,38 5,37
Список літератури
1. Бреховских В.Ф. Гидрофизические факторы формирования кислородного режима водоемов. - М.: Наука, 1988. - 168 с. 2. ГОСТ 17.1.5.02.80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.- М.: Госстандарт СССР.- 6 с. 3. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.- Введ. 01.01.86. 4. Железняк И.А., Шерешевский А.И. Упрощенный расчет трансформации половодья в Киевском водохранилище // Тр. УкрНИГМИ.- 1970.- Вып.88.- С.148-162. 5. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями.- Київ: Символ-Т, 1998.- 28 с. 6. Оксиюк О.П., Стольберг Ф.В. Управление качеством воды в каналах. - Киев: Наук. думка, 1986. - 176 с. 7. Оксиюк О.П., Тимченко В.М., Полищук В.С. и др. Управление состоянием экосистемы и качеством воды в устьевом участке Днепра. - Киев:, Ин-т гидробиологии НАНУ, 1996. - 64 с. 8. Оксиюк О.П., Тимченко В.М., Полишук В.С. идр. Управление состоянием экосистемы и качеством воды в устьевом участке Днепра. Часть 2. -Киев: Ин-т гидробиологии НАНУ, 1997. - 48 с. 9. Оксиюк О.П., Тимченко В.М., Якушин В.М. и др. Состояние экосистемы Киевского участка Каневского водохранилища и пути его регулирования.- Киев: Ин-т гидробиологии НАНУ, 1999.- 60 с. 10. Романенко В.Д., Оксиюк О.П., Жукинский В.Н. и др. Экологическая оценка воздействия гидротехнического строительства на водные объекты.- Киев: Наук.думка, 1990.- 256 с. 11. Сан ПиН № 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений.- М.: Минздрав СССР, 1988.- 69 с. 12. Тимченко В.М. Эколого-гидрологические исследования водоемов Северо-Западного Причерноморья.- Киев: Наук.думка, 1990.- 240 с. 13. Тимченко В.М. Экологическая гидрология: предмет, задачи, методы, опыт исследований в Украине // Гидробиол. журн.- 1993.- 29, №4.- С.3-15. 14. Тимченко В.М., Оксиюк О.П. Управление водными экосистемами как перспективное направление экологической гидрологии // Гидробиол. журн.- 1998.- 34, №6.- С.120-128. 15. Adeney W.E., Becker H.G. The determination of the rate of solution of atmospheric nitrogen and oxygen by water // Phil. Mag.-1919. - Vol.38, N228. - P.317-337. 16. Banks T.L. Some feature of wind action on shallow lakes// J.Environ. Eng. Div. ASCE.- 1975.- 101, № 5.- P.813-817. 17. Ecohydrology. A new paradigm for the sustainable use of aquatic resources / Edited by M.Zalewski, G.A. Janauer, G. Jola'nkai.- UNESCO, Paris, 1997.- 58 p. 18. Timchenko V.M. Ecological hydrology and its applications in Ukraine // Hydrobiological Journal, 30, № 5.- 1994.- P. 70-79. 19. Timchenko V. et al.. A model for ecosystem state and water quality management in the Dnieper River delta // Ecological Engineering.- 2000.- 16.- P. 119-125. 20. Whitman W.G. The two-film theory of absorption // Chem.and Met.Eng.- 1923. - Vol.29, N4. - P.146-148. 21. Wilcock R.I. Simple predictive equations for calculating streem reaeration rate coefficients // N.Z.J.Sci.- 1982. - Vol.25, N1.- P.53-56.

 
 

Цікаве

Загрузка...