WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Меліорація ґрунтових ресурсів. Види меліорації. - Реферат

Меліорація ґрунтових ресурсів. Види меліорації. - Реферат

підвідомчим Кабінету Міністрів України.
Міністерство реалізує державну політику в галузі охорони здоров'я, координує діяльність національної служби охорони здоров'я по збереженню і зміцненню здоров'я громадян на основі розвитку профілактики захворювань і формування здорового способу життя, організації висококваліфікованої медичної допомоги населенню.
У межах своєї компетенції Міністерство організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
МОЗ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його удосконалення і вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
МОЗ відповідно до покладених на нього завдань:
1. забезпечує реалізацію державної політики щодо охорони здоров'я, розробляє проекти відповідних державних програм на перспективу, вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції про їх фінансове забезпечення;
2. організовує вивчення впливу навколишнього природного середовища на здоров'я людини, розробляє заходи, спрямовані на недопущення шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я людини, бере участь у визначенні напрямів та проведенні разом з іншими центральними органами державної виконавчої влади України, Радою Міністрів Республіки Крим, обласними. Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями роботи з метою запобігання хворобам, зниження захворюваності, інвалідності та смертності;
3. погоджує стандарти, технічні умови, іншу нормативно-технічну документацію на харчові продукти, питну воду, нові хімічні речовини, промислові вироби, полімерні і синтетичні матеріали, а також введення нових технологічних процесів, устаткування, приладів, які можуть шкідливо впливати на здоров'я; дає дозвіл на застосування нових хімічних речовин, засобів і методів для виробництва і обробки продуктів харчування, а також використання стимуляторів росту рослин і тварин, хімічних засобів захисту рослин;
4. вносить пропозиції щодо заборони або тимчасового припинення експлуатації діючих об'єктів, які можуть завдати шкоди здоров'ю людей викидами, відходами або покидьками, а також будівництва об'єктів у разі відхилення від затверджених проектів, порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм і правил; погоджує відведення земельних ділянок під будівництво і проекти розміщення, будівництва, реконструкції, технічного переобладнання підприємств, будівель, споруд.
Органи Спеціального ПОРЕСУРСОВОГО УПРАВЛІННЯ
До таких органів відносяться: Держкомзем, Держкомгеології, Держводгосп, Держкомлісгосп, Держрибгосп, Держкомгідромет, Державний комітет України по нагляду з охорони праці. Кожен зних "завідує" окремими природними ресурсами, здійснює управління і нагляд в чітко визначеній області правовідносин в галузі екології.
Розглянемо окремі з цих органів.
Державний комітет України по геології і використанню надр.
Правове регулювання діяльності цього комітету здійснюється Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про Державний комітет України по геології і використанню надр (затв. Постановою Кабміну від 1 квітня 1996р).
Державний комітет по геології і використанню надр ( Держкомгеології ) є центральним оганом державної виконавчої влади , підпорядкованим Кабінету Міністрів України.
Держкомгеології реалізує державну політику у галузі геології і розвідки надр, сприяє структурній перебудові економіки країни, організує і координує проведення робіт з геологічного вивчення і використання надр.
Основними завданнями Держкомгеології є:
- організація планомірного геологічного вивчення надр, визначення потреб народного господарства в мінеральній сировині та послугах, пов'язаних з вивченням та використанням надр;
- здійснення єдиної науково-технічної політики у галузі геології і розвідки надр на основі державних комплексних цільових програм, міжгалузевих і гаолузевих планів, проектів, відповідних норм і правил.
- облік розвіданих родовищ корисних копалин та приймання результатів геологічних досліджень, створення державного фонду родовищ корисних копалин і разом з Держнаглядохоронпраці державного фонду надр;
- складання державного балансу запасів корисних копалин, комплектування та розпорядження геологічною інформацією;
- державний контроль за повнотою та якістю геологічного вивчення надр;
- організація і забезпечення наукових досліджень у сфері геологічного вивчення і використання надр та розвиток зовнішніх науково-технічних зв'язків.
Держкомгеології відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє на основі державних програм цільові програми перспективного розвитку геологорозвідувальних і галузевих науково-дослідних робіт та геологорозвідувальної техніки, визначає заходи щодо їх виконання;
- здійснює функції державного замовника на проведення геологорозвідувальних робіт;
- прогнозує та визначає разом з іншими органами державної виконавчої влади потреби суспільного виробництва в мінерально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсах, геологічних послугах;
- організує і координує планомірне геологічне, геофізичне, геохімічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне, еколого-геологічне, космоаерогеологічне вивчення та відповідне картографування території України;
- реалізує державну стратегію розвитку галузі;
- регулює за допомогою економічних важелів роботу підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;
- веде державний облікродовищ, запасів і проявів корисних
- здійснює контроль за дотриманням методик робіт з геологічного вивчення надр, що виконуються підприємствами і організаціями незалежно від форм власності;
- організує перевірку обгрунтованості, ефективності та якості проектних рішень гірнодобувних підприємств щодо використання розвіданих запасів родовищ корисних копалин;
- розробляє методичні прийоми та правила проведення пошуків, розвідки та оцінки запасів родовищ і прогнозних ресурсів корисних копалин;
- готує разом з Мінекономіки та Мінфіном пропозиції про включення корисних копалин до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо встановлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин;
- розробляє і затверджує нормативні документи з планування, фінансування, проектування і визначення кошторисної вартості геологорозвідувальних робіт, які є обов'язковими для всіх підприємств, що виконують геологорозвідувальні роботи за рахунок державного бюджету;
- організує та проводить у випадках, передбачених законодавством, конкурси (тендери) з надання надр у користування;
- бере участь у передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння;
- здійснює спостереження за підземними водами з оцінкою їх ресурсів, за ендогенними та екзогенними процесами, проводить державне еколого-геологічне картографування території України для оцінки стану геологічного середовища та його змін під впливом господарської діяльності;
- бере участь у розробленні та реалізації міжвідомчих програм геологічних та еколого-геологічних досліджень, підготовці необхідних даних для прогнозування землетрусів, вивченні небезпечних геологічних процесів;
- готує пропозиції щодо створення нових виробництв і ліквідації застарілих, діяльність яких пов'язана з проведенням геологорозвідувальних робіт та розробкою родовищ корисних копалин, координує та

 
 

Цікаве

Загрузка...