WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Методи геоморфологічних досліджень, геоморфологія як наука експозиція схилів - Контрольна робота

Методи геоморфологічних досліджень, геоморфологія як наука експозиція схилів - Контрольна робота

різної експозиції та крутизни у відсотках від прямої сонячної радіації, що надходить на горизонтальну поверхню
(за Ю.Бабаковим)
Дата Південні схили Горизонтальна поверхня Північні схили
Кути похилу Кути похилу
0°45' 1°50' 4°00' 7°30' 0°45' 1°50' 4°00' 7°30'
15. ІII 103,6 107,8 115,0 127,0 100 97,6 92,8 86,1 73,4
1.ІУ 102,5 105,6 111,2 121,5 100 97,9 95,7 89,2 77,4
15. IV 101,9 104,8 110,3 119,6 100 98,1 96,0 90.4 79.7
Як видно з наведеної таблиці, відмінності у надходженні тепла набувають відчутних масштабів вже при крутизні схилів 2-4°. Подібна диференціація простежується і через зволоження грунтів, через обсяги снігонагромадження та швидкість танення снігів тощо. Ми вже розглядали вище основні методики морфометричних обчислень крутизни схилів (див.2.5), тому тут обмежимося лише зауваженням, що для практичних потреб експозицію схилів доцільно визначати за крупномасштабними топографічними картами, для чого, орієнтуючись на рисунок горизонталей, проводяться границі схилів різної орієнтації. На наш погляд, зважаючи на специфіку кліматичних умов Західного регіону України, де домінує північно-західний напрямок перенесення повітряних мас, з частими південно-західними (середземноморськими) циклонами та південно-східними відносно висушеними вітрами, визначення експозиції схилівдоцільно не обмежувати чотирма основними сторонами горизонту, а проводити за вісьмома румбами (рис.75). Для узагальнення матеріалів по визначенню експозиції схилів у межах досліджуваної території доцільно провести спеціальні виміри площ, зайнятих схилами різної просторової орієнтації (визначення площ здійснюється, як і при інших картометричних роботах, за допомогою планіметра або палетки), та побудувати колову діаграму експозиції схилів (приймається, що площа кола відповідає 100% загальної площі досліджуваного водозбору, господарства, адміністративного району тощо) або своєрідну "розу схилів" (на зразок широко відомої "рози вітрів", коли по кожному з 8 румбів у певному масштабі відкладаються відрізки, що відповідають сумарній площі схилів, орієнтованих у цьому напрямку).
Оформлення матеріалів морфо метричних досліджень
При проведенні морфометричних обчислень особливої уваги заслуговує питання співставності фізичних розмірностей показників, які використовуються у тих чи інших формулах та залежностях. Саме з цією проблемою пов'язується найбільша кількість помилок та огріхів при виконанні морфометричних робіт (наприклад, в одну й ту ж саму формулу вносяться без належних перехідних коефіцієнтів одні величини, виражені у метрах, інші - у кілометрах тощо). Особливу увагу слід звертати на вирази, де використовується інформація про похил схилів, який, як відомо, може виражатися через кут'нахилу (тобто у градусах), через тангенс цього кута (величина безрозмірна), або наводитися у відсотках чи проміле.
Принагідне слід згадати й про детальність (точність) морфо метричних вимірів. Так, всі загальні показники (див.2.1) обчислюються з точністю до сотих (два знаки після коми). З такою ж точністю визначаються показники густоти ерозійного та гідрографічного почленування території (див.2.2). Середня довжина схилів, а з нею й геоморфологічний фактор стоку, як і відносні перевищення (глибини ерозійного врізу), визначаються до цілих величин. Висотні характеристики (максимальна та мінімальна висоти, висоти витоку та гирла, середні висоти водозборів та ін.) обчислюються з точністю до одного знаку після коми (до десятих). Похил схилу (тангенс кута нахилу) записується до чотирьох знаків після коми (до десятитисячної частини від цілого) або до десятої частини відсотків; якщо похил виражають через проміле або через кут нахилу, то ці величини заокруглюються до цілих значень. Коефіцієнт розчленування рельєфу обчислюється до десятитисячних значень (чотири знаки після коми), або, якщо він наводиться не в абсолютній величині, а через відносний показник "п", то останній підраховується до цілих значень.
Власне оформлення матеріалів морфо метричних досліджень може здійснюватися у різних формах. В залежності від призначення роботи записи можуть проводитися у довільній формі (до зошита або журнала камеральних робіт заносяться по групах одержані показники), у графічній формі (у вигляді серій морфометричних карт та графічних побудов, про які мова йшла вище) або у табличній формі. Саме табличний варіант (як доповнення до графічного) нам видається найбільш доцільним. При цьому у таблицю спеціальної форми (табл.25) заносяться по групах всі обчислені морфометричні показники, наводиться методика їх визначення (формула та підставлені в неї цифрові значення), що дозволяє контролювати хід підрахунків та своєчасно виявляти джерела можливих похибок. При цьому матеріали досліджень заносяться у таблицю по окремих групах: загальні показники, горизонтальне розчленування, вертикальне розчленування, похил поверхні, комплексні та синтетичні показники, спеціальні показники (перелік основних морфометричних показників, що входять до цих груп, наведений вище).
Таблиця 25
Основні морфометричні показники водозбору балки №84 у басейні р.Кривої
(Зразок)
№ пп Показник Індекс
Формула і порядок обчислення Величина та розмірність
1. Загальні показники
1.1 1.2
1.3 1.4 Площа водозбору Довжина головного пильвегу (головного водопоку)
Середня ширина басейну
… F
L
(Lгідр)
В
... -
-
-
В = L2/F= (1.1)2 /14.82
… 14.82 км2
1.1км
(0.6км)
0,07 км
….
Завдання
1. За визначеним викладачем варіантом (номером балки у додатку 7) оконтурити (на кальці) водозбір, перезняти в його межах горизонталі, відмітки найвищої та найнижчої точок (в разі відсутності відміток на карті - визначити їх), наявну гідрографічну мережу з прилеглою ділянкою головної ріки та провести на копії карти водозбору лінії тальвегів.
2. Провести картометричні роботи на визначеному водозборі та заповнити таблицю основних картометричних показників у відповідності з табл.23.
3. Виконати повний об'єм морфометричних розрахунків та заповнити таблицю, зразок якої наведений у тексті (табл.25).
ЛІТЕРАТУРА
1. І.М. Коротун. Прикладна геоморфологія. Рівне, 1996.
2. І.М. Коротун. Практикум з прикладної геоморфології. Рівне, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...