WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради - Дипломна робота

обов'язкове координування меж облікових одиниць для подальшого аналітичного вирахування площ.
З обліку кількості земель проводиться статистична звітність в рамках програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики, затвердженої в 1993 р. Вона включає форми №№: 6-зем-звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності; 6б-зем-звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями; 6а-зем-звіт про наявність осушених земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями.
Форму цієї звітності приведено у відповідність із Стандартною статистичною класифікацією землекористування Європейської економічної комісії та з класифікацією видів економічної діяльності, затвердженою Держстандартом України. Це дозволяє застосовувати її у міжнародній практиці.
Стандартна класифікація земель має таку структуру:
1) сільськогосподарські землі;
2) ліси та інші лісовкриті площі;
3) забудовані землі;
4) відкриті заболочені землі;
5) сухі відкриті землі;
6) відкриті землі без рослинного покриву або з незначними
рослинним покривом;
Облік кількості земель, як і державний земельний кадастр в цілому, ведеться за системою, яка складається з трьох рівнів: базовий, регіональний і національний.
На базовому рівні, який є вихідним, розробляється і впроваджується текстова земельно-кадастрова документація. Одержані тут земельно-облікові дані узагальнюються на наступних рівнях і ведуться в автоматизованому режимі. Значним кроком у процесі автоматизації обліку кількості земель стала розробка програмного комплексу "Земля".
Облік якості земель відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем забруднення ґрунтів.
У системі державного земельного кадастру він передбачає проведення класифікації не тільки фунтів, але й земель. У природничих науках під ґрунтом переважно розуміють верхній пухкий шар земної суші, сформований під впливом різних чинників ґрунтоутворення. Ґрунти покривають всю поверхню суші (окрім льодовиків і голих скель) суцільним шаром товщиною від декількох сантиметрів до 1 - 3м і більше. Класифікація ґрунтів будується за принципом їх походження і розвитку. Розміщаються ґрунти на території країни за певною закономірністю. Відповідні типи і підтипи ґрунтів добре ув'язуються з широтними зонами.
Поняття земля включає всю економічну систему, в якій знаходиться земельна ділянка, тобто весь комплекс чинників навколишнього середовища, природних умов виробництва, які визначають ріст і розвиток рослин, умови сільськогосподарського використання земель і, значить, впливають на кінцевий результат господарської діяльності людини. При класифікації земель виділяють ділянки території з характерним не тільки конкретним ґрунтовим покривом, але й усіма іншими умовами, від яких залежить спосіб їх використання. До таких умов належать: клімат, характер водного і теплового режимів ґрунту та прилеглих шарів атмосфери, рельєф місцевості, експозиція схилів окремих ділянок, їх конфігурація, розміри й розміщення, природна рослинність і придатність земель для вирощування певних культур, господарська діяльність людини (удобрення, меліорація земель тощо).
Землі, згідно з класифікацією земельного фонду, - це генетично самостійні ділянки верхньої, найбільш активної частини суші, головний засіб виробництва сільського і лісового господарства з характерними природно-господарськими властивостями, які визначають призначення і використання земель, а також заходи щодо їх охорони й окультурення.
Основні принципи класифікації земель побудовані на положенні про їх динамічність, розвиток у часі та просторі. В основу класифікації земель покладені їх стан і відповідні до нього виробничі можливості їх використання у сільському господарстві.
Основні таксономічні одиниці класифікації земельного фонду - це зональні типи земель, виділені у процесі природно-сільськогосподарського районування, категорії придатності земель, класи земель. Характеристика класу в межах кожного зонального типу відображається видами земель або групами ґрунтів.
Зональні типи земель територіальне збігаються з межами природно-сільськогосподарських зон і виражають зональні умови природного середовища та загальні напрямки переважаючого використання земель - для землеробства, тваринництва, лісового господарства тощо.
Категорії придатності земель виділяють за основними стадіями їх утворення і розвитку відповідно до відносного віку земель і основного сільськогосподарського призначення. Основою для виділення категорій придатності є якісний стан земель і можливість їх використання під сільськогосподарські угіддя (ріллю, сінокоси, пасовища).
В таблиці 3.5.1. показана площа земель, що закріплена за Ковалівською сільською радою.
Таблиця 3.5.1. Площа земель, що закріплена за сільською радою
Назва угідь
Площа, га
% співвідношення
Всього земель
378,2 100,0
Рілля
212,6 5,63
Багаторічні насадження
17,0 4,49
Сінокоси
28,9 7,64
Пасовища
33,2 8,78
Лісові площі
4,2 1,11
Чагарники
24,9 6,58
Одно і двоповерхові житлові забудови
11,1 2,93
Промислові об'єкти 10,7 2,83
Громадські забудови
4,2 1,11
Вулиці 15,5 4,10
Кладовище
1,2 0,32
Відкриті землі
8,4 18,66
Річки і струмки 6,3 1,67
З таблиці видно що за Ковалівською сільською радою закріплено 388,2га земель з них сільськогосподарські угіддя займають 291,7га ліси та чагарники - 29,1га забудовані землі - 42,7га, відкриті землі - 8,4га, і води 6,3га.
План існуючого використання земель наведено в таблиці 3.5.2.
Таблиця 3.5.2.
Назва землевласника, землекористувача Всього земель, га Всього с/г угідь Сільськогосподарські угіддя Не с/г угіддя
Рілля Сінокіс Пасовище Баг. плод. насад.
Громадяни 243,1 232,0 210,0 5,0 - 17,0 11,1
Заклади культури освіти, торгівлі 4,9 - - - - - 4,9
Промисловість, транспорт, зв'язок 10,7 - - - - - 10,7
Землі комерційного використання 0,5 - - - - - 0,5
Державна власність 92,5 33,2 - - 33,2 - 59,3
Разом по с/р 351,7 265,2 210,0 5,0 33,2 17,0 86,5
На території Ковалівської сільської ради за механічним складом переважають дерново-глибокі опідзолені-глейові середньо суглинкові грунти.
Таблиця 3.5.3. Список агровиробничих груп грунтів Ковалівської сільської ради.
Шифр
агрогруп
Назва агрогруп
Площа, га
Співвід-ношення, %
19д Дерново-середньопідзолисті поверхнево-глейові середньо суглинкові ґрунти; 1,0 0,34
25д Дерново-середньопідзолисті поверхнево-глейові середньо підзолисті ґрунти; 44,0 15,08
176д Дерново-глибокі карбонатні слабокамянисті глейова ті середньо суглинкові грунти 85,0 29,14
178д Дерново-глибокі опідзолені глейові середньо суглинкові ґрунти 22,4 7,68
178е Дерново-глибокі опідзолені глейові

 
 

Цікаве

Загрузка...