WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → 1. Форми і стан води у грунті та їх значення. 2. Склад і форми гумусу грунту. 3. Характеристика основних грунтоутворених порід України та їх роль в гр - Реферат

1. Форми і стан води у грунті та їх значення. 2. Склад і форми гумусу грунту. 3. Характеристика основних грунтоутворених порід України та їх роль в гр - Реферат

вік ґрунту. Пізніше, його наступниками був виділений ще один фактор - господарська діяльність людини.
Материнська, або ґрунтотвірна, порода утворюється внаслідок вивітрювання гірських порід і мінералів та є основою для формування ґрунту. Вона визначає мінералогічний склад, а отже, хімічні та фізичні властивості ґрунту. Наприклад, за високого вмісту в материнській породі карбонатів, ґрунти з кислою реакцією не утворюються.
Для кожного природного типу ґрунтоутворення характерна своя сукупність горизонтів. Всі горизонти та профілі взаємно пов'язані і взаємно зумовлені. Вони формуються в процесі генезису ґрунту з материнської породи одночасно як єдине ціле. Отже, профіль ґрунту - це генетична цілісність всіх його горизонтів.
У свій час В. В. Докучаєв виділив в ґрунті всього три генетичних горизонти і позначив їх першими літерами латинського алфавіту А - поверхневий гумусо-акумулятивний, В - перехідний до материнської породи, С - материнська порода, підґрунтя). З накопиченням знань про ґрунти ця номенклатура горизонтів стала недостатньою. Над її доповненням і удосконаленням працювали Г. М. Висоцький. К. Д. Глінка, С. О. Захаров, Д. Г.Віленський, Б. Б. Полинов та ін.
У тридцятих роках нинішнього століття український ґрунтознавець О. Н. Соколовський (1936) запропонував принципово нову систему індексів. Детальніше її розробили його учні (М.К.Крупський та інші, 1979). Систему індексів О.Н.Соколовського в наш час з успіхом використовують в Україні.
Схема індексів основних генетичних горизонтів ґрунту
Назва горизонтів Індекси горизонтів Коротка характеристика
За Соколо-
вським За Докучаєвим За Розановим
Поверхневі органогенні
Торф'яний Т Ат Т Формується на поверхні в умовах постійного надмірного зволоження
Торф'яний мінералізований ТС Ат ТА Орний торф'яний горизонт, змінений осушенням і обробітком
Лісова підстилка або степова повсть Но,
Нл,Нс Ао О Шар відмерлих органічних решток рослин і тварин
Дерновий Нd Аd Аd Формується під трав'янистою рослинністю, половину і більше об'єму становлять коріння рослин
Перегнійний або тор-фово-перегнійний ТН А АТ Гумусно-акумулятивний, вміст органічної речовини 15-35 %, мулуватий, чорний, постійно або періодично насичений водою
Гумусо-акумулятивний Н А;А1 А Гумусно-акумулятивний горизонт з вмістом органічних речовин до 15°/о
Орний Норн Аорн Аорн Поверхневий гумусний горизонт змінений обробітком
Підповерхневі горизонти
Елювіальний Е А2 Е Освітлений, білястий, розташований під гумусним горизонтом (підзолистий, осолоділий та ін.)
Ілювіальний (перехідний) І В (В1 В2 В3) В Глинисто-ілювіальний (Bt), залізисто-ілювіальний (Вf), гумусо-ілювіальний (Вh), сольовий (Вsa), гіпсовий (Вcs) та ін.
Глейовий Gl G G Формується в умовах постійного надмірного зволоження, має сизе або оливкове забарвлення, іноді з іржавими плямами
Солонцьовий Sl B1 Bna Характерний для солонців, має високий вміст обмінного Nа+
Підґрунтові горизонти
Материнська порода Р С С Горизонт, що майже не трансформований в прцесі педогенезу
Підстелаюча порода D D D Порода, що лежить під грунтотвірною
Розвиток ґрунтознавства привів до виділення великої різноманітності генетичних горизонтів різних типів ґрунтів. На жаль, до сьогоднішнього дня у ґрунтознавстві різних наукових шкіл немає єдиного підходу до діагностики і символіки різних ґрунтових горизонтів.
Крім головних символів у всіх системах індексації використовується додаткова символіка, яка розкриває специфіку тих чи інших горизонтів. Так, в системі О. Н. Соколовського перехідні горизонти позначають мішаними символами, які складаються з символів основних горизонтів, що значно полегшує розуміння процесів, які сформували відповідний горизонт. Наприклад, Не- гумусо-елювійований, Еі - елювіально-ілювійований і т.п.
Основні додаткові символи
Назва Індекс Особливості застосування
карбонатний k маленька буква біля основного символу, свідчить про наявність карбонатів
оглеєний gl ... про наявність оґлеєння
елювійований e ... про наявність елювіювання
ілювійований i ... про наявність ілювіювання
гумусований h ... про гумусованість
засолений s ... про наявність легкорозчинних солей та гіпсу
метаморфізований m ... про наявність оглинення, метаморфізації
літогенний q ... про наявність у межах горизонтів каменів
оторфований t ... про наявність торфу
Якщо засолення, чи карбонати, чи літогенні включення відкриті в нижній частині горизонту, то цей спеціальний символ пишеться через риску (наприклад, Р/k Hp/s). У випадку коли має місце локальна концентрація тих чи інших новоутворень та включень - символ беруть у дужки (наприклад, Р(k) Hps(q), H(e)). Поховані горизонти записують у квадратних дужках [H], [HT].
Символ маю повністю відображати назву, наприклад Ehgl - елювіально-гумусований оґлеєний, Pks - карбонатна засолена материнська порода, Hp - верхній перехідний; Ph- нижній перехідний; HPm - перехідний метаморфізований.
В сучасній систематиці США поряд із загальноприйнятою системою генетичних ґрунтових горизонтів використовується т.з. концепція діагностичних горизонтів, під якими розуміють суто специфічні горизонти для певних типів ґрунтів, за якими останні легко діагностуються.
Ця концепція та відповідна номенклатура діагностичних горизонтів використовується паралельно з поняттям епіпедону, під яким розуміють насичені гумусом поверхневі горизонти. Згідно систематики США виділяють наступні діагностичні горизонти:
- молевий, антропогенний, темний, торф'яний, плагенновий світлий епіпедони;
- аргіловий, підплужний, натрієвий, сомбровий, сподовий, шаруватий, камбієвий, окисний, дуріпен, фраджіпен, білесий, кальцієвий, петрокальцієвий, гіпсовий, петрогіпсовий, солбовий та сірчаний горизонти.
Більшість з перерахованих горизонтів мають певний генетичний сенс, але їх зміст у деяких випадках штучно обмежений "діагностичними" кількісними критеріями.
Отже, українська символіка більше інформативно відбиває характерні ознаки горизонтів.
Список використаної літератури:
1. Мякишев І. Проблеми українського ґрунтознавства. - Чернівці, 2001.
2. Екологічна енциклопедія. - Кишинів, 1996.
1. Екологічний енциклопедичний словник / Під заг. ред. І.І.Дедю. - Кишинів, 1990.
2. Энциклопедический словарь юного земледельца. - М., 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...