WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Геодезичне забезпечення кадастру - Реферат

Геодезичне забезпечення кадастру - Реферат

можуть виникати розбіжності. Невирішені претензіїфіксуються в протоколі розбіжностей, який підписує виконавець робіт та представники зацікавлених сторін. Встановлення меж у цьому випадку виконується по фактичному їх положенню. Все це вказується в акті встановлення та узгодження меж. За результатами робіт по встановленню та узгодженню меж складається акт.
Результати обстеження меж. зібрані матеріали про геодезичну мережу, копії планів на ділянки інвентаризації є вихідними для проектування мереж згущення опорної геодезичної основи. Геодезичні роботи в опорних геодезичних мережах розглянуто в наступному параграфі.
По закінченні польових вимірювань представляють такі матеріали:
o схеми опорної геодезичної мережі та вимірювань для координування межових точок;
o журнали кутових і лінійних вимірювань;
o абриси меж землеволодінь (земле користувань) і розташування окремих угідь;
o акти встановлення та погодження меле;
o картки закладки опорних та межових знаків і акти здачі цих пунктів на нагляд за їх схоронність.
В камеральних умовах за результатами польових вимірювань обчислюють координати і висоти пунктів опорної геодезичної мережі. Використовуючи одержані дані, як вихідні, вираховують координати межових пунктів. Обчислення координат пунктів геодезичної основи і межових точок виконується в системі координат населеного пункту, яка повинна мати зв'язок із загальнодержавною системою координат.
За координатами точок поворотів меж із рішення обернених геодезичних задач визначають дирекційні кути (румби) і довжини сторін та периметр. Площу земельних ділянок визначають за формулою Гауса [16]. Одержані величини є вихідними даними для складання плану зовнішніх меж. На плані показують планове положення меж земельної ділянки. Дирекційні кути сторін та їх довжини подаються на плані окремою таблицею. До плану додасться опис меж.
Кадастровий план землеволодінь і землекористувань населеного пункту складається після завершення всіх робіт з інвентаризації земель. На плані, який складається в масштабі 1:1000. 1:2000. 1:5000 залежно від площі населеного пункту і наявності топографічних матеріалів, показують всі земельні ділянки з відповідними номерами (кодами), які формуються відповідними управліннями. По завершенні всіх робіт з Інвентаризації земель складається технічний звіт, зміст якого розглянуто в [16].
5. Геодезична основа кадастрових знімань.
Основними роботами на кадастровому об'єкті, які вимагають відповідного геодезичного забезпечення, е встановлення меж населених пунктів, інвентаризація земельних ділянок. Інвентаризаційні знімання (обміри) житлового фонду.
Для винесення в натуру проекту меж населених пунктів необхідна відповідної точності і густоти опорна геодезична мережа. Закріплення меж здійснюється межовими знаками встановленої конструкції [16]. На кожен знак складають картку закладки. Планове положення всіх межових знаків визначається з точністю не нижче від полігонометрії 2-го ряду, а висотне - Із нівелювання 4-го класу або технічного нівелювання. Планові геодезичні мережі 1-го і 2-го розрядів створюють відповідно до вимог "Інструкції по топографічних зніманнях в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 1:500, а висотні - "Інструкції по нівелюванню 1. 2. З та 4 класів".
Для цілей інвентаризації земельних ділянок, які перебувають у користуванні чи власності, складається проект згущення геодезичної опорної мережі.
Схема опорної мережі визначається наявністю вихідних геодезичних пунктів, топографічною та кадастровою ситуацією. Планова мережа створюється такими методами:
o прокладання ходів полігонометрії 1 і 2 розрядів;
o побудови мереж тріангуляції і трилатерації 1 і 2 розрядів;
o побудовою аналітичних мереж;
o прокладанням теодолітних ходів.
Можливе також поєднання: цих методів. Геодезична основа має відповідати вимогам точності зйомки масштабу 1:500. Середня квадратична помилка визначення координат поворотів меж і межових знаків не повинна перевищувати 0,10 м, що відповідає 0,2 мм в масштабі плану 1:500.
Виходячи з цих передумов, можна розрахувати точність кутових і лінійних вимірювань у ході полігонометрії, як найпоширенішого способу створення планової основи.
Середня квадратична помилка в ході полігонометрії довільної форми визначається за формулою:
і для витягнутого ходу
(10)
де М - очікувана середня квадратична помилка в положенні кінцевого пункту ходу відносно початкового після врівноваження за умову дирекційних кутів; ms - середня квадратична помилка вимірювання ліній; - середня квадратична помилка вимірювання кутів; Doi - віддаль від кожної вершини до центру тяжіння ходу; п - кількість сторін у ході, S - довжини сторін ходу; ?=206265.
Для розрахунку точності лінійних і кутових вимірювань формули (9), (10) представимо у вигляді
(11)
де mt і mu відповідно повздовжній і поперечний зсув ходу полігонометрії, які для ходу (10) мають вигляд:
(12)
(13)
Для визначення величин ms і m? приймемо принцип однакового впливу цих помилок на точність полігонометричного ходу. Таким чином:
(14)
Величини ms і т? визначимо з формул (12) і (13)
(15)
(16)
Виходячи з формул (15), (16), здійснюють вибір світловіддалеміра і тип теодоліта.
Висоти пунктів планової основи і межових знаків визначають із нівелювання IV класу або технічного нівелювання. Очікувані середні квадратичні помилки, які оцінюють для проекту висотних мереж, розраховують із формули:
(17)
де m1km - середня квадратична помилка ходу нівелювання завдовжки в 1км (одиниці ваги), L - довжина ходу, в км.
Знімальні роботи починаються зі встановлення і узгодження меж згідно з відповідними юридичними документами. Встановлення в натурі і закріплення меж поєднується із узгодженням їх положення із сусідніми землекористувачами і землевласниками. Вивчається характер їх закріплення. І при необхідності встановлюються межові знаки Складається абрис у масштабі 1:500 - 1:5000. залежно від розмірів ділянки і наявного картографічного матеріалу, який використовується в подальших кадастрових зніманнях. У результаті цих робіт складається акт про встановлення і узгодження меж [16,20.21].
Для здійснення кадастрових знімань створюється знімальна основа до густоти пунктів, яка забезпечила б проведення знімальних робіт. Густота і розташування пунктів знімальної основи визначається ситуацією на кадастровому об'єкті і вибраною технологією робіт. Найчастіше координування точок поворотів меж і знімання деталей ситуації здійснюють шляхом прокладання теодолітних ходів. Гранична довжина теодолітного ходу визначається, виходячи з формул (9), (10), а також згідно з [14].
Приймаючи, що очікувана середня квадратична помилка М=0,2м, залежно від способу вимірювання ліній (рулетка, світловіддалемір) і типу теодоліта задається помилка ms і m? Довжина сторін на забудованій території від 20 м до 250 м. на незабудованій - 40м - 250м [14, 16].
У

 
 

Цікаве

Загрузка...