WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

вапнування.
3.3. Бонітування ґрунтів.
Бонітування ґрунтів України - це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретнихприроднокліматичних умовах. Вона встановлює відносну придатність ґрунтів за основними факторами природної родючості для вирощування сільськогосподарських культур, виділяючи агровиробничі групи ґрунтів, які підлягають економічній оцінці. Порівняльна оцінка ґрунтів будується за об'єктивними ознаками і властивостями, які мають вирішальне значення у розвитку та рості сільськогосподарських культур.
Бонітування є уточненим агрономічним групуванням ґрунтів, де облік якості за природною родючістю виражається в балах при зіставленні й уточненні їх за середньою багаторічною урожайністю основних сільськогосподарських культур, а на природних кормових угіддях - за виходом сіна зеленої маси.
Бонітування ґрунтів є логічним продовженням комплексних обстежень земель і передує їх економічної оцінці. Основна мета бонітування ґрунтів полягає у визначені відносної якості ґрунтів за їх родючістю тобто в встановлені, скільки разів один ґрунт кращий або гірший від іншого за своїми природними і стійко набутими властивостями. Об'єктом бонітування - це ґрунт виражений суворо визначеними таксономічними одиницями, встановленими за матеріалами детального ґрунтового обстеження.
У зв'язку з цим бонітування ґрунтів проводять за ґрунтовими різновидностями або групами ґрунтів, рівноцінних за господарською придатністю, які залягають на одних і тих же елементах рельєфу, подібних за умовами зволоження і внаслідок цього, близьких за агрофізичними і агрохімічними та іншими природними властивостями які впливають на урожайність сільськогосподарських культур. При бонітуванні необхідно брати до уваги урожайність на різних виробничих групах ґрунтів у межах земельно-оціночного району при порівняльному рівні агротехніки і інтенсивності землеробства.
Однакові групи ґрунтів при бонітуванні повинні одержати однакові показники бонітету. Щоб визначити ці показники складається шкала бонітування ґрунту, яка являє собою систему цифрових даних, що відповідають певним значенням природних показників на різних групах ґрунтів.
Шкала бонітування ґрунтів сільськогосподарських угідь Космацької сільської ради приведена в таблиці 4.
Таблиця 4.
Шифр агро-
груп Назва агрогрупи Бал бонітету
Рілля Сад Сінокіс Пасови-ще
141 Лучно-болотні та зруйновані ґрунти.
-
-
-
-
142 Лучно-болотні осушені грунти.
-
-
-
-
176г Дерново-глибокі глеюваті неоглеєні легкосуглинкові ґрунти.
-
-
-
-
178г Дернові глибокі глейові легкосуглинкові грунти.
-
-
-
-
183г Буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені поверхнево-оглеєні легкосуглинкові грунти.
-
-
-
-
183д Буроземно-підзолисті, поверхнево-глеюваті незмиті і слабозмиті піщанисто-середньосуглинкові грунти. 18.3
-
-
-
183е Буроземно-підзолисті, поверхнево-глеюваті крупнопилувато-важкосуглинкові грунти. 16.7
-
-
-
192г Бурі гірсько-лісові та дерново буроземні глибокі щебенюваті легкосуглинкові грунти.
-
-
-
-
Обґрунтоване бонітування ґрунтів за їх природними властивостями, які впливають на врожайність сільськогосподарських культур застосовується для визначення економічної оцінки земель. Природна властивість ґрунту залежить від морфологічних генетичних хімічних і фізичних властивостей, до яких відносяться:
потужність гумусового горизонту;
процентний вміст гумусу, мулу і фізичної глини у ґрунті;
валовий запас гумусу, азоту, фосфору і калію у ґрунті;
механічний склад ґрунту;
кислотність, сума поглинутих основ, ступінь насиченості ґрунту основами.
Аналізуючи дані ознаки, які відображають природну властивість ґрунту проводиться у кожному земельно-оціночному районі на основі усестороннього вивчення ґрунтового покриву, даних про урожайність сільськогосподарських культур і впливу окремих властивостей ґрунту на урожайність сільськогосподарських культур. Можна дійти висновку, що кількість ознак, які відображають природну властивість ґрунту залежить від конкретних природнокліматичних умов земельно-оціночного району.
Таким чином, в умовах Богородчанського земельно-оціночного району, до якого відноситься Космацька сільська рада при проведенні бонітування ґрунтів використано наступні ознаки природних властивостей ґрунту :
-- вміст гумусу в орному шарі;
-- потужність гумусового горизонту;
-- вміст фізичної глини в орному шарі;
-- рН сольової витяжки;
-- глибину залягання глеєвих горизонтів.
Використавши вище перелічені показники природної родючості ґрунту, а також середню урожайність сільськогосподарських культур складено шкалу бонітування ґрунтів Богородчанського оціночного району, в тому числі - Космацької сільської ради.
Економічна оцінка земель - це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі. Економічна оцінка земель різного призначення проводиться для порівняльного аналізу ефективності їх використання. Дані економічної оцінки земель є основою грошової оцінки земельної ділянки різного цільового призначення. Економічна оцінка земель визначається в умовних кадастрових гектарах або у грошовому виразі.
Економічна оцінка земель та бонітування ґрунтів тісно пов'язана між собою спільністю мети, опираються на єдині дані реєстрації землеволодінь, обліку кількості та якості земель, матеріали обстеження і джерела статистичної інформації про виробничі показники використання оцінюваних земель. Економічна оцінка дає кількісну характеристику ґрунтової родючості, яка об'єктивно склалася за економічними показниками. Під економічною оцінкою розуміється оцінка якості землі як природного ресурсу і головного засобу виробництва у сільському господарстві.
Основна відмінність економічної оцінки землі від бонітування ґрунтів полягає в тому, що бонітування вивчає грунт як природне тіло, без врахування економічних умов ведення сільськогосподарського виробництва. Вона встановлює відносну їх придатність за основними факторами природної родючості для вирощування сільськогосподарських культур, забезпечує виділення груп ґрунтів, які підлягають економічній оцінці. При економічній оцінці земля розглядається як головний засіб виробництва у сільському господарстві. Економічна оцінка землі має велике призначення для розвитку народного господарства країни. Дані економічної оцінки використовуються як нормативні і нормативно утворювальні фактори при вирішенні таких завдань, як науково обґрунтований розподіл

 
 

Цікаве

Загрузка...