WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Чинники і умови ґрунтоутворення, гумус ґрунту, якісна оцінка земель - Реферат

Чинники і умови ґрунтоутворення, гумус ґрунту, якісна оцінка земель - Реферат

група організмів виконує свою роль.
Організми зумовлюють синтез і руйнування органічних речовин, іграш10 та акумуляцію речовин, руйнування та новоутворення мінералів та інші процеси.
Залежно від біологічного впливу на ґрунтоутворення зелені рослини поділяються на дерев'янисті та трав'янисті.
У дерев'янистих рослин, щорічно відмирає лише наземна частина (шпильки, листя, гілки, плоди), яка відкладається на поверхні ґрунту у вигляді опаду або лісової підстилки. Дерев'яниста рослинність дає велику кількість біомаси, але її надходження в ґрунт незначні. Щорічний приріст біомаси перевищує надходження її в ґрунт, тому з опадом в шунт вертається менше зольних речовин, ніж витрачається їх на приріст.
Тривалість життя трав'янистої рослинності коливається від декількох тижнів до 1-2 років та 3-5 років у бобових. Коріння живе 7-15 років і навіть більше.
В процесахґрунтоутворення ефект від трав'янистої рослинності ще більший, ніж від дерев'янистої, не дивлячись на те, що біомаси вона дає менше, ніж дерев'яниста. Це явище активної участі трав'янистої рослинності у формуванні ґрунту пояснюється швидким обігом всіх її компонентів в системі рослина-ґрунт. Ґрунт щорічно збагачується органічними рештками трав у вигляді наземної маси. Кореневі рештки, на відміну від наземної маси, розкладаються швидко, і продукти їх розпаду взаємодіють з мінеральною частиною ґрунту (табл. 1).
Залишки трав'янистої рослинності порівняно з дерев'янистим опадом містять менше клітковини, більше білків, зольних речовин та азоту.
Таблиця 1. Біологічний кругообіг речовин, т/га
(за Л.Є. Родіним, М.І. Базилевич, 1965)
Рослинні фітоценози Органічна речовина
інічна реч
овина Зольні елементи і азот
іьні еле
іенти і аг
от
Зага-льна біомаса Біомаса кореня Щоріч-ний приріст Щорічний
опад В
біомасі Щорічне споживання Щорічне повернення
Арктична тундра
Сосняки півд. тайги
Діброви
Лучні степи
Сухі степи
Пустелі 5.0 280.0 400.0 25.0
10.0
4.3 3.5
63.5 96.0 17.0
8.5
3.8 1.0
6.1
9.0
13.7
4.2
1.2 1.0
4.7
6.5
13.7
4.2
1.2 0.16 1.88
5.8
1.18 0.35 0.18 0.04
0.09
0.34
0.68
0.16
0.06 0.04
0.06
0.26
0.68
0.16
0.06
Для трав'янистої рослинності характерна нейтральна або слаболужна реакція.
М о х - рослинні організми, які не мають кореневої системи та засвоюють елементи живлення всією поверхнею органів. Вони утримують велику кількість вологи, тому процес розкладення рослинних залишків відбувається поволі, з поступовим нагромадженням торфу.
Мікроорганізми широко представлені бактеріями, грибами, актиноміцетами, водорослями. Найбільше мікроорганізмів зустрічається в поверхневих шарах ґрунту, де концентрується основна маса органічних речовин та коріння живих рослин. Мікроорганізми сприяють розкладенню органічних решток в ґрунті.
Відносно повітря розрізняють мікроорганізми аеробні та анаеробні. Аеробні - це організми, які в процесі життєдіяльності споживають кисень; анаеробні - живуть та розвиваються в безкисневому середовищі. Необхідну енергію для життя отримують в результаті окисно-відновних реакцій. На реакції розкладення впливають різноманітні ферменти, які виробляються мікроорганізмами. В різних ґрунтах (залежно від типу ґрунту) різна кількість мікроорганізмів. Так, в 1 г дерново-підзолистого ґрунту їх кількість може становити 0,6-2,0 млрд., а в чорноземах - 2-3 млрд. (за Є.М.Мишустіним). Маса мікроорганізмів становить від 3 до 7-8 т/га.
Б а к т е р і ї - найбільш поширений вид мікроорганізмів ґрунту. За способом живлення вони поділяються на автотрофні, які засвоюють вуглець з вуглекислого газу, та гетеротрофні, які використовують вуглець органічних сполук.
Бактерії-аероби окислюють різноманітні залишки органічних речовин, в тому числі здійснюють процес амоніфікаціїрозкладення азотистих речовин до аміаку, окислюють клітковину, лігнін та ін.
Розкладення органічних решток гетеротрофними анаеробними бактеріями називається процесом бродіння. Одночасно з бродінням в анаеробних умовах відбувається процес денітрифікації - відновлення нітратів до молекулярного азоту, що може привести до значних втрат азоту в ґрунтах з поганою аерацією.
Г р и б и - ниткоподібні гетеротрофні мікроорганізми, які щільно поселяються в ґрунтах (до 1млн. на 1г ґрунту). Грибів особливо багато в горизонтах ґрунту, збагачених на мертві рослинні залишки (лісова підстилка, опад). Вони активно беруть участь в процесах мінералізації та гуміфікації органічних речовин, при цьому має місце поступова зміна одних грибів іншими в процесі розкладу органічних речовин.
Гриби синтезують різні кислотні сполуки (лимонну, щавлеву, оцтову кислоти). їх активна діяльність сприяє утворенню фульвокислоі гумусу. Ця особливість грибів проявляється в їх здатності до активного руйнування мінералів. Серед грибів ґрунту зустрічаються шкідливі для сільськогосподарських культур, які викликають захворювання (картопляна гниль, борошниста роса виноградної лози, вилт виноградники та інші)- Введення правильних сівозмін протидіє розвитку грибних захворювань культурних рослин.
Багато видів грибів перебуває в симбіозі з вищими рослинами і сприяє постачанню рослин поживними речовинами.
А к т и н о м і ц е т а м и інколи називають променеві гриби, які використовуються як джерело вуглеводного забезпечення різноманітних органічних сполук. Вони можуть розкладати клітковину, лігнін, перегнійні речовини ґрунту. Беруть участь в утворенні гумусу. Актиноміцети краще розвиваються в ґрунтах з нейтральною реакцією або слабо-лужною, багатих органічною речовиною, які добре обробляються. До актиноміцетів відносяться проактиноміцети, мікобактерії, мікомоноспори, мікококи.
Водорослі поширені у всіх ґрунтах, головним чином в поверхневому шарі. Містять хлорофіл. В болотних ґрунтах та на поливних полях водорослі покращують аерацію, засвоюють розчинний вуглекислий газ і виділяють в воду кисень.
Водорослі активно беруть участь в первинному процесі ґрунтоутворення.
Лишайники складаються з грибів та водорослів. Гриби забезпечують водорослі водою і розчиненими в ній мінеральними речовинами, водорослі виробляють вуглеводи, які використовують гриби.
Лишайники втілюються в товщу гірської породи гіфами гриба, тому в екологічному аспекті їх відносять до літофітів.
З моменту поселення лишайників на гірських породах починається інтенсивне біологічне вивітрювання та первинне ґрунтоутворення. Формування мікробіологічних ценозів і інтенсивність діяльності мікроорганізмів залежать від гідротермічного режиму ґрунту, його реакції, кількісного та якісного

 
 

Цікаве

Загрузка...