WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Характеристика й особливості розвитку Київської області - Курсова робота

Характеристика й особливості розвитку Київської області - Курсова робота

подолання негативних тенденцій відтворення населення;

збереження та поліпшення здоров'я громадян;

підтримка добробуту сімей з дітьми;

поліпшення якості та рівня медичного забезпечення материнства та дитинства;

мінімізація наслідків Чорнобильської катастрофи, особливо на територіях, наближених до Чорнобильської зони.

Характеристика трудових ресурсів області

У 2007 році організація зайнятості населення області здійснювалася у відповідності до завдань Програми зайнятості населення Київської області на 2006-2007 роки, яка спрямовувалася на запобігання масовому безробіттю, збереження існуючих та створення нових робочих місць, організацію професійної підготовки та підвищення кваліфікації безробітних, підтримку самозайнятості та підприємницької діяльності.

Політика зайнятості у 2008 році характеризується позитивним приростом основних показників цієї сфери: зростанням темпів зайнятості населення; створенням нових робочих місць; працевлаштуванням безробітних; зменшенням навантаження на 1 робоче місце, рівня безробіття тощо.

Очікується, що у 2006 році чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років у порівнянні з 2005 роком, зросте на 2,0 тис. і складе 793,0 тис. осіб. Реалізація заходів, передбачених обласною та місцевими програмами зайнятості на 2006 рік, дозволить забезпечити виконання встановленого для області завдання щодо створення 38 тисяч нових робочих місць, знизити рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) з 6,6 до 6,3%, а загальна чисельність безробітних зменшити на 18 відсотків (табл.1).

Позитивна тенденція на ринку праці пов'язана не тільки із зменшенням безробіття, а й з помітним зростанням обсягів зайнятості, що свідчить про значну роботу із створення робочих місць та легалізації трудових відносин між найманими працівниками і роботодавцями.

Основними проблемами є:

невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам економіки області та ринку праці;

відсутність у працівників належної мотивації до легальної продуктивної зайнятості, головним чином через низьку якість робочих місць за умовами та оплатою праці;

відсутності механізму економічного стимулювання роботодавців до створення робочих місць з гідними умовами та оплатою праці.

Головною метою на 2008 рік буде сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом забезпечення здійснення в області заходів щодо державного регулювання ринку праці та створення нових робочих місць.

За прогнозними розрахунками, у 2008 році чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років, у порівнянні з 2007 роком, зросте на 3,0 тис. і складе 796,0 тис. осіб (тобто частка зайнятого населення зросте з 93,5% у 2007 році до 93,7% у 2008 році). При цьому очікується зниження рівня безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) з 6,3 до 6,0% (табл.1).

З метою забезпечення активної політики зайнятості на ринку праці у 2008 році передбачається здійснити заходи за такими напрямами:

формування регіональних і галузевих пріоритетів у збереженні наявних високопродуктивних робочих місць та створення нових (не менше 38 тисяч на рік) додаткових робочих місць відповідно до прогнозів розвитку галузей і регіонів, результатів моніторингу поточної потреби в робочих місцях та прогнозів щодо динаміки розвитку виробництва та ринку професій;

кадрове забезпечення потреб ринку праці та розвиток системи безперервної професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації, перекваліфікації, післядипломної фахової освіти відповідно до динаміки розвитку ринку праці та його потреб у найближчий період і на перспективу;

розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього, сімейного бізнесу шляхом спрощення реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності та заохочення і сприяння цій діяльності;

сприяння зайнятості населення в регіонах, де спостерігається найбільше напруження на ринку праці, а також у містах та районах з моноекономічною структурою виробництва за окремими програмами;

запровадження механізму стимулювання створення робочих місць для окремих соціально-демографічних груп, серед яких спостерігається найменший рівень зайнятості (молоді, жінок, інвалідів);

підвищення територіальної мобільності населення з метою перерозподілу робочої сили між трудонедостатніми та трудонадлишковими регіонами;

подальше зниження рівня і тривалості безробіття у регіонах помірного і депресивного розвитку шляхом реалізації заходів активної політики зайнятості.

Передбачається, що у 2008 році послугами служби зайнятості скористається 80,2 тис. осіб. Обсяги працевлаштування і рівень працевлаштування будуть зростати і становитимуть відповідно 31,7 тис. осіб та 39 відсотків.

Враховуючи тенденції розвитку ринку праці області у 2008 році основними пріоритетами сфери зайнятості будуть наступні напрями:

забезпечення постійного інформування громадськості та роботодавців про ситуацію на ринку праці, послуги служби зайнятості, наявні вакансії, пропозиції робочої сили тощо;

навчання безробітних під конкретне замовлення роботодавців;

запровадження адресних послуг роботодавцям та населенню, передусім з числа соціально незахищених верств, які потребують додаткового соціального захисту;

проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед шкільної молоді щодо переваг чесної праці та набуття робітничої професії, актуальної на ринку праці;

залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до трудового та суспільного життя,

сприяння розвитку сільського зеленого туризму за рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю жителям сільської місцевості для організації підприємницької діяльності.

3. ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Характеристика основних напрямків розвитку промисловості в області

Київська область має високорозвинений промисловий комплекс, основу якого складають понад 400 великих та середніх підприємств, що забезпечує майже 40% надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Протягом 2000-2007 років середньорічні темпи приросту промислового виробництва складали у середньому 15 відсотків. Нарощування обсягів промислового виробництва здійснювалось переважно за рахунок харчової, целюлозно-паперової, хімічної та нафтохімічної промисловості і машинобудування. Водночас, недостатніми темпами здійснювався розвиток легкої, деревообробної промисловості і виробництва та розподілення електроенергії, газу, води.

Основними проблемами у розвитку промислового комплексу є:

висока зношеність основних виробничих фондів в промисловості, тенденція до випереджаючого вибуття основних засобів над їх надходженням;

висока енергоємність продукції промисловості (зокрема, підприємств металургії та оброблення металу, машинобудування, виробництва скловиробів та будівельних матеріалів ), яка негативно впливає на конкурентоспроможність товарів;

залежність основних бюджетозабезпечуючих промислових підприємств від кон'юнктури зовнішнього ринку (у харчовій, целюлозно-паперовій, хімічній та нафтохімічній промисловості);

значна насиченість внутрішнього ринку товарами легкої промисловості, які завозяться за заниженою митною вартістю, та контрабандними товарами, що ставить в нерівні та невигідні умови товаровиробників області.

Крім зазначених проблем у 2007 році негативно вплинули на розвиток промисловості наступні чинники:

зростання цін на сировину і матеріали призвело до підвищення собівартості продукції та зниження її конкурентоспроможності;

закриття на значний період часу ринків збуту продукції у Російській Федерації;

постійна нестача обігових коштів у зв'язку з поширенням торговельними підприємствами практики відстрочення розрахунків за придбаний товар;

економічно невигідні умови реалізації товару через великі торговельні мережі, які поступово займають домінуючі позиції на ринку продовольчих і непродовольчих товарів.

Враховуючи, негативний вплив зазначених чинників очікується, що у 2007 році у порівнянні з 2006 роком, незважаючи на певні труднощі у роботі промислових підприємств області та окремі випадки значного зниження обсягів випуску продукції, темпи зростання промислового виробництва становитимуть 112,5% (табл.1). За цим показником область входить в п'ятірку кращих регіонів України.

У 2006 році очікується, що обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у цілому по області становитиме понад 12,5 млрд.грн. (табл.1).

Найбільшого обсягу реалізації виробленої продукції очікується досягти у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів (майже третина від загального обсягу реалізації), хімічній та нафтохімічній промисловості (біля 13%), виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (понад 18 відсотків).

Головною метою на 2008 рік буде створення умов щодо поступового перетворення промислового комплексу у високоефективну систему, спрямовану на забезпечення стабільного зростання обсягів виробництва та створення високоприбуткової галузі економіки, що дасть можливість поповнювати бюджети усіх рівнів, задовольняти матеріальні та соціальні потреби населення.

Аналіз промислового потенціалу області, позитивні та негативні чинники, що впливають на його роботу, а також наявність укладених договорів на поставку виробленої продукції дають підстави очікувати, що обсяги промислового виробництва у 2008 році, у порівнянні з 2007 роком, зростуть на 14,3 відсотка (табл.1).


 
 

Цікаве

Загрузка...