WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Формування в учнів 4 класу умінь працювати з географічними картами - Курсова робота

Формування в учнів 4 класу умінь працювати з географічними картами - Курсова робота

На основі результатів контрольної роботи та усного опитування учнів наприкінці навчального року ми визначили загальний рівень оволодіння учнями картографічними знаннями та уміннями працювати з географічними картами.

Загальною тенденцією, виявленою під час аналізу результатів формувального експерименту, було підвищення кількості учнів експериментального класу, порівняно з контрольним класом, що мають високий рівень сформованості картографічних знань та умінь працювати з географічними картами на кінець навчального року, та зменшення кількості дітей, що виявили середній та низький рівні.

Таким чином, результати проведеного дослідження підтвердили правильність висловленої гіпотези дослідження.

Список використаної літератури

 1. Аквилева Г.Н. Методика формирования умения читать карту // Начальная школа. — 1996. — № 12. — С. 68-69.

 2. Андреев Н.В. Карты и работа с ними // Методика обучения географии в средней школе / Под ред. И.С. Матрусова. — М.: Просвещение, 1985.

 3. Атлас з природознавства "Дивосвіт". 3-4 класи. — К.: ДНВП "Картографія", 2007. — 22 с.

 4. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. — К.: Веселка, 1998. — 334 с.

 5. Байбара Т.М. Природознавство в курсі "Я і Україна" // Навчання і виховання учнів 4 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. О.Я. Савченко. — К.: Початкова школа, 2005. — С. 390-415.

 6. Байбара Т.М., Бібік Н. М. Я і Україна: Підручник для 4 класу. — К.: Форум, 2005. — 176 с.

 7. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии. — М.: Просвещение, 1960. — 299 с.

 8. Баранский Н.Н. Очерки по школьной методике географии. — М.: Учпедгиз, 1954. — 208 с.

 9. Біда О.А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання. — Київ: Ірпінь.: ВПФ "Перун", 2000. — 400 с.

 10. Бровкина Е.Т., Козлова Т. А., Герасимова В. А. Ознакомление с окружающим миром. Природоведение: Методика преподавания в младшей школе. — М.: Академия, 2000. — 224 с.

 11. Буданов В.П. Карта в преподавании географии. — М.: Учпедгиз, 1948.

 12. Варакута О.М. Пізнавальні завдання для формування природничих понять // Початкова школа. — 1999. — № 8. — С. 53-36.

 13. География в начальной школе // Практическая школьная энциклопедия. — М., 1912. — 290 с.

 14. Голов В.П. Средства обучения географии и условия их эффективного использования: Учебное пособие. — М.: Просвещение, 1987. — 222 с.

 15. Горощенко В.Т., Степанов И.А. Методика преподавания природоведения. — М.: Просвещение, 1984. — 159 с.

 16. Даринский А.В. Методика преподавания географии: Учебное пособие. — М.: Просвещение, 1975.

 17. Дорн В., Ян В. Формирование представлений и понятий при обучении географии / Пер. с нем. — М.: Педагогика, 1970. — 240 с.

 18. Жаркова І.І., Мечник Л.А. Уроки з курсу "Я і Україна. Природознавство". 4 клас. — К.: Грамота, 2007. — 208 с.

 19. Жаркова І.І., Мечник Л.А. Я і Україна. Природознавство. Зошит для 4 класу. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. — 48 с.

 20. Занков Л.В. Опыт исследования взаимодействия слова и наглядности в обучении. — М.: Просвещение, 1954. — 170 с.

 21. Заславский И.И. Карта на уроках географии. — М.: Просвещение, 1957.

 22. Зорина Л.Я. Дидактические аспекты естественнонаучного образования: Монография. — М.: Изд-во РАО, 1993. — 163 с.

 23. Інтерактивні технології навчання в початковій школі. Навчальний посібник / Біда О.А., Кравчук О.В., Коберник Г.І. та ін. — Умань: РВЦ "Софія", 2007. — 212 с.

 24. Кисельов Ф.С. Методика викладання природознавства в початкових класах. — К.: Вища школа, 1975. — 176 с.

 25. Ковалева Г.Е. Методика формирования природоведческих понятий в четвертом классе. — Ленинград: ЛГПИ им. Герцена, 1975. — 143 с.

 26. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник. — Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2006. — 227 с.

 27. Коваль Н.С. Самостійна робота учнів на уроках природознавства: Посібник для вчителів. — К.: Радянська школа, 1982. — 96 с.

 28. Коваль Н.С., Нарочна Л.К., Байбара Т.М. Природознавство в 4 класі: Посібник для вчителя. — К.: Радянська школа, 1989. — 112 с.

 29. Козина Е.Ф., Степанян Е.Н. Методика преподавания естествознания. — М.: Академия, 2004. — 496 с.

 30. Коротяєв Б.І. Методи науково-пізнавальної діяльності учнів. — К.: Радянська школа, 1971. — 176 с.

 31. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника: Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 1977. — 224 с.

 32. Методика обучения географии в средней школе / Под ред. И.С. Матрусова. — М.: Просвещение, 1985.

 33. Методы обучения учащихся природоведению / Под ред. Л.Ф. Мельчакова. — Свердловск, 1984. — 96 с.

 34. Миронов А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах. — М.: Педагогическое общество России, 2002. — 360 с.

 35. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. Методика викладання природознавства. — К.: Вища школа, 1990 — 320 с.

 36. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. — К.: Просвіта, 2000. — 368 с.

 37. Пакулова В.М. Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения. — М.: Просвещение, 1990. — 192 с.

 38. Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить. — М.: Просвещение, 1987. — 206 с.

 39. Пешкова Е.Т. Развивающее обучение при изучении темы "Разнообразие природы нашей Родины" // Воспитание и развитие детей в процессе обучения природоведению: Из опыта работы. Пособие для учителей / Сост. Л.Ф. Мельчаков. — М.: Просвещение, 1981. — С. 80-86.

 40. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. — М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. — 400 с.

 41. Половинки А.А. Методика преподавания физической географии. — М.: Учпедгиз, 1953. — 130 с.

 42. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. — К.: Початкова школа, 2006. — С. 246-276.

 43. Рауш В.А. Работа с географической картой // География в школе. — 1956. — № 4. — С. 32.

 44. Самойлов И.И. Учебно-наглядные пособия по географии. — М.: Просвещение, 1975.

 45. Семенов Д.Д. Избранные педагогические сочинения / Под ред. Н.А. Константинова. — М.: Учпедгиз, 1953. — 375 с.

 46. Скаткін М.М. Методика викладання природознавства в початковій школі: Посібник для вчителів. — К.: Радянська школа, 1953. — 227 с.

 47. Сонгайло К.А. Элементы географии на краеведческой основе во ІІ и ІІІ классах. Методическое пособие для учителей начальной школы. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1957. — 196 с.

 48. Стрезикозин В.П. Актуальные проблемы начального обучения. — М.: Просвещение, 1976. — 207 с.

 49. Татова Н.И. Опыты и практические работы при изучении курса природоведения и методики их проведения // Начальная школа. — 1990. — № 2. — С. 17-18.

 50. Тырычева Л.А. Работа с картой на уроках природоведения // Начальная школа. — 1992. — № 3. — С. 37-39.

 51. Шурыгина Г.А. Оборудование кабинета природоведения // Воспитание и развитие детей в процессе обучения природоведению: Из опыта работы. Пособие для учителей / Сост. Л.Ф. Мельчаков. — М.: Просвещение, 1981. — С. 152-157.

 52. Ягодовский К.П. Питання загальної методики природознавства. — К.: Радянська школа, 1953. — 215 с.

 53. Ягодовский К.П. Практические знания по естествознанию в начальной школе. — М.: Просвещение, 1948.

Додатки

Зразки виконання учнями 4 класу завдань на контурних картах

2


 
 

Цікаве

Загрузка...