WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіону - Курсова робота

Підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіону - Курсова робота

6. В умовах розвитку інтеграційних процесів доцільною стає система інтенсивного регулюючого втручання регіону в регулювання митних умов реалізації зовнішньоекономічних зв'язків, які постійно і безсистемно змінюються. З метою підвищення ефективності митних умов запропоновано розширення повноважень регіональних та місцевих органів влади відносно їх участі у процесі узгодження змін параметрів митного тарифу щодо експорту-імпорту основних видів продукції регіону, оскільки регіони як суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності повинні бути впевнені в стабільності митного тарифу протягом фіксованого часового періоду. Це сприятиме збільшенню його ефективності при регулюванні зовнішньоекономічних зв'язків регіону і держави.

7. Організаційно-економічне забезпечення регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону є найбільш ефективним при створенні сучасної системи, яка забезпечує гармонійні відносини регіону і держави, дозволяє вирішувати складні задачі, пов'язані із зовнішньоторговельною та інвестиційною діяльністю. Під системою регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону розуміється сукупність підсистем і елементів зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону, які забезпечують реалізацію функцій регіону в заданих параметрах. Запропонована система регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону складається з наступних підсистем: фінансової, інформаційної, кадрової, адміністративно-правової та елементів, до яких відносяться товари й інвестиції, рух яких регулюється шляхом застосування програмно-цільового методу з урахуванням інструментів митного регулювання.

8. Обґрунтовано модель використання управлінського потенціалу регіональних і місцевих органів влади в забезпеченні сприятливих митних умов, яка заснована на розширенні повноважень, систематизації та розвитку взаємозв'язків регіональних і місцевих органів влади з інститутами, що забезпечують процес реалізації зовнішньоекономічних зв'язків. Визначено, що зовнішньоторговельний режим охоплює не тільки експорт-імпорт товарів, але і майнові інвестиції, оскільки переміщення інвестицій (у вигляді рухомого майна, цінностей) через митний кордон здійснюється на загальних підставах аналогічно переміщенню товарів.

9. Визначено порядок побудови моделі оптимізації інвестиційних зв'язків регіону, що передбачає випередження експорту у порівнянні з імпортом. В основі побудови моделей використано типологію регіонів відносно сальдо експорту-імпорту та інвестиційної активності. Запропонований порядок включає побудову регіональних моделей інвестиційних зв'язків регіонів, загальної моделі інвестиційних зв'язків на основі фактичних середніх значень та виявлення позитивних результатів інвестиційної активності регіонів. Модель оптимізації дозволяє встановити залежність між обсягами експорту, імпорту і залучення іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу, та є базою для порівняння і регулювання зовнішньоекономічних відносин регіонів при створенні сприятливого інвестиційного клімату з участю регіональних та місцевих органів влади.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Эффективность защиты отечественных товаропроизводителей / А.И. Акмаев, Б.Т. Клияненко, Г.Н. Маслова, В.А. Артёменко и др. – Луганск: ЛФ ИЭПИ НАН Украины; Алчевск: ДонГТУ, 2007. – 164 с. (Особистий внесок здобувача: оцінено стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності товаровиробників України та Луганської області; досліджено нетарифні засоби захисту та проаналізовано застосування митних тарифів в системі зовнішньоекономічних зв'язків).

2. Артёменко В.А. Функциональные аспекты таможенных пошлин в регулировании внешнеэкономической деятельности // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія економічна. – Донецьк: ДонНТУ, 2003. – Вип. 65. – С. 121-127.

3. Артёменко В.А. Определение возможностей применения льгот по уплате ввозной таможенной пошлины предприятиями // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – Вип. 184. – Т. 1. – С. 105-117.

4. Артёменко В.А. Применение налогово-таможенных льгот в инвестиционной деятельности предприятий // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: Сб. науч. тр. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2004. – Т. 3. – С. 124-131.

5. Артёменко В.А., Маслова Г.Н., Першукова Т.А. Порядок определения льгот при начислении и уплате таможенной пошлины // Економіка та право. – 2004. – № 1(8). – С. 123-128. (Особистий внесок здобувача: розроблено систему видів митно-тарифних пільг та особливостей їх визначення, у тому числі у зв'язку з заявою митного режиму).

6. Артёменко В.А., Ковтунова Е.Н., Маслова Г.Н. Современные аспекты инвестиционного управления деятельностью предприятий // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Вип. 208. – Т. 1. – С. 181-187. (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано принцип успішного залучення інвестицій до вільних економічних зон, що припускає створення стабільної бази правового регулювання, забезпечення взаємозв'язків розмірів пільг від обсягів вкладених інвестицій).

7. Артёменко В.А. Условия развития внешнеэкономических связей регионов // Бизнес-информ. – 2006. – № 12. – С. 27-30.

8. Артёменко В.А. Особенности регулирования развития внешнеэкономических связей региона на основе программно-целевого метода // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 223: – Т. II. – С. 510-515.

9. Артёменко В.А. Таможенные методы управления внешнеэкономической деятельностью // Прометей: Регіональний зб. наук. праць з економіки. – Донецьк: ІЕПД НАН України; ДЕГІ, 2002. – Вип. 3 (9). – С. 63-66.

10. Артёменко В.А. Государственная налоговая поддержка инвестирования предприятий // Труды Одесского политехнического университета. – Одесса: ОНПУ, 2004. – Спецвыпуск. – Т. 1. – С. 153-156.

11. Артёменко В.А. Формирование системы благоприятных условий привлечения иностранных инвестиций на предприятия // Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку: Зб. наук. пр. – Донецьк: ІЕПД НАН України; Алчевськ: ДГМІ, 2004. – Ч. ІІ. – С. 185-193.

12. Артёменко В.А. Критерии таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности // Теорія та практика управління у трансформаційний період: Тези доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. (4-6 жовтня). – Донецьк: ІЕП НАН України, 2001. – Т. 1. – С. 254-257.

13. Артёменко В.А. Протекционистские меры поддержки отечественных предприятий // "Дни науки '2005": Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (15-27 квітня). – Т. 6. – Економіка підприємства та промисловості. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 10-12.

14. Артёменко В.А. Анализ применения таможенных тарифов в системе внешнеэкономических связей // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: Тези доповідей і виступів ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (24-26 квітня). – Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, ЛТД", 2007. – С. 134-135.

АНОТАЦІЯ

Артеменко В.О. Підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2008.

Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі узагальнення теоретичних, аналізу практичних і розробки науково-методичних положень та пропозицій щодо підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону на основі використання організаційно-економічних інструментів регулювання з участю регіональних та місцевих органів влади, що забезпечує гармонійні відносини регіону і держави. Досліджено економічну природу, роль зовнішньоекономічних зв'язків у розвитку регіону. Визначено передумови та умови розвитку зовнішньоекономічних зв'язків регіону. Розглянуто методи економічного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону, які подані у митно-тарифній та нетарифній системах. Уточнено основні функції мита та напрямки регулюючої функції мита. Узагальнено світовий і вітчизняний досвід здійснення зовнішньоекономічних зв'язків регіону з урахуванням міжнародних та національних правил торгівлі, особливості типологізації регіонів України, міст Луганської області щодо їхньої участі у зовнішньоекономічних зв'язках. Проаналізовано ефективність застосування програмно-цільового методу в регулюванні зовнішньоекономічних зв'язків регіону. Проаналізовано ефективність застосування митних тарифів у системі зовнішньоекономічних зв'язків регіону з урахуванням дослідження структури, видів, розмірів і тенденцій зміни ставок митного тарифу України. Розроблено систему регулювання зовнішньоекономічних зв'язків на основі застосування програмно-цільового методу у сполученні з механізмом митного регулювання. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення митного регулювання зовнішньоторговельних зв'язків регіону з участю регіональних та місцевих органів влади. Запропоновано порядок побудови моделі оптимізації регулювання інвестиційних зв'язків регіону.


 
 

Цікаве

Загрузка...