WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіону - Курсова робота

Підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіону - Курсова робота

вперше:

обґрунтовано систему регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону на основі використання програмно-цільового методу в сполученні з митним регулюванням, що дозволяє підвищувати ефективність функціонування економіки регіону;

обґрунтовано модель використання управлінського потенціалу регіональних і місцевих органів влади шляхом передачі відповідних повноважень і розвитку взаємозв'язків з органами, які здійснюють зовнішньоекономічне регулювання, що сприятиме розвитку зовнішньоторговельних зв'язків регіону;

запропоновано методичний підхід до побудови моделі оптимізації регулювання інвестиційних зв'язків регіонів України з урахуванням результатів їх участі у зовнішньоекономічних зв'язках, що дозволяє встановлювати залежність між обсягами експорту-імпорту товарів та залученням іноземних інвестицій;

удосконалено:

прийоми типологізації регіонів України на основі застосування комбінацій показників (експорту-імпорту, зовнішньоекономічного сальдо, залучення іноземних інвестицій), поданих у порівнянні із середніми показниками по Україні, що дозволяє формувати регіональні кластери та виявляти тенденції активізації участі регіонів у зовнішньоекономічних зв'язках;

методичний підхід до аналізу основних параметрів митного тарифу, що обумовлює стабільність митних ставок на фіксований часовий період з метою забезпечення раціональної структури зовнішньоторговельних зв'язків регіону;

модель регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону на основі врахування ефективності реалізації і моніторингу цільової комплексної програми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Луганської області, що дозволяє вирішувати стратегічні задачі розвитку регіону у взаємозв'язку з єдиною політикою держави;

дістали подальший розвиток:

поняття "зовнішньоекономічні зв'язки регіону" через уточнення їх як системи двохсторонніх економічних контактів і відносин, що виникають при русі усіх ресурсів між державами та їх економічними суб'єктами – регіонами – і які є інструментом впливу на економіку регіону, що здійснюється через механізм зовнішньоекономічної діяльності підприємств, розташованих на його території; поняття "регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону" як створення умов розвитку цих зв'язків з орієнтацією на сполучення регіональних та державних цілей;

визначення передумов і умов розширення зовнішньоторговельних та інвестиційних зв'язків, що забезпечує системний підхід щодо розвитку зовнішньоекономічних зв'язків регіону, які сприяють зростанню його економіки;

функції мита, які застосовуються в управлінні зовнішньоекономічними зв'язками регіонів, на основі визначення різниці між світовими і національними цінами на товари.

Практичне значення дисертації полягає у тому, що:

система регулювання зовнішньоекономічних зв'язків на основі розвитку відповідних цільових програм у сполученні з митним регулюванням, дозволяє підвисити комплексність розвитку регіону та зростання його потенціалу;

пропозиції щодо участі регіональних і місцевих органів влади в забезпеченні сприятливих митних умов регулювання, що спрямовані на підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв'язків регіону та структури його економіки;

модель оптимізації регулювання інвестиційних зв'язків може бути застосована регіонами, їх містами та районами як база порівняння при регулюванні зовнішньоекономічних відносин та розробці комплексних інвестиційних програм;

типологізацїя регіонів, що побудована за статистичними даними міст Луганської області та регіонів України, є базою для аналізу стану зовнішньоекономічних зв'язків і перспектив їх розвитку.

Отримані в дисертації висновки і рекомендації знайшли практичне застосування в діяльності підприємств та установ Луганської області. Головним управлінням економіки Луганської обласної державної адміністрації використані підходи до підвищення регулювання зовнішньоекономічних зв'язків при формуванні Програми зовнішньоекономічної діяльності Луганської області до 2010 року, в якій автор був співвиконавцем (довідка № 178/22-8 від 24.01.2007 р.). В Луганській регіональній торговельно-промисловій палаті при розробці перспективних планів застосовано рекомендації щодо системи регулювання зовнішньоекономічних зв'язків міст і підприємств області (довідка № 942/25 від 04.09.2006 р.). В діяльності ЗАТ "Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка" використано порядок визначення митних пільг, що дозволило встановити кращі умови розвитку експортного потенціалу підприємства (акт № 1031 від 15.11.2005 р.). В діяльності ТОВ ВКФ "ЛІА" ЛТД впроваджені пропозиції відносно митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що дозволило покращити захист прав підприємства (акт № 728 від 11.09.2005 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розробки практичних, теоретичних та методичних положень та рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону. Внесок здобувача в наукових роботах, опублікованих у співавторстві, конкретизовано в списку праць за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження доповідалися автором і були схвалені на науково-практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції "Теорія і практика управління в трансформаційний період" (м. Донецьк, 2001 р.), Міжнародній науково-практичній конференції "Соціально-економічні аспекти глобалізації" (м. Донецьк, 2002 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Економічні проблеми адаптації і розвитку вищої школи в умовах ринку" (м. Алчевськ, 2004 р.), Міжнародній науково-практичній конференції "Економічні проблеми розвитку промислового виробництва" (м. Одеса, 2004 р.), Міжнародній науково-практичній конференції "Дні науки" (м. Дніпропетровськ, 2005 р.), IV Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу" (м. Донецьк, 2007 р.).

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 14 наукових праць, у тому числі 1 монографія, 9 статей у наукових фахових виданнях та 3 тези конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 14,8 друк. арк., з них 6,8 друк. арк. належать особисто автору.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Дисертація, загальним обсягом 193 сторінки комп'ютерного тексту, включає 19 таблиць, 18 рисунків, 3 додатка на 22 сторінках, список використаних джерел із 165 найменувань на 14 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету, задачі, об'єкт і предмет дослідження, викладено наукову новизну отриманих результатів, їх теоретичне і практичне значення, наведено інформацію про апробацію результатів дослідження.

Розділ 1. Теоретичні основи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків регіону. У розділі досліджено економічну природу зовнішньоекономічних зв'язків, їх роль в економіці регіону, визначено передумови та умови їх розвитку, розглянуто існуючі методи економічного регулювання.

В сфері сучасного світового господарства зовнішньоекономічні зв'язки охоплюють широкий спектр взаємодій. Поряд з торгівлею у світовому економічному співробітництві одержує розвиток модель зовнішньоекономічних зв'язків – виробничо-інвестиційна, котра, модифікуючи товарне виробництво, підвищує його ефективність. Ефективність регулювання передбачає дослідження класифікацій зовнішньоекономічних зв'язків, які по структурі діляться на такі основні форми – зовнішньоторговельні (товари, послуги, продукти інтелектуальної власності) та інвестиційні; за напрямами потоків ресурсів – на експорт і імпорт. На основі узагальнення існуючих підходів до визначення поняття "зовнішньоекономічні зв'язки" в роботі дано його уточнення як системи двохсторонніх економічних контактів і відносин, які виникають при русі ресурсів між державами та економічними суб'єктами різних країн (регіонами), і які є інструментом впливу на економіку регіону, що здійснюється через механізм зовнішньоекономічної діяльності підприємств, розташованих на його території.

Регулювання зовнішньоекономічних зв'язків розглядається як створення умов досягнення пріоритетів і перспективних напрямків зовнішньоекономічного розвитку регіону з урахуванням орієнтації на загальнодержавні цілі при забезпеченні необхідної децентралізації. Тому в роботі здійснено систематизацію передумов та умов розширення зовнішньоторговельних та інвестиційних зв'язків, що дозволяє повніше розкрити економічну сутність зовнішньоекономічних зв'язків регіонів та їх врегулювання з метою забезпечення зростання економіки регіону. Виділені позитивні і негативні умови розвитку зовнішньоекономічних зв'язків регіону, які дозволяють більш обґрунтовано підійти до виявлення загроз і розширення можливостей зовнішньоекономічних зв'язків регіону.


 
 

Цікаве

Загрузка...