WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіону - Курсова робота

Підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіону - Курсова робота

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

АРТЕМЕНКО Віктор Олександрович

УДК 332.122

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ РЕГІОНУ

Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Луганській філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України у відділі регіональних проблем розвитку зовнішньоекономічних зв'язків (м. Луганськ).

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор

Кліяненко Борис Терентійович,

Луганська філія Інституту економіко-правових

досліджень НАН України,

директор (м. Луганськ)

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Третяк Вікторія Вікторівна,

Східноукраїнський національний університет

ім. Володимира Даля МОН України,

професор кафедри міжнародної економіки (м. Луганськ)

кандидат економічних наук, доцент

Семенова Тетяна Валентинівна,

Донецький державний університет управління

МОН України, доцент кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності (м. Донецьк)

Захист відбудеться "14" березня 2008 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.01 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

Автореферат розісланий "13" лютого 2008 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради М.Г. Слоква

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розширення економічної самостійності регіонів в ринкових умовах викликає необхідність позиціонування кожного з них в економічному просторі, в тому числі і у зовнішніх зв'язках. Нажаль основний недолік сучасного управління полягає у тому, що процеси реалізації економічних реформ і прийняття відповідних рішень відірвані від регіонів – суб'єктів зовнішньоекономічних зв'язків. Відсутність системної державної регіональної політики, збереження тенденцій розподілу, надмірне централізоване управління призвели до втрати реальних повноважень регіональних органів влади. Наслідком такого підходу стали істотні диспропорції економічного та соціального розвитку регіонів. Непослідовність постійних різновекторних змін у митній політиці привела до зниження управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіонів. Таким чином, державна політика виявилася не здатною забезпечити ефективне управління регіонами. Інтеграційні процеси визначили необхідність пошуку нових інструментів інтенсивного залучення регіонів до процесу підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв'язків.

Разом з тим, питання регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіонів у ринкових умовах недостатньо досліджені і не одержали відповідного практичного застосування. Регіональними і місцевими органами влади не усвідомлена достатньою мірою необхідність переходу від безпосереднього управління до регулювання, відсутні механізми інтенсивного залучення їх до процесу створення умов для здійснення зовнішньоторговельної та інвестиційної діяльності підприємств регіону. Регіональне програмування має недоліки, не повною мірою враховує ресурсний потенціал та інші резерви розвитку зовнішньоекономічних зв'язків регіону. Вищезазначене обумовлює необхідність розв'язання наукового завдання щодо підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону на основі використання організаційно-економічних інструментів регулювання з участю регіональних та місцевих органів влади, що забезпечує гармонійні відносини регіону і держави. Теоретична і практична значимість цих проблемних питань зумовила вибір теми дисертації та її актуальність.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація була виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту економіко-правових досліджень НАН України за 2002-2006 рр., у яких дисертант приймав участь як співвиконавець. В межах дослідження за темою "Організаційний і економіко-правовий механізм управління митною діяльністю" (ДР 0102U000094) автором обґрунтовано використання економічних методів регулювання зовнішньоекономічних зв'язків з урахуванням принципів, функцій митного регулювання. При розробці теми "Організаційне та економіко-правове забезпечення захисту товаровиробників в Україні" (ДР 0104U007345) здобувачем проаналізовано тенденції та умови їх розвитку, сформовано пропозиції по розширенню функцій місцевих органів виконавчої влади щодо застосування митного тарифу за основними видами продукції регіону.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретичних, методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону на основі використання організаційно-економічних інструментів регулювання з участю регіональних та місцевих органів влади.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані і вирішені такі задачі:

досліджено економічну природу зовнішньоекономічних зв'язків регіону, їх роль і значення в економіці регіону;

визначено передумови та умови розвитку зовнішньоекономічних зв'язків регіону;

розглянуто методи економічного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону;

узагальнено світовий і вітчизняний досвід зовнішньоекономічних відносин регіону;

проаналізовано вплив програмно-цільового методу на регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону;

визначено ефективність застосування митних тарифів у системі зовнішньоекономічних зв'язків регіону;

визначено особливості формування системи регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону;

обґрунтовано пропозиції щодо митного регулювання зовнішньоторговельних зв'язків регіону;

визначено спосіб оптимізації регулювання зарубіжних інвестиційних зв'язків регіону.

Об'єктом дослідження є процеси регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону.

Предметом дослідження є теоретичні положення, методи та способи підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону.

Методи дослідження. Методологічні та теоретичні основи дослідження базуються на принципах діалектики як загального способу пізнання.

В ході виконання роботи використано такі методи наукового пізнання: методи логічного узагальнення – при визначенні сутності категорії "зовнішньоекономічні зв'язки", "регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіонів"; метод системного аналізу – при встановленні умов розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, вивченні розвитку зовнішньоекономічних зв'язків на рівні країн, регіонів України, міст області; системно-структурного аналізу – при побудові моделі оптимізації інвестиційних зв'язків; метод порівняльного аналізу – при оцінці структури й ефективності митного тарифу; методи статистичного й економічного аналізу – при визначенні тенденцій розвитку зовнішньоторговельних й інвестиційних зв'язків регіонів; метод угрупування – для побудови типології регіонів щодо їх участі у зовнішньоекономічних зв'язках; комплексний підхід – при розробці системи регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіонів; логічний метод – при обґрунтуванні моделі використання управлінського потенціалу регіональних і місцевих органів влади в забезпеченні сприятливих митних умов.

Інформаційною основою роботи є звіти та відповідні публікації міжнародних організацій, статистичні дані Державного комітету статистики України, Головного управління статистики у Луганській області, Закони України, Укази Президента України, результати власних досліджень автора. На вибір наукового підходу до вирішення поставленої задачі вплинули роботи вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів та практиків, які займаються дослідженням й розв'язанням проблем регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону. Серед них такі дослідники, як: І. Балабанов, С. Захарін, Б. Кліяненко, І. Кратко, А. Кредисова, Ю. Макагон, А. Мазаракі, І. Нижний, В. Новицький, Т. Семенова, В. Третяк, П. Фішер; дослідники, які займаються питаннями соціально-економічного розвитку регіону: З. Варналій, В. Видякін, В. Геєць, М. Долішний, В. Максимов, В. Нордгауз, В. Степанов, П. Самуельсон; а також дослідники митних відносин: М. Голощапов, В. Драганов, В. Дудчак, А. Козирін, Р. Ларина, К. Сандровський, С. Терещенко, Р. Шишка.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у підвищенні ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону на основі використання організаційно-економічних інструментів регулювання з участю регіональних та місцевих органів влади, що забезпечує гармонійні відносини регіону і держави.

Науковою новизною відрізняються наступні результати дисертаційної роботи:


 
 

Цікаве

Загрузка...