WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Історіографія(пошукова робота) - Реферат

Історіографія(пошукова робота) - Реферат

освіту Буковини в Австро-Угорській державі написано не було.
Освітнє життя українців Галичини та Буковини у 50-80-х р.р. було показано в працях зарубіжних дослідників. В англомовній праці Дж. Химки "Галицькі селяни і український національний рух в дев'ятнадцятому столітті" [23] в другому розділі книги було висвітлено найважливіші аспекти організації української освіти в краї. Найбільш гострі питання шкільництва Галичини висвітлено у контексті політичних у праці А.Марковича "Національне будівництво і політика націоналізму. Розповіді про австрійську Галичину" [24].
Вагомим явищем в українській історіографії Буковини стала колективна праця "Буковина. Її минуле й сучасне", що вийшла за редакцією Д.Квітковського, Т.Бриндзана, А.Жуковського [25]. В розділі третьому книги "Перемога національного табору і широкий культурний розвиток на Буковині" аналізується стан української освіти на Буковині та діяльність вчительського руху, в результаті якого автори роблять такий висновок: "українське шкільництво на Буковині стояло найкраще зі всіх українських земель". У німецькомовній історіографії освітні питання українців Буковини знайшли своє місце у праці Р.Вагнера "Багатонаціональне австрійське шкільництво на Буковині" [26].
У 90-х роках ХХ ст. розпочинається новий стан у вивченні освітніх процесів на західноукраїнських землях, яких проходить на нових методологічних засадах. Висвітлили розвиток української освіти в кінці ХІХ - початку ХХ ст. в Галичині та Буковині М.Семчишин, Б.Ступарик, В.Моцюк [27]. Використовуючи широку джерельну базу показали стан української початкової, гімназійної та педагогічної освіти у Галичині у своїх наукових працях І.Курляк, Б.Ступарик, О.Луків, М.Барна [28] та інші.
Буковинська освіта та умови праці педагогів були показані в роботах таких лослідників як О.Добрянський, В.Холевчук, Л.Кобилянська, Д.Пенішкевич, І.Петрюк, Н.Побірченко [29].
Впродовж 90-х років проведено декілька міжнародних науково-практичних конференцій, які засвідчили інтерес науковців до освітніх питань. Серед них: "Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми.- Чернівці, 1996", "Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етичності в діаспорі: сутність, реалії, конфліктності, проблеми на порозі ХХІ століття. - Київ-Чернівці, 1997", "Гуманітарна освіта - фактор світової інтеграції. - Чернівці, 1998".
Отже, про освіту Галичини та Буковини досліджуваного періоду написано чимало в узагальнюючих працях з історії Галичини та Буковини, а також в наукових роботах, де розглядаються освітні питання. Проте у вищезгаданих дослідженнях автори показують розвиток шкільництва, не розкриваючи грунтовно ролі педагогічних громадських об'єднань (учительських товариств) на розвиток політичних та освітніх процесів на західноукраїнських землях кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Друга група праць - дослідження, які стосуються безпосередньо діяльності українських вчительських товариств, а також їхнього впливу на суспільно-політичні та освітні події Галичини та Буковини.
Однією із найбільш ранніх праць, де відображається діяльність українських педагогічних об'єднань стала книжка М.Лозинського "Українство і москвофільство серед українсько-руського народу в Галичині" [30], де автор коротко характеризує вплив "Українського Педагогічного товариства" (УПТ) на розвиток шкільництва, зокрема створення навчальних закладів та інтернатів товариством, видавничу діяльність. Подаються дані щодо філій та кількості членів товариства станом на 1909 р.
Видавнича діяльність УПТ і товариства "Українська школа" в Чернівцях висвітлюється у публіцистичній статті К.Малицької під назвою "Видавництва для дітей і молоді" [31]. Календар товариства "Просвіта" на 1911 р. публікує статті А.Жука "Українські бурси в Галичині" та "Українські гімназії" [32], де серед іншого подається інформація і про інтернати та гімназії УПТ.
Книжка "Народне учительство і суспільство", де автор підписався псевдонімом О.Г. [33] висвітлює діяльність товариства "Взаємна поміч українського вчительства" від 1905р. до 1912р. Автор показує передумови заснування товариства, фінансову та просвітню діяльність вчительської організації, боротьбу педагогів за покращення свого матеріального та політичного становища у суспільстві, співпрацю "Взаємної помочі" із іншими вчительськими організаціями держави та політичними партіями.
І.Карбулицький у своїй праці "Розвій народного шкільництва на Буковині" [34] всебічно висвітлив буковинську початкову освіту починаючи від її зародження завершуючи початком ХХ ст. Належне місце в книжці відведене і українській початковій освіті, підготовці педагогів, видавництву підручників. Автор не обминув своєю увагою і діяльність вчительських товариств, тому подав у своїй праці і коротку інформацію про діяльність товариства "Українська школа".
Політична діяльність українських вчителів висвітлена у праці І. Герасимовича "Хто причинився до компромітації українського учительства при перших загальних виборах до буковинського Сейму краєвого?" [35].
Дослідження діяльності українських педагогічних організацій на початку ХХ ст. проводилося, як правило, на вузькій джерельній базі і мало переважно інформативній характер. Оскільки їх автори були сучасниками тих подій, то вони надали своїм роботам ще й публіцистичний відтінок.
У 20-30 роки ХХ ст. розпочинається новий етап у розвитку досліджень діяльності вчительських організацій в Галичині та Буковині. В цей час робляться спроби узагальнити їхню діяльність в кінці ХІХ - на початку ХХ ст., оцінити роль педагогічних товариств в процесі національно-культурного відродження українців. У 1932 р. побачила світ книжка І.Ющишина "Товариство Взаїмна поміч українського вчительства 1905-1930" [36], де автор детально висвітлює діяльність товариства "Взаємна поміч" у зазначений період, а також подає коротку інформацію про вчительські організації на Буковині. Зокрема, про передумови заснування та найважливіші напрямки діяльності товариства "Українська школа", про особливості роботи "Взаємної помочі" на Буковині, "Вільну організацію" буковинського вчительства, а також педагогічні часописи Буковини. Проте найбільше місця в праці І.Ющишина відведено діяльності "Взаємної помочі" у Галичині. Що стосується досліджуваного періоду, то він висвітлений у таких розділах книги: "Початки учительського професійного руху до часу заснування В.П.У.В." та "Взаємна Поміч Галицьких і Буковинських Учителів і Учительок (1905-1914)". Тут всебічно показана робота товариства у Галичині у довоєнний період, а також участь його представників у роботі багатонаціональних вчительських об'єднань держави. Книжка була видана з приводу 25-ліття заснування товариства "Взаємна поміч". При її написанні автор використав звіти з діяльності товариства, а такожпублікації в періодичних виданнях.
З нагоди 40-ліття з дня заснування УПТ К.Малицька зробила дослідження, котре мало назву "В сорокові роковини У.П.Т." [37], де було показано організаційну діяльність УПТ, видавничу, а також роботу, спрямовану на організацію навчального процесу.
Я.Біленький у своїй брошурі "Українські приватні школи в Галичині" [38] висвітлює зусилля УПТ спрямовані на організацію приватних навчальних

 
 

Цікаве

Загрузка...