WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Галузева структура зайнятості населення в умовах формування ринку праці - Реферат

Галузева структура зайнятості населення в умовах формування ринку праці - Реферат

Галузева структура зайнятості населення в умовах формування ринку праці

Зайнятість розкриває один з найважливіших аспектів соціально - економічного життя людини, пов'язаний із задоволенням її потреб у сфері праці розкриває зайнятість. Трудова зайнятість населення країни забезпечує виробництво валового національного продукту, а отже і економічну основу життя суспільства. Водночас зайнятість відображає потреби людей як в заробітку, так і в самореалізації через суспільно - корисну діяльність.

В умовах розвитку ринкових відносин зайнятість населення суттєво змінюється, що вимагає перегляду деяких підходів до проблеми формування контингенту зайнятих.

Донедавна вважалось, що однією з основних в даній проблемі є наявність диспропорцій, які викликані перевищенням попиту на робочу силу, у порівнянні з реальною потребою. Однак у нинішніх умовах важливим є інший аспект цієї проблеми - розбіжність структури наявної робочої сили і робочих місць, оскільки на даному етапі розвитку економіки структурні розбіжності можуть привести до виникнення інших проблем.

Показник зайнятості в умовах ринкової економіки - це такий показник, який не лише характеризує рівень використання працездатного населення у сфері суспільно - корисної праці, але й виявляє ступінь економічної активності країни, її платоспроможний попит, фінансовий стан і т. ін. Загальновідомо, що на зайнятість впливають дві протилежно спрямовані тенденції: скорочення чисельності робочої сили в результаті зростання продуктивності праці, з одного боку, і абсолютне або відносне зростання чисельності зайнятої робочої сили, що викликане розширенням відтворення, з іншого. Річ у тім, що науково - технічний прогрес сприяє скороченню чисельності працюючих на діючих підприємствах і одночасно зумовлює виникнення нових сучасних галузей і виробництв, породжує нові потреби, що веде до додаткового попиту на робочу силу.

Окрім того, як свідчить досвід розвинутих країн, посилюються тенденції розширення зайнятості у сфері навчання та перенавчання кадрів, обслуговування населення, виробництва предметів споживання і т. ін.

Таким чином, становлення ринкових відносин і визначення безробіття у всіх його проявах передбачає зменшення дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили, але так, щоб трудова діяльність була економічно доцільною на кожному робочому місці, тобто досягнення раціональної структури зайнятості населення.

Структура розподілу працівників за галузями народного господарства по суті являє собою пропорції розподілу трудового потенціалу за видами занять.

Галузева структура зайнятості, що склалася в Хмельницькій області, є відображенням виробничої структури і може бути охарактеризована як нераціональна з точки зору економічної доцільності.

Так, у 2000 році в області за чисельністю працюючих на першому місці знаходились галузі сільського господарства – 44,1 % (з чисельністю зайнятих 313,1 тис. чол.), на другому галузі - промисловості - 13,4 % (98,5 тис. чол.), на третьому - освіта, культура та мистецтво - 8,5% (60,1 тис. чол.), далі - охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення - 5,0%, торгівля, громадське харчування, матеріально – технічне постачання, збут, заготівля - 4,4 %, апарат органів управління -3,5%, транспорт і зв'язок - 3,4 %, будівництво - 3,0 %, житлово – комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення - 2,4 %, фінансування, кредитування, страхування - 0,8 %, виробничі види побутового обслуговування населення – 0,4 %, інші галузі – 0,4 %, інші сфери економічної діяльності – 10,4%.

При цьому динаміка зайнятості в області протягом останніх 15–ти років свідчить про наявність чіткої тенденції щодо зменшення кількості населення, зайнятого в усіх сферах економічної діяльності.

Зокрема, у 2000 році в галузях економіки області було зайнято 427 тис. осіб (без працюючих на малих підприємствах). За період з 1985 року по 2000 рік середньорічна кількість працюючих скоротилась на 40,5 %. Причому зменшення відбувалось кожних п'ять років стрімкими темпами (1985 р. - 1990 р. - на 3,4%, 1990 р. - 1995 р. – на 18,4 %, 1995 р. – 2000 р. – на 24,6 %).

Особливо привертає увагу стан справ у промисловості, оскільки це провідна галузь в Україні, де виробляється ВНП. В основних галузях промисловості області протягом останніх 15-ти років відбувалось постійне зменшення кількості зайнятих. Основною причиною цього є зменшення обсягів виробництва продукції внаслідок недостатньої кількості сировини та енергоносіїв, втрати замовників, не конкурентоспроможності продукції, обмеженості ринків збуту. Це супроводжувалось зупиненням діяльності підприємств, звільненням працівників.

У 2000 році середньорічна чисельність промислово – виробничого персоналу на промислових підприємствах області становила 86,3 тис. чол., що на 50% менше порівняно з 1985 роком.

Рух персоналу підприємства відбувається головним чином за рахунок плинності кадрів.

Розподіл зайнятих між галузями (табл. 1) свідчить про незначні зміни в структурі зайнятості регіону. Доля зайнятих у промисловості зменшилась протягом 1995 -2000 pp. з 17 до 13,4 % від загальної кількості зайнятих у регіоні, у будівництві – з 5 до 3 %, транспорті і зв'язку - з 4,3 до 3,4 %. Чисельність зайнятих у сільському та лісовому господарстві (включаючи зайнятих в особистому підсобному сільському господарстві) зросла на 1,5 %, в апараті управління – на 1,2 %, в інших сферах економічної діяльності – на 5,1 %, в решті галузей економіки області суттєвих змін не відбулося.

Таким чином, сучасна галузева структура зайнятих в Хмельницькій області, як і в Україні в цілому, відображає низьку ефективність зайнятості, а отже потребує докорінних змін у відповідності із загальносвітовими тенденціями, для яких характерні високі темпи зростання чисельності й частки працюючих як в галузях сфери послуг, так і науково – дослідних та дослідно – конструкторських робіт. На жаль, в наш час для економіки України характерні прямо протилежні тенденції, що можуть надовго відкинути країну з груп науково розвинених держав.

При переході до ринкової економіки і формуванні повноцінного споживчого ринку буде зростати доля зайнятих у галузях, що виробляють кінцевий продукт. При цьому, очевидно, в легкій та харчовій промисловості зайнятість зростатиме за рахунок розвитку, насамперед, малих та середніх підприємств різних форм власності, які здатні наситити споживчий ринок різноманітною та якісною продукцією вітчизняного виробництва.

Таблиця 1

Галузева структура зайнятості в Хмельницькій області

Галузі

1995р.

1998р.

1999р.

2000р.

Всього зайнято населення

100

100

100

100

Промисловість

17,0

15,5

14,6

13,4

Сільське і лісове господарство (включаючи підсобні господарства)

42,6

43,1

42,7

44,1

Рибне господарство

---

0,0

0,1

0,1

Будівництво

5,0

3,6

3,6

3,0

Транспорт і зв'язок

4,3

3,8

3,5

3,4

Торгівля, громадське харчування, матеріально - технічне постачання, збут, заготівля

5,6

4,5

5,0

4,4

Інформаційно - обчислювальне обслуговування

0,1

0,0

0,0

0,0

Виробничі види побутового обслуговування

0,5

0,4

0,3

0,4

Житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення

2,3

2,4

2,8

2,4

Охорона здоров'я, фізична культура і соцзабезпечення

4,8

4,9

5,0

5,0

Освіта, культура та мистецтво

8,6

8,2

8,5

8,5

Наука і наукове обслуговування

0,2

0,2

0,1

0,2

Фінансування, кредитування, страхування

0,7

0,8

0,8

0,8

Апарат органів управління

2,3

3,1

3,2

3,5

Інші галузі

0,7

0,4

0,4

0,4

Інші сфери економічної діяльності

5,3

9,1

9,4

10,4


 
 

Цікаве

Загрузка...