WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Професор Петро Цись: внесок у розвиток української геоморфології - Реферат

Професор Петро Цись: внесок у розвиток української геоморфології - Реферат

8. Оцінка впливу плейстоценових зледенінь на формування рельєфу Українських Карпат. Він доказав, що у Чорногорі були дві стадії в'юрмського зледеніння, а сліди доміндельсьского зледеніння, виявлені Б.Свідерським, слід вважати наслідком рісського зледеніння.

9. Обгрунтування принципів і побудова схеми геоморфологічної регіоналізації України. Цій проблемі присвячена низка праць: "Про геоморфологічне районування Української РСР" (Географічний зб. Вип. 5. Львів, 1959); "Принципи і методи фізико-географічного районування для потреб сільського господарства" (1968, у співавт. з О.І.Ланьком, О.М.Мариничем, В.П.Поповим, О.В.Поривкіною); "Ландшафтное районирование западных областей Украинской ССР" (Материалы совещания по естественно-историч. и зкономико-геогр. районированию СССР для целей сельского хозяйства, Москва, 1959) та ін.

В основу геоморфологічного районування території України ним покладені наступні принципи: структурно-тектонічної і літологічної зумовленості морфології рельєфу; типологічний; морфолого-генетичний; територіальний. П.М.Цись виділив такі типи рельєфу: алювіальні рівнини та перед-гірські акумулятивні терасовані межиріччя, зандрово-алювіальні рівнини, моренні пасма і моренні рівнини, флювіогляціальні рівнини, денудаційні рівнини на кристалічних породах, денудаційні рівнини на осадових породах, денудаційні останцеві висо-чини, лесові височини, структурно-горбисті і горбисті височини, структурні плато, керченський тип рельєфу, куестовий рельєф, пасмовий і гривистий рельєф, вулканічні гори, низькогірний рельєф (платформи і гірських країн), середньогірний рельєф, нагірний рельєф, альпійський рельєф, карстовий рельєф (платформ і гір), морські акумулятивні рівнини, дельтові рівнини. На фоні цих типів рельєфу ним виокремлено наступні таксономічні одиниці: області, підобласті і рівнини та здійснена їх детальна характеристика, яка дотепер залишається найкращою в Україні.

10. Виділення і детальна характеристика елементів, морфоскульптурної будови Українських Карпат та інших регіонів України. Ці дослідження йшли в ногу з морфоструктурно-морфоскульптурною концепцією геоморфології, яка домінувала у 50-70-х роках XX ст. Він виділяє успадковану флювіальну, реліктову і сучасну морфоскульптуру, показує тісний її зв'язок з морфоструктурними елементами, який відображається у вигляді морфологічної поясності (зональності) рельєфу і процесів рельєфоутворення.

11. Оригінальні погляди на історію формування і перебудови гідрографічної мережі Українських Карпат. Вони сформовані у статті "Деякі особливості розвитку долинних систем Українських Карпат" (Известия Всесоюзн. Геогр. общества. Т.89. Вып. 1., 1957), де він доводить, що поперечні річки виникли значно раніше плейстоцену та заперечує наявність великих і повсюдних перехоплень ними стоку поздовжніх річкових долин.

12. Ідеї комплексних досліджень сучасних геоморфологічних процесів з метою з'ясування закономірностей їх поширення і розвитку та обгрунтування системи захисних заходів. Цій проблемі присвячені статті "Короткий огляд сучасних геоморфологічних явищ на території західних областей України (Вісник Львів, ун-ту. Серія географ. Вип. 2. 1964) та "Загальні геоморфологічні закономірності розвитку і поширення стихійних явищ в Українських Карпатах" (Матеріали конф., Львів, 1961).

13. Співзвучна сучасним морфокліматичним і морфодинамічним поглядам ідея вертикальної морфологічної поясності та ярусності рельєфу гірських країн. ЇЇ суть охарактеризована у статті "Деякі особливості вертикальної морфологічної зональності Українських Карпат" (Фізична географія та геоморфологія. Київ, 1968). П.М.Цись виділив 5 типів вертикальної морфологічної зональності схилів: Свидовецько-Чорногірський (триярусний); Горганський (триярусний); Полонинський (двоярусний); Верховинський (двоярусний) і Бескидський (триярусний) та детально охарактеризував їх спільні і відмінні риси.

14. Крає- і народознавчі пошуки та роздуми П.Цися, оцінка творчості відомих постатей. До спектру цих праць відносимо статті "Шевченко як краєзнавець" (Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна, 1964), нариси про Г.П.Алфер'єва, М.І.Дмитрієва, П.Ф.Ситнікова. Особливо вражає стаття про Т.Г.Шевченка і його краєзнавчу та археографічну спадщину, подорожі, вміння побачити і відобразити на полотні природу і людину, стихію, життя місцевого населення.

15. Аналіз історії географічних досліджень. П.М.Цись, перебуваючи на посаді декана географічного факультету, велику увагу приділяв висвітленню історії формування львівської географічної школи, оцінці здобутків її головних дійових осіб, окресленню перспектив розвитку географічних і геоморфологічних досліджень західного регіону України. Цим проблемам присвячені публікації "Основні підсумки і наступні завдання геоморфо-логічного вивчення Радянських Карпат" (Географічний збірник, вип. 2, 1954); "Основні риси розвитку географії у Львівському університеті за радянський період" (Тези доп. ювілейної наукової сесії, присвяченої 300-річчю Львівського університету, Львів, 1956, співавт. О.Ващенко, К.Геренчук); "Розвиток географії у Львівському університеті (до 300-річчя з дня заснування університету" (Вісник Львів, ун-ту. Сер. геогр. Вип. 1, 1961, співавт. О.Ващенко, К.Геренчук); "Географический факультет Львовского университета" (Вестник МГУ, Серия V. География. № 3, 1962); "Деякі підсумки прикладних геоморфологічних досліджень у Карпатах та на Волино-Поділлі" (Матеріали І з'їзду Географічного товариства УРСР. К., 1966); "Географічний факультет Львівського університету за роки радянської влади" (Вісник Львів, ун-ту. Сер. біол., геогр. та геол. Вип.4, 1968); "Основні підсумки геоморфологічного аналізу тектоніки Українських Карпат та Волино-Поділля" (Вісник Львів, ун-ту. Сер. географ. Вип. 6, 1971) та ін. У цих публікаціях акцент робиться на оцінці здобутків львівських географів у царині ландшафтознавства, геоморфології, неотектоніки, сучасної динаміки рельєфу західних областей України, вивченні соціально-економічних і демографічних проблем регіону. В них простежується певна заідеологізованість суспільно-політичних поглядів (такий був тоді час), але разом з цим відображені значні здобутки у підготовці кадрів, вивченні природних ресурсів, участі географів у вирішенні проблем оптимізації використання природних ресурсів, регулювання небезпечних процесів тощо.

Звісно, цим коротким переліком не обмежується спектр наукових здобутків професора П.Цися. Певним доповненням до цієї характеристики може слугувати список найважливіших географічних і картографічних праць вченого, упорядкований нами, який подається нижче. Повніше і детальніше його творчість буде відображена у книзі "Професор Петро Цись" із серії "Постаті українського землезнання", започаткованої у Львівському національному університеті професором Олегом Шаблієм і підготовленій до друку професором І.Ковальчуком. Сподіваємося, що вона побачить світ до вересня 2004р. – 90-річчя від дня народження фундатора кафедри геоморфології Львівського національного університету імені Івана Франка, засновника Львівської геоморфологічної школи. Крім того, нами готується до друку неопублікована монографія П.Цися „Геоморфологія Українських Карпат".

Література:

1. Схема геоморфологического районирования западных областей Украинской ССР // Географический сборник. Вып. 1. – Львов: Изд-во Львов. ун-та. – С. 11-62.

2.Основные итоги и дальнейшие задачи геоморфологического изучения Советских Карпат // Геогра-фический сборник. Вып. 2. – Львов: Изд-во Львов. ун-та. – С. 37-59.

3. Геоморфологические районы Советских Карпат // Географический сборник. Вып. 3. – Львов: Изд-во Львов. ун-та. – С. 5-24.

4. Огляд основних питань геоморфології західних областей України // Географічний збірник. Вип. 1. Географічне товариство УРСР. – К.: Вид-во Київ. ун-ту. – С. 81-103.

5. Некоторые особенности развития долинных систем Советских Карпат // Известия Всесоюз. Географ. Общества. Т. 89. Вып. 1. – Москва: Изд-во АН СССР. – С. 53-56.

6. О физико-географическом районировании й ландшафтном картировании западных областей Украинской ССР (с картой) // Географ, сборник. Вып. 4. – Львов: Изд-во Львов. ун-та. – С. 163-172.

7. Полонинский пенеплен й денудационные уровни Советских Карпат // Геологический сборник. Вьш. 4. –Львов: Изд-во Львов. ун-ту. – С. 313-330.

8. О типологических ландшафтных единицах западных областей Украинской ССР // Доповіді та пові-домлення Львів, ун-ту. Вип. VII. Ч. 3. – С. 6-10.

9. Про методику вивчення природних умов і ландшафтного картування території колгоспів // Доповіді та повідомлення Львів, ун-ту. Вип. VII. Ч. 3. – С.13-15.

10. О морфологической структуре горных ландшафтов (на примере Советских Карпат // Тезисы докладов: Третье Всесоюзное совещание по ландшафтоведению в Тбилиси. – Тбилиси: Изд-во АН Груз. ССР. – С. 95-98.


 
 

Цікаве

Загрузка...