WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Географічні дослідження річок і річкових долин в Україні - Реферат

Географічні дослідження річок і річкових долин в Україні - Реферат

3. стратиграфія плейстоценових відкладів у річкових долинах різних регіонів України;

4. реконструкція палеогеографічних умов на різних етапах еволюції річкових долин;

5. реконструкція палеогідрологічних, палеогеоморфологічних і палеоландшафтних умов і процесів, що розвивалися у річкових долинах;

6. аналіз впливу зледенінь, міжльодовикових епох, епох лесоутворення на формування і будову річково-долинних систем та їхніх ландшафтів;

7. аналіз поверхонь вирівнювання та їх співвідношення з терасовими комплексами;

8. оцінювання впливу неотектонічних рухів на деформації повздовжніх профілів русел річок та їхнього терасового комплексу;

9. вирішення проблем протиповеневого захисту, регулювання небезпечних процесів, захисту господарських об'єктів і комунікацій, охорони природи.

За результатами цих досліджень П. Заморієм, О. Мариничем, М. Векличем (із співавторами), М. Куницею, В. Пазиничем, І. Рослим та ін. опубліковано серію монографій, статей, збірників праць; захищено низку дисертаційних робіт (О. Маринич, М. Веклич, Ж. Матвіїшина, Н. Сіренко, П. Цись, М. Куниця, В. Палієнко, І. Мельничук, Н. Герасименко, Ю. Кошик, О. Комлєв, Б. Лящук та ін.). Дослідження цього напрямку активно розвиваються тепер у співпраці з польськими, німецькими, російськими вченими.

Вивчення сучасних геоморфологічних процесів. Перші ґрунтовні дослідження сучасних геоморфологічних процесів у річкових долинах були опубліковані у кінці 50-х та 60 – 70-х роках ХХ ст. Головна увага приділялася вивченню селів і паводків, зсувів, лавин, схилових і руслових ерозійних процесів (праці М. Айзенберга, М. Каганера, Б. Гольдіна, Б. Іванова, П. Цися, А. Оліферова. Г. Швеця, М. Вольфцун, Є. Хлоєвої, М. Горшеніка, К. Логвинова, А. Раєвського, В. Перехреста, С. Кочубея, О. Печковської, М. Кожуріної, В. Яблонського, Г. Швебса, С. Світличного, І. Ковальчука, О. Адаменка, Г. Рудька, Я. Кравчука, О. Болюха та ін.).

В останні десятиріччя найбільше уваги приділяється вивченню зсувів, паводків, руслових процесів (Г. Рудько, І. Ковальчук, О. Ободовський, М. Ромащенко, Д. Савчук, О. Кафтан, Ю. Ющенко, М. Корбутяк, В. Гребінь, О. Козицький, О. Кирилюк, В. Явкін, Н. Габчак, А. Михнович, В. Шушняк та ін.). Це зумовлено значною активізацією цих процесів та явищ під впливом змін клімату та господарської діяльності.

Гідрохімічні та гідроекологічні дослідження. Їхня історія нараховує більше 200 років [Косовець, Дугінов, 2000]. Головними дійовими особами і науковими школами тут виступають кафедра гідрології, гідрохімії та гідроекології Киїівського національного університету імені Тараса Шевченка, представлена професорами В. Пелешенком, Л. Горєвим, Д. Закревським, В. Хільчевським, С. Сніжком, М. Ромасем, О. Ободовським, В. Самойленком та ін., Інститут гідробіології НАН України (професори В. Романенко, А. Брагінський, В. Жукінський, В. Тімченко, П. Линник, О. Денисова та ін.), Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут (В. Осадчий, О. Войцехович та ін.), Український науково-дослідний інститут водно-екологічних проблем (А. Яцик, А. Чернявська та ін.), Український науково-дослідний інститут екологічних проблем у м. Харків (В. Лозанський, О. Васенко, Г. Кузін, В. Магмедов та ін.), національні університети (Львівський, Чернівецький), Одеський державний екологічний університет, Інститут гідротехніки і меліорації УААН та інші організації й установи. За результатами цих досліджень опубліковано серію монографічних праць (В. Пелешенко, О. Кононенко, В. Хільчевський, Л. Горєв, М. Ромась, С. Сніжко, О. Ободовський, Д. Закревський, А. Яцик, В. Самойленко, О. Войцеховський, В Вишневський, В. Тімченко та ін.), збірників праць і статей узагальнюючого характеру.

Ландшафтно-географічні дослідження. Перші праці, в яких аналізуються річкові долини з ландшафтно-географічних позицій, з'явилися на початку та у 20–30-х роках ХХ ст. (С. Рудницький, Е. Ромер, А. Реман, А. Борзов, Л. Берг, В. Глушков та ін.), але інтенсивного розвитку набули у другій половині ХХ ст. Спеціалізовані ландшафтно-географічні дослідження річкових долин України проводили О. Маринич, К. Геренчук, Г. Швебс, Т. Борисевич, Б. Нешатаєв, Г. Денисик, П. Шищенко, В. Пащенко, М. Гродзинський, А. Мельник та інші вчені.

У 60–90-і роки ХХ ст. багато уваги приділялося створенню водосховищ і ставків, будівництву гідроелектростанцій, зрошувальних систем і каналів, підвищенню рівня використання воднотранспортного потенціалу річок, вирішенню ландшафтно-геохімічних, геоекологічних, гідроекологічних проблем річкових систем та оптимізації стану басейнових ландшафтів, у структурі яких чільне місце займають сільсько-господарські, а також протиерозійній організації території. Цими проблемами опікувалися вчені Київського державного (тепер національного), Львівського, Одеського, Харківського, Чернівецького, Дніпропетровського та Волинського державних (тепер національних) університетів, Інституту Географії НАН України, УкрНДГМІ, УНДІВЕП, Інституту Гідробіології НАН України та ін. Дослідження супроводжувалися ландшафтним картографуванням, а у 90-і на початку ХХІ ст. широким використанням аерокосмічних методів, постановкою спеціалізованих галузево-географічних вишукувань, геоекологічною експертизою ландшафтів, проектів, споруд, ГІС-моделюванням аналізованих об'єктів і систем. Вони є суттєвим внеском географічної науки у забезпечення функціонування господарства, охорону природи, захист поселень, угідь і населення від екстремальних процесів, оптимізацію умов життя.

Проблеми і перспективи досліджень річково-долинних систем. З врахуванням тенденцій розвитку суспільства, змін стану природного середовища під впливом глобальних та регіональних чинників, досягнень сучасної науки, вважаємо, що у найближчі 10 – 20 років мають перспективи наступні напрями досліджень річок, річкових долин і басейнових систем:

- створення тривимірних комп'ютерних моделей річкових долин і басейнових систем за допомогою ГІС-технологій;

- дистанційне зондування Землі та використання цієї інформації при оцінюванні геоекологічної напруги у долинних ландшафтах і прогнозуванні траєкторій зміни їхнього геоекологічного стану;

- інженерно- та еколого-географічні дослідження долин і басейнових систем для потреб розвитку рекреації, захисту угідь, комунікацій і поселень від впливу небезпечних морфодинамічних процесів;

- моделювання розвитку річкових систем і водосховищ, змін їхнього гідроекологічного стану та пошуки шляхів його оптимізації;

- обґрунтування схем раціонального використання земельно-ресурсного і водного потенціалу, протиерозійного захисту сільськогосподарських угідь, збереження природної спадщини, створення єдиної екологічної мережі та ландшафтно-адаптованих систем землеробства і лісокористування;

- підготовка енциклопедичного словника-довідника "Людина і річкові долини України", серії монографій, присвячених проблемам річок і річково-басейнових систем;

- пошуки шляхів підвищення суспільного іміджу науки про річки, річкові долини та річково-долинні ландшафти як життєве середовище людини, впровадження результатів досліджень у господарську практику.

На нашу думку, головними геоекологічними проблемами річок, річкових долин та басейнових систем України, які вимагають першочергової уваги науковців і практиків виступають:

1. деградація ґрунтів у різнорангових басейнових системах, спричинена нераціональним господарюванням та інтенсифікацією екзодинамічних процесів;

2. деградація рослинного покриву, збіднення біологічного та ландшафтного різноманіття;

3. виснаження і забруднення водних ресурсів, деградація малих річок;

4. погіршання умов проживання населення у річкових долинах, збільшення ризику техногенних аварій і катастроф;

5. проблема ліквідації і реконструкції долинних водосховищ;

6. проблема підтоплення угідь, поселень і комунікацій у долинних і басейнових системах;

7. проблема очищення стічних вод, які скидаються в річки і водосховища;

8. проблема протиповеневого захисту поселень, угідь і комунікацій у гірських і рівнинних регіонах;

9. проблема моніторингу геоекологічного стану річок і річково-долинних та басейнових ландшафтів та екологічної експертизи природно-господарських систем і техногенних об'єктів.

Цим, звісно, не вичерпується перелік проблемних питань, пов'язаних з вивченням річок, річкових і долинних систем, їхніх басейнів. Сподіваємось, що 130-а річниця від дня народження фундатора української наукової географії, доброго знавця географічних проблем річкових долин Степана Рудницького сприятиме широкому обговоренню цих питань, а отже і віднайденню засобів їх вирішення.

Література:

1. Гошовський С., Рудько Г., Преснер Б. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв'язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів. – Львів - Київ: ЗАТ "Нічлава", 2002. – 624 с.

2. Ковальчук І. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. – Львів: Видавництво Інституту Українознавства, 1997. – 440 с.

3. Косовець О., Дугінов В. Деякі питання з історії гідрохімічних досліджень річок України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Науковий збірник / Відп. редактор В. К. Хільчевський. – Київ: Ніка-Центр, 2000. – Т. 1. – С. 12 -16.

4. Сучасна динаміка рельєфу України / За ред. В. П. Палієнко. – Київ: Наукова думка, 2005. – 258 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...