WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Історичні аспекти дослідження грунтів Малого Полісся для потреб туризму - Реферат

Історичні аспекти дослідження грунтів Малого Полісся для потреб туризму - Реферат

За період з 1996 по 1998 рр. науковим співробітником НДЛ-50 В.Г.Гаськевичем вивчалися зміни властивостей дерново-підзолистих, лучних і дернових ґрунтів Малого Полісся під впливом тривалого осушення гончарним дренажем. Досліджено динаміку елементарних ґрунтових процесів після осушення, які призвели до зміни морфологічних особливостей, фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів. Встановлено закономірності розвитку процесів ґрунтоутворення залежно від тривалості осушення. Проаналізовано розвиток деградаційних процесів в осушених ґрунтах. Результати досліджень викладено у монографії "Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся" (у співавторстві з С.П.Позняком) (2004).

Співробітниками кафедри географії ґрунтів і НДЛ-50 було проведено ґрунтово-екологічне оцінювання земель і визначення ступеня забруднення ґрунтів важкими металами у Золочівському районі Львівської області (відповідальний виконавець старший науковий співробітник М.В.Кавин).

Дослідженню дерново-карбонатних ґрунтів Малого Полісся присвячені праці А.А.Кирильчука. За період з 1995 по 2000 роки на дослідних ділянках поблизу міста Радехів та села Білий Камінь проводилось вивчення динаміки елементарних процесів дерново-карбонатних ґрунтів, зміни під їхнім впливом морфологічної будови, складу і властивостей рендзин в умовах тривалого сільськогосподарського використання. За результатами досліджень, у 2004 р. А.А.Кирильчуком була видана монографія "Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) Малого Полісся" (у співавторстві з С.П.Позняком).

Дослідження гумусового стану автоморфних ґрунтів Пасмового Побужжя проведено Г.С.Підваль-ною. Визначено залежність морфологічних, фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів від їхнього гумусового стану. Вперше в автоморфних ґрунтах Пасмового Побужжя вивчено оптичну щільність гумінових кислот. За матеріалами досліджень видано монографію (у співавторстві з С.П.Позняком) "Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Пасмового Побужжя" (2004).

У 1997-1998 рр. співробітниками НДЛ-50 і кафедри географії ґрунтів було проведено польові і лабораторні дослідження ґрунтів та їхньої трансформації при будівництві нафтопроводу Одеса-Броди, частина якого проходить по Малому Поліссю. За розробленою методикою (професор С.П.Позняк, доцент М.Г.Кіт) було оцінено втрати сільськогосподарського виробництва, зумовлені будівництвом нафтопроводу.

О.Г.Телегузом проведено дослідження ґрунтів у зоні магістральних трубопроводів з врахуванням різних термінів їхньої експлуатації. На території Малого Полісся дослідні ділянки було закладено поблизу населених пунктів Глиняни, Куровичі, Підлисся (нафтопровід "Дружба") і Гаї (нафтопровід Одеса-Броди). Досліджено характер та особливості трансформацій морфогенетичних, фізичних і фізико-хімічних властивостей техногенно порушених ґрунтів у зоні трас магістральних трубопроводів. За результатами досліджень розроблено методику вивчення ґрунтів вздовж лінійних споруд (метод трансектів і ключових ділянок). Вдосконалено класифікаційну схему техногенно порушених ґрунтів трас магістральних трубопроводів, проведено їхню бонітетну оцінку.

Відомості про гранулометричний склад, загальні фізичні, водно-фізичні властивості модальних ґрунтів Малого Полісся опубліковані в монографії М.Г.Йовенка "Водно-физическиє свойства и водный режим почв УССР" (1960) і в "Справочнике агрогидрологических свойств почв Украинской ССР" (1965).

Деякі мікрокліматичні характеристики основних типів ґрунтів Малого Полісся (температури на поверхні ґрунту та на глибинах 10 і 20 см, глибина промерзання, середні дати весняного і сталого прогрівання, стан придатності ґрунтів для польових сільськогосподарських робіт) за результатами спостережень метеостанцій наведені в агрокліматичних довідниках по Львівській, Тернопільській, Рівненській і Хмельницькій областях (1959).

Результати досліджень впливу мінеральних добрив на родючість дерново-карбонатних ґрунтів Малого Полісся висвітлені у наукових працях професора Г.І.Крилової (1965-1966). Крім цього, дослідження агрохімічних властивостей ґрунтів Малого Полісся проводяться спеціалістами ДП "Облдерж-родючість", ЛНУ імені Івана Франка, державних сортовипробувальних станцій.

У 2004 році в рамках наукової тематики кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів "Ґрунти депресивних регіонів України" розпочато дослідження деградаційних процесів у ґрунтах Малого Полісся, які виконуються доцентом В.Г.Гаськевичем.

Таким чином, історія дослідження ґрунтів Малого Полісся нараховує майже два століття. Зусиллями вчених-ґрунтознавців, агрохіміків, геологів, меліораторів різних поколінь і наукових шкіл проведена величезна робота, мета якої – пізнання і розуміння генези, режимів і властивостей ґрунтів надзвичайно своєрідної і складної фізико-географічної області. Наслідком цієї роботи є ґрунтові карти і номенклатура ґрунтів, монографії і численні наукові статті, захищені докторські і кандидатські дисертації. Історія дослідження ґрунтів Малого Полісся фактично віддзеркалює становлення ґрунтознавчої науки на західних теренах України. Результати багаторічних досліджень ґрунтів Малого Полісся – це вагомий внесок у ґрунтознавчу науку, розуміння і оцінку сучасного стану ґрунтів, проблем, пов'язаних з їхнім використанням і охороною.

Література:

1.Андрущенко Г.О. Ґрунти західних областей УРСР. – Львів – Дубляни, 1970. – 184 с.

2.Атлас почв Украинской ССР / Под ред. Н.К.Крупского, Н.И.Полупана. - К: Урожай, 1979. - 160 с.

3.Гнатишин Г.Б. З історії дослідження ґрунтів Західної України // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга друга. – Харків, 2002. – С. 37-39.

4.Іжевська Н.М. Ґрунти Хмельницької області. – Львів: Каменяр, 1968. – 70 с.

5.Кваша М.В. Ґрунти Ровенської області. – Львів: Каменяр, 1970. – 100 с.

6.Кіт М.Г., Позняк С.П. Внесок Володимира Кубійовича у вивчення земельних ресурсів Західної України // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – Випуск 1 (3). – С.38-40.

7.Козловський Б.І. Меліоративний стан осушуваних земель західних областей України. – Львів: Євросвіт, 2005. – 420 с.

8.Оленчук Я.С., Николин А.Г. Ґрунти Львівської області. – Львів: Каменяр, 1969. – 84 с.

9.Онопрієнко С.А. Ґрунти Тернопільської області. – Львів: Каменяр, 1969. – 52 с.

10.Позняк С.П. Сучасний стан і проблеми ґрунтознавства та географії ґрунтів // Генезис, географія і екологія ґрунтів. – Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. - 1998. - Вип. 23. – С. 9-13.

11.Позняк С.П., Біланчин Я.М. Професор Гоголєв І.М. та розвиток ґрунтознавчо-географічної науки // Генеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во Львів ун-ту, 1999. – С. 16-19.

12.Позняк С.П. Розвиток ґрунтознавчої науки у Західному регіоні України // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 33-37.

13.Позняк С.П., Кіт М.Г. Кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка – 10 років // Генеза, географія та екологія ґрунтів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Іва-на Франка, 2003. – С. 3-10.

14.Почвы Украины и повышение их плодородия. Т. 1. Экология, режимы и процесы, классификация и генетико-производственные аспекты / Под ред. Н.И. Полупана. – К.: Урожай, 1988. – 296 с.

15.Природа Украинской ССР. Почвы / Н.Б. Вернандер, И.Н. Гоголев, Д.И. Ковалышин и др. – К.: Наук. думка, 1986. – 216 с.

16.Токарський Ю. Дубляни: Історія аграрних студій 1856-1946 рр. / За заг. ред. акад. Олександра Семковича. – Львів: Львівський державний аграрний університет, 1996. – 348 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...