WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Історичні аспекти дослідження грунтів Малого Полісся для потреб туризму - Реферат

Історичні аспекти дослідження грунтів Малого Полісся для потреб туризму - Реферат

У 1925 р. видатним українським ґрунтознавцем, ім'я якого несправедливо було забуте в часи тоталітаризму, професором Г.Г.Махівим було завершено складання ґрунтової карти Української РСР, яка була опублікована у 1927 році. Це була перша детальна карта ґрунтів України масштабу 1:1000000, складена на генетичній основі, у тому числі і для частини території Малого Полісся. Пояснення до карти ґрунтів були зроблені українською та англійською мовами. Професором Г.Г.Махівим у 1930 р. була видана монографія "Ґрунти України", де узагальнено результати попередніх досліджень і подано "нову методику визначення ґрунтів " [3].

У 1928 р. в Україні видається карта ґрунтів масштабу 1:1000000, на якій був відображений ґрунтовий покрив східної частини Малого Полісся, що входила до складу Радянського Союзу. У 1935 р. за редакцією О.М.Грінченка, Г.С.Гриня, М.К.Крупського вийшла нова карта ґрунтів України. Частково ґрунти території Малого Полісся висвітлені в монографії С.С.Соболєва "Ґрунти України і степового Криму" (1939) і відображені на ґрунтовій карті за редакцією О.Н. Соколовського [15].

До Другої світової війни територія Малого Полісся окремими своїми частинами у різні періоди часу перебувала у складі Австро-Угорщини і Росії, Польщі та Радянського Союзу. Ґрунтові обстеження проводились за різними методиками з різною періодичністю й детальністю, вони залежали від соціально-політичного устрою держав, їх економічного становища, рівня розвитку науки, а також географічного положення відносно метрополії. Територія Малого Полісся майже завжди вважалась окраїною. Тому, незважаючи на досить значні наукові наробки, ґрунтові дослідження носили переважно не системний, а прикладний характер, різні частини території Малого Полісся відзначались неоднаковим ступенем вивченості. Після Другої світової війни Мале Полісся майже повністю знаходиться в межах України. Це дозволило застосовувати єдину номенклатуру, методику польових і аналітичних досліджень ґрунтів, що дало позитивні результати.

У 1947 р. дослідження дерново-карбонатних ґрунтів (рендзин) Малого Полісся починає видатний український ґрунтознавець, засновник наукової школи ґрунтознавства у Львівському державному університеті імені Івана Франка І.М.Гоголєв. За результатами досліджень рендзин, на проведених дослідних ділянках поблизу м.Радехова і с.Білий Камінь Золочівського району Львівської області, вчений висвітлив генезу цих ґрунтів, особливості їхнього профілю, дав їх генетико-виробничу характеристику, запропонував неординарні заходи щодо підвищення родючості. За матеріалами обстежень дерново-карбонатних ґрунтів І.М.Гоголєв у 1951 р. захистив кандидатську дисертацію, ним опублікована низка статей у наукових виданнях [11]. І.М.Гоголєв займався також дослідженням гідроморфних ґрунтів Малого Полісся в околицях м.Кам'янка-Бузька.

На основі узагальнень матеріалів ґрунтових досліджень попередніх років, які проводились в Україні, у 1951 р. була складена республіканська ґрунтова карта і видана монографія "Почвы УССР" (автори Н.Б.Вернандер, М.М.Годлін, Г.М.Самбур, С.А.Скорина).

У період з 1957 по 1961 роки були проведені великомасштабні обстеження ґрунтів України, в тому числі Малого Полісся, відповідно до "Методики крупномасштабного дослідження ґрунтів колгоспів і радгоспів Української РСР" (1958). На всі сільськогосподарські угіддя і частково землі лісового фонду були складені ґрунтові великомасштабні карти масштабів 1:10000 і 1:25000. Керівництво польовими дослідженнями ґрунтів здійснювали начальники експедицій Ф.Л.Кожухар, С.О.Скорина, А.І.Гуменюк та інші. У складанні ґрунтових карт на територію досліджень взяли участь Я.С.Оленчук, А.Г.Николин, І.І.Цар, Р.А.Шарифуліна, Р.П.Пилипенко [4 ,5 ,8, 9]. На основі планів ґрунтів господарств у 1961-1963 рр. було складено районні ґрунтові карти масштабу 1:50000.

За узагальненими матеріалами результатів ґрунтових обстежень у 1972 р. за редакцією професора М.К.Крупського була видана ґрунтова карта масштабу 1:200000. Це перша середньомасштабна карта, на якій повністю відображений ґрунтовий покрив всієї території Малого Полісся. Зональними редакторами карт були Г.А.Андрущенко, Н.Б.Вернандер і С.О.Скорина.

У 1972 р. видана дрібномасштабна карта ґрунтів України (1:750000) за редакцією професора М.К.Крупського. Номенклатурний список включає 78 назв ґрунтів, з них 25 на Малому Поліссі. Пояснення до карти надано українською і російською мовами. Карти масштабів 1:200000 і 1:750000 і на сьогодні залишаються основними державними картами ґрунтів для території України.

У 1967-1969 рр. за матеріалами крупно-масштабних ґрунтових досліджень були складені карти-схеми ґрунтів Малого Полісся в межах адміністративних територій Львівської, Рівненської, Тернопільської і Хмельницької областей. До карт були видані пояснювальні тексти, авторами яких є Я.С.Оленчук, А.Г.Николин ("Ґрунти Львівської області", 1969), М.В.Кваша ("Ґрунти Ровенської області", 1970), С.А.Онопрієнко ("Ґрунти Тернопільської області", 1969), Н.М.Іжевська "Ґрунти Хмельницької області", 1968) [4, 5, 8, 9]. У пояснювальних текстах подано номенклатурні списки ґрунтів, їхні площі, на рівні типів і підтипів охарактеризовано фізичні і фізико-хімічні властивості, запропоновані заходи раціонального використання.

Вагомий внесок у дослідження ґрунтів Малого Полісся вніс професор Г.О.Андрущенко. Він був одним з організаторів великомасштабних ґрунтових обстежень західних областей України, зональним редактором державної ґрунтової карти масштабу 1:200000, відповідальним редактором пояснювальних текстів до ґрунтових карт-схем. Результати досліджень ґрунтів західного регіону України, в тому числі Малого Полісся, висвітлено Г.О.Андрущенком у монографії "Ґрунти західних областей УРСР" (1970) [1]. На рівні фізико-географічних областей охарактеризовано умови ґрунтотворення, особливості генези основних типів ґрунтів, наведено результати аналізів фізичних, фізико-хімічних властивостей, валового хімічного складу ґрунтів, фракційного складу фосфатів, вмісту мікроелементів у дерново-підзолистих, дернових, дерново-карбонат-них, темно-сірих опідзолених, лучно-чорноземних ґрунтах. Лабораторно-аналітичні дослідження ґрунтів Малого Полісся виконували В.В.Вороний, М.В.Більська, Т.Д.Дзямкан. У монографії подано рекомендації щодо раціонального використання ґрунтів, проведення меліорацій, вказано заходи боротьби з ерозією. Монографія доповнюється оглядовою картою ґрунтів західного регіону України [1].

У 60-х роках ХХ століття розпочались широкомасштабні осушувальні меліорації на Малому Поліссі, які супроводжувались детальними дослідженнями ґрунтового покриву ділянок, відведених під осушення. Ґрунтові обстеження під проекти осушувальних меліорацій, пов'язані з детальним вивченням фізичних, фізико-хімічних, водно-фізичних властивостей ґрунтів, виконувались спеціалістами Львівського філіалу інституту "Укрдіпроводгосп", Рівненського інституту інженерів водного господарства, Львівського державного сільськогосподарського інституту, Львівського державного університету імені Івана Франка, Львівської гідрогеолого-меліоративної експедиції. Вагомий внесок у розв'язання проблеми регулювання водного режиму, норм осушення ґрунтів, освоєння осушуваних земель внесли С.М.Перехрест, В.Р.Булдей, С.Т.Вознюк, М.Д.Будз, Г.С.Кияк, П.Р.Сливка, І.Н.Герасимчук, К.П.Терещенко, Й.М.Білоус, Б.І.Козловський, В.М.Бурдан та інші [7]. Дослідні ділянки для вивчення гідроморфних ґрунтів, торфовищ були закладені в долинах рік Солокія, Рата, Іква, у верхів'ях Західного Бугу.

Деякі відомості про ґрунтовий покрив і властивості ґрунтів Малого Полісся містяться у працях Г.А.Зільбера "Краткий физико-географический очерк Малого Полесья"(1956), К.І.Геренчука, М.М.Койнова, П.М.Цися "Природно-географічний поділ Львів-ського та Подільського економічних районів" (1964), К.І.Геренчука "Малое Полесье" у колективній моно-графії "Физико-географическое районирование Украинской ССР" (1968).


 
 

Цікаве

Загрузка...