WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Соціальні аспекти формування та тенденції розвитку ринку праці сільської місцевості регіону - Реферат

Соціальні аспекти формування та тенденції розвитку ринку праці сільської місцевості регіону - Реферат

Інший негативний демографічний чинник впливу на ринок праці в сільській місцевості – старіння населення. Кількість жителів у віці старше працездатного дорівнює 20.0% всіх жителів. Це свідчить про значне демографічне навантаження на працюючих.

Відзначимо, що така демографічна ситуація характерна для всіх національностей, які проживають в області. Виняток становлять лише болгарське та татарське населення, ареали проживання якого зосереджені у приазовських районах. Оскільки чекати зміни тенденцій демографічного розвитку сільської місцевості Запорізької області навряд чи доцільно, необхідно проводити радикальні заходи по пропагуванню та заохоченню переселення молоді з трудонадлишкових західних регіонів країни; міських поселень області; українців, які проживають в регіонах та країнах СНД з військовими та міжнаціональними кофліктами і бажають повернутися на Батьківщину.

Ринок праці у сільській місцевості Запорізької області характеризується певною територіальною та галузевою структурою. У сільському господарстві регіону працює 15.3% всіх зайнятих у галузях суспільного виробництва жителів.В межах районів ринку праці рівень зайнятості не відповідає реальним доходам сільського населення, спостерігаються помітні відміни показників рівня безробіття та оплати праці.

Перспективи покращання ситуації на ринку праці в сільській місцевості Запорізької області повинні базуватися на поєднанні заходів державного, регіонального та місцевого рівнів в єдину систему регулювання ринку. Однією з важливих умов управління та регулювання ринку праці суспільно-географічними методами є його структуризація в територіальному, галузевому, віковому, освітньому, професійному та соціальному структурних зрізах. Програма забезпечення зайнятості має бути широкомасштабною і включати вирішення певного комплексу проблем, повязаних з розвитком сільської місцевості. Насамперед це такі підпрограми: розвитку на селі інфраструктури соціально-комунального призначення; економічної допомоги розвитку приватної власності; житлового будівництва; розвитку сільського господарства і раціонального природокористування в сільській місцевості. Важливими каналами фінансування цих програм мають бути: бюджетне фінансування (у всіх розвинутих країнах світу сільське господарство є дотаційним); інвестиції підприємств (надходження з прибутку, від приватизації, із спеціально створюваних фондів); кошти громадських організацій, приватних осіб, селянських спілок (общин). Крім прямої фінансової підтримки, важливе значення має підтримка вітчизняного виробника на споживчому ринку; заборона ввозу неякісних закордонних продовольчих товарів за демпінговими цінами; забезпечення сприятливого інвестиційного середовища для закордонних інвесторів. Це буде сприяти розвитку агропромислового виробництва і, отже, створенню додаткових робочих місць.

У системі регулювання ринку праці важливе значення має соціальний захист. Він має здійснюватися у відповідності до структури безробітних або частково чи тимчасово непрацюючих. Насамперед це допомога жінкам, непрацюючій молоді, інвалідам, особам, які відбули покарання.

Державними органами управління та центрами зайнятості вже проводяться такі важливі заходи регулювання ринку праці у сільській місцевості, як: працевлаштування громадян на основі використання резервів та перерозподілу робочих місць; організація громадських робіт; професійна підготовка та перепідготовка кадрів у відповідності до попиту на робочу силу.

Всебічне дослідження ринку праці у сільській місцевості Запорізької області, тенденцій розвитку безробіття та інших негативних соціальних явищ дозволили здійснити суспільно-географічне обґрунтування головних напрямків підвищення рівня зайнятості та стабілізації ринку аграрної праці. Серед них виділяються насамперед три групи напрямків за функціональними й територіальними ознаками – загальнодержавного, обласного і районого значення.

До першої групи належать:

політика соціального захисту населення на основі принципів, положень та концепцій Міжнародної організації праці, які визнані в Україні, нормативних та законодавчих актів Української держави, Конституції України;

адаптація пропозиції робочої сили до попиту на неї у кількісному та якісному відношеннях з допомогою державного регулювання: підготовка та перепідготовка кадрів, створення нових робочих місць, сприятлива податкова та кредитна політика для підприємств, які їх надають (активні форми соціальної політики);

грошові виплати та компенсації найменш соціальнозахищеним верствам населення (пасивні форми соціальної політики).

При цьому, обов'язковою умовою здійснення названих загальнодержавних заходів є їх територіальна диференціація та галузева й соціальна структуризація у відповідності до територіальних галузевих, статево-вікових, освітньо-професійних особливостей ринку праці сільської місцевості Запорізької області, особливо рівнів зайнятості фіксованого та прихованого безробіття.

Запорізька обласна програма регулювання ринку праці на селі уособлює заходи, які враховують демографічну ситуацію на селі, старіння населення; забезпеченість сільських жителів об'єктами соціальної та виробничої інфраструктури, рівень матеріального забезпечення селян у цілому, роздержавлення, приватизацію, розвиток різних форм власності та організації виробництва, рівень зайнятості та безробіття.

Загальними заходами для області є підвищення рівня інженерно-комунікаційного облаштування села (нині він у 8-10 разів нижчий порівняно з міським), збільшення обсягу соціально-побутових послуг, розвиток сільської рекреації та екологічний захист села, підвищення загальної культури сільського життя, у тому числі відродження прогресивних національних традицій, звичаїв, свят тощо. Джерелами фінансування цих заходів є:

впровадження податкових пільг для сільськогосподарських виробників;

усунення диспаритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію;

постійна цілеспрямована фінансова підтримка розвитку сільської місцевості державою;

-приватні пожертвування та кошти громадських фундацій соціально-економічного спрямування.

Література:

  1. Гудзинський С.О. Державна політика зайнятості на селі в загальноекономічному контексті// Україна: аспект праці. – 1997. – N 8. – С. 15-17.

  2. Долішній М.І., Злупко С.М., Бандур С.І. Трудовий потенціал і зайнятість: теоретичні основи та регіональні особливості.- Ужгород: Карпати, 1997.- 422 с.

  3. Либанова Э.М. Рынок рабочей силы (методы анализа и возможности регулирования). – К.: 1993. – С. 31-42.

  4. Онікієнко В.В Методологічні питання дослідження відтворення трудових ресурсів регіону// Зайнятість та ринок праці. Вип. 2. – К.: 1994. – С.3-12.

  5. Онищенко О., Юрчишин В. Сучасний етап формування аграрної політики: особливості і проблеми // Економіка України. – 1997. – N 9. – С.4-16.

  6. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість. – К.: МАУП, 1997. – 120с.

  7. Шаленко М.М. Современные тенденции развития рынка труда Украины// Экономика Украины.-1996.- № 10.-с.25-35.


 
 

Цікаве

Загрузка...