WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Шлях до соціоекології професора Георгія Бачинського - Реферат

Шлях до соціоекології професора Георгія Бачинського - Реферат

закономірностей змін показників соціоекосистем у просторі та часі необхідно будувати картографічні моделі кожної досліджуваної соціоекосистеми, ними є покомпонентні та синтетичні карти. Картографічні моделі органічно заповнюють імітаційні моделі, дозволяютьгенералізувати тематичну інформацію для наступного перенесення її в базу даних математичних моделей на машинних носіях. З іншого боку, переведення моделювання на ЕОМ у картографічну площину робить їх наочнішими і зручнішими для практичного використання при керуванні соціоекосистемами.
Виступ професора Георгія Бачинського на міжнародній науково-практичній конференції з питань екологічної освіти, м. Луганськ (1991 р.)
При моделюванні реґіональних та локальних соціоекосистем доцільно поєднувати методичні прийоми соціоекологічного моделювання, математико-картографічного та дистанційного геозондування. Відмічаючи ефективність використання методу математико-картографічного моделювання соціоекосистем, вчений підкреслює: щоб перейти від прогнозування можливого розвитку соціоекосистеми до керування цим розвитком, необхідні надійні економічні важелі" [10].
З 1985 по 1990 р., працюючи у Львівському відділенні Інституту економіки АН УРСР на посадах старшого і провідного наукового співробітника, вивчає економічні та інші аспекти взаємодії людського суспільства з середовищем його існування, розробляє теоретичні основи нової міждисциплінарної інтеґраційної науки про гармонізацію взаємодії суспільства і природи - соціоекології. У 1986 р. був організатором у Львові Першої всесоюзної науково-практичної конференції "Проблеми соціальної екології".
У 1990 р. у Санкт-Петербурзькому університеті захистив дисертацію на тему "Прикладна соціоекологія та роль географічної науки у її формуванні", одержав наукову ступінь доктора географічних наук.
У докторській роботі Георгій Олексійович розробив теоретичні основи нового міждисциплінарного інтеґраційного вчення про гармонізацію взаємодії суспільства та природи - соціоекології. І хоча в незалежній Україні соціоекологічна наука знайшла підтримку, на місце ідеологічних перешкод часів Союзу прийшли інші - соціально-економічні негаразди і труднощі переходу до ринку, що збіглися з періодом розбудови національної державності.
Для поліпшення соціоекологічної ситуації в Україні слід враховувати культурно-етнічні особливості нашого народу, який протягом тисячоліть оберігав рідну природу, створив на своїй Батьківщині своєрідний геокультурний ландшафт. Зараз перед нашим суспільством стоїть завдання знайти нові, в тому числі й психологічні форми інтеґрації людини в екосистему, в першу чергу в ту, що становить її своєрідне оточення у повсякденному житті. Це означає, що на зміну дискредитованому розумінню "екології", яке не зуміло створити моделі системи "суспільство-природа", повинне прийти соціоекологічне тлумачення, або "соціоекологія", в центрі якої будуть людина та проблеми її взаємовідносин з довкіллям. Соціоекологія дозволяє розглядати вплив людини на довкілля не тільки з позиції того, як це позначається на природі, а й з позиції головного питання: який вплив це має на саму людину, на характер її взаємовідносин з природою. В кінцевому підсумку сама природа оцінюється в залежності від потреб людини.
Соціоекологія повинна розвиватися таким чином, щоб враховувати не лише взаємозв'язки природних компонентів, але й умови існування, господарювання та етнокультурні традиції населення соціоекосистем. При цьому треба мати на увазі, що перехід до стратегії гармонійної взаємодії людського суспільства та природи можливий тільки при належному усвідомленні функцій людини та її практики в сучасній еволюції біосфери. Розуміння важливості збереження людством біосфери підтвердило актуальність соціальної екології як нової інтеґральної міждисциплінарної науки про гармонізацію взаємовідносин між суспільством та природою.
З 1990 р. Г.Бачинський працював професором екології та ландшафтної архітектури Українського державного лісотехнічного університету і за сумісництвом професором кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи Львівського університету. У 1992 р. Г.О.Бачинському було присвоєно вчене звання професора.
Він - автор понад 160 друкованих праць, в т.ч. монографій і навчальних посібників. У 1996 р. за його ініціативою у Львові була проведена Перша всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретичні та прикладні аспекти соціоекології".
Глибокі патріотичні переконання вченого були засадою його світогляду, який він намагався прищепити підростаючому поколінню, співпрацюючи з громадсько-патріотичною молодіжною організацією "Спадщина", фондом "Молода Україна". Енергійний, молодий душею, закоханий в поезію і пісню, він з надією дивився на юнацтво, сподіваючись на утвердження своїх ідеалів. Цей великий патріот України до останку віддавався молоді, до останнього лишаючись з нею. Помер у кінці серпня 1996 р., захворівши після повернення із літніх спелеологічних і спортивно-вишкільних таборів. Похований на Яновському цвинтарі Львова.
Найважливіші публікації:
1. Бачинський Г.О. Про палеогеографічну обстановку лесоутворення // Палеогеографічні умови території України в пліоцені та антропогені. - К.: Наукова думка, 1966. - С. 91-101.
2. Бачинский Г.А. Фоссилизация костей позвоночных и новые методики определения их геологического возраста // Четвертичный период Сибири. - М.: Наука, 1966. - С.460-467.
3. Бачинський Г.О. Тафономія антропогенних неогенових місцезнаходжень наземних хребетних України. - К.: Наукова думка, 1967. - 132 с.
4. Бачинський Г.О. Великомасштабне інженерно-географічне картографування. - К.: Знання. 1979. - 24 с.
5. Социально-экологическая система как объект управления / Г.А.Бачинский, В.И. Мамонов, Ю.Г.Марков и др. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1991. - 238 с.
6. Бачинский Г.А. Социоэкология: Теоретические и прикладные аспекты. - К.: Наук. думка, 1991. - 152 с.
7. Основи соціекології: Навч. посібник / Г.О.Бачинський, Н.В. Беренда, В.Д. Бондаренко та ін. За ред. Г.О.Бачинського. - К.: Вища шк.., 1995. - 235 с.
8. Бачинський Г.О. Чи залишиться Україна українською // Універсум, 1995. - № 9-10. - С. 2-6.
9. Бачинський Г.О. Український шлях у майбутнє // Універсум, 1996. - № 3-4. - С.18-25.
10. Бачинський Г.О. Математико-картографічне моделювання соціоекосистем - провідний метод прикладної соціоекології. Проблеми урбоекології: Темат.зб.наук.праць.- К.: НОК ВО, 1992. - 160 с.
Джерело:
Микола Назарук. Шлях до соціоекології професора Георгія Бачинського // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. - Випуск 1 (11). - С.22-25.

 
 

Цікаве

Загрузка...