WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Картографічні твори у контексті формування інституту авторського права - Реферат

Картографічні твори у контексті формування інституту авторського права - Реферат

європейських держав. Текст Конвенції неодноразово переглядався (у 1908, 1928, 1948, 1967, 1971 рр.) і доповнювався (у 1889, 1914, 1979 рр.) з метою вдосконалення і приведення у відповідність до вимог часу міжнародної системи охорони авторського права. На сьогоднішній день діє текст Конвенції в редакції Паризького Акту від 24 липня 1971 р., зі змінами від 2 жовтня 1979 р.
Стаття 2 пункт (1) Бернської конвенції унормовує, що об'єктами авторського права визнано літературні та художні твори незалежно від способу та форми вираження. До їх складу належать "фотографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним фотографії; ілюстрації, географічні карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до географії, топографії, архітектури або наук; переклади та інші переробки творів; збірники творів" [2]. Україна приєдналася до Бернської конвенції 31 травня 1995 р., підтвердивши цим згоду на правову охорону картографічних творів.
Правову охорону компіляцій даних (баз даних), до яких відносяться картографічні твори у цифровій формі вираження, та комп'ютерних програм як об'єктів авторського права унормовано в Договорі Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) про авторське право, який прийнято Дипломатичною конференцією ВОІВ у Женеві 20 грудня 1996 р. [4].
Зазначені вище положення Бернської конвенції та Договору ВОІВ щодо правової охорони картографічних творів у будь-якій формі вираження практично без змін внесено до статті 433 "Об'єкт и авторського права" Цивільного кодексу України [14].
За радянських часів сфера авторського права підпала під виконання державної політики націоналізації. Декрети і постанови Ради Народних Комісарів зліквідували всі майнові права авторів. Перший закон про авторське право в Українській РСР було прийнято 1929 р. після схвалення в 1928 р. загальносоюзних "Основ авторського права". "Основи" діяли до початку 60-х років ХХ ст., коли їх виправлений варіант внесли в Основи цивільного законодавства СРСР і УРСР відповідно. У 1963 р. Верховна Рада УРСР прийняла Цивільний кодекс УРСР, четвертий розділ якого стосувався авторського права та складався з 44-х статей (статті 472-513).
Авторське право у Радянському Союзі у багатьох пунктах не відповідало міжнародним нормам, однак добре обслуговувало адміністративно-командну систему, що існувала в СРСР, де роль держави була панівною в усіх сферах суспільного життя. Авторські права вважалися непередаваними ні повністю, ні частково, ні особисті, ні майнові. У цивільному обороті авторські права участі не брали: все авторське право було зведене до права автора одержати визначену, унормовану винагороду при використанні твору. За умови тогочасної монополії держави у сфері геодезії та картографії авторські права на картографічні твори державні картографо-геодезичні відомства фактично не визнавали. Зазначимо, що в ті часи у загальному обсягу картографічної продукції переважали службові твори, проблему визнання авторського права на них штучно обходили, тому вона не була такою актуальною, як за нинішніх умов.
Спадок невирішених питань від часів існування СРСР з правової охорони інтелектуальної власності сьогодні не дає змоги забезпечити повноцінну охорону авторських прав на картографічні твори, незважаючи на існування в Україні спеціального законодавства з авторського права та сформованого окремого цивільно-правового інституту авторського права в Європі.
Основними принципами авторського права є:
- принцип свободи творчості як право автора самостійно обирати тему твору, його жанр і мету, використовувати твір будь-яким способом;
- принцип поєднання особистих інтересів з інтересами суспільства, відповідно до якого суспільство повинно законодавчо гарантувати і відповідно задовольняти інтереси автора у належній винагороді його творчості (автор зобов'язується не використовувати свої твори на шкоду інших осіб та суспільства в цілому);
- принцип матеріальної та моральної заінтересованості автора, який полягає у визнанні суспільством творчості автора, нагородження автора державними преміями та присвоєння йому почесних звань;
- принцип всебічної охорони прав і законних інтересів автора відповідно до законодавства з авторського права та забезпечення захисту при порушенні авторських прав.
Авторське право як складова частина цивільного права базується також і на загальних принципах права, а саме: юридична рівність суб'єктів права; свобода договору; свобода підприємницької діяльності; свобода особистості; закріплення в нормах авторського права новітніх досягнень у сфері світової юридичної думки і загальновизнаних положень, напрацьованих правниками світу; всебічна охорона власності, незалежно від її форм і видів; повага прав та інтересів інших осіб і моралі суспільства.
Література
1. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / За ред. А. С. Довгерта. - К.: Видав-ничий Дім "ін Юре", 2001.
2. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24 липня 1971 р. // Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Захист прав інтелектуальної власності / Упоряд.: В. С. Москаленко (кер.) та ін. Відп. ред. Д. М. Притика. - К.: Концерн "Видавничий Дім "ін Юре", 2004. - С. 12-53.
3. Бондаренко С. В. Авторське право і суміжні права: навчальний посібник. - К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2004. - 260 с.
4. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право від 20грудня 1996 р. // Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Захист прав інтелектуальної власності / Упоряд.: В. С. Мос-каленко (кер.) та ін. Відп. ред. Д. М. Притика. - К.: Концерн "Видавничий Дім "ін Юре", 2004. - С. 65-74.
5. Законодавство України про інтелектуальну власність. Тематична збірка у 3-х томах / Упорядники П. М. Ци-бульов, А. М. Горнісевич, С. М. Болілий. - К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2004.
6. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. - Збірник документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоцького. - К.: Видавничий Дім "ін Юре", 2003. - 368 с.
7. Картоведение: Учебник для вузов / А. М. Берлянт, А. В. Востокова, В. И. Кравцова и др.; Под ред. А. М. Бер-лянта. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 477 с.
8. Постников А. В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт. М.: Наука, 1985. - 214 с.
9. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. 2-ге вид., переробл. та доповн. - К.: Концерн "Видавничий Дім "ін Юре", 2002. - 672 с.
10. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. - 1104 с.
11. Сосса Р. І. Історія картографування території України. Від найдавніших часів до 1920 р. Короткий нарис. - К.: Наукова думка, 2000. - 248 с.
12. Судариков С. А. Основы авторского права. - Минск: Амалфея, 2000. - 512 с.
13. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. - К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2003. - 172 с.
14. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Концерн "Видавничий Дім "ін Юре", 2004. - 664 с.
15. Шевченко В., Володченко А. Доісторичні карти України // Україна та глобал. процеси: геогр. вимір: Зб. наук. пр.: В 3 т. - Київ; Луцьк: Вежа, 2000. - Т.2. - С. 367-368.
16. Ростислав Сосса, Оксана Любарець. Картографічні твори у контексті формування інституту авторського права // Історія української географії. Частина І: Збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-літньому ювілею академіка Степана Рудницького. - Тернопіль: 2007. - С.186-190.

 
 

Цікаве

Загрузка...