WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Харчова промисловість України - Курсова робота

Харчова промисловість України - Курсова робота

платоспроможності тут - стан обігових коштів, які розпорошуються через постійне зростання дебітор-ської заборгованості. отже, ефективне викорисгання коштів - пріоритетний напрямок фінансової діяльності підприємств. Ре-алізувати його можна за допомогою стабілізації виробництва. При зменшенні обсягів випуску продукції ефективність використання обігових коштів неминуче погіршується. Цезумовлено тим, що обсяги сировини, матеріалів, інших ресурсів і палива зменшуються швидшими темпами, ніж обсяг випущеної продукції.
Нині керівники заготівельних і зернопереробних підприємств особливу увагу мають звернути на норматив власних обігових коштів. Він має бути орієнтиром для підтримання фінансового стану виробництва на рівні, що забезпечить нормальний реалізаційний і відтворю-вальний цикли. А ще потрібна структурна перебудова з урахуванням наявного інвестиційного та інноваційного потенціалів.
Питома вага будівель і споруд у структурі основних фондів на підприємствах галузі хлібопродуктів становить 75-80 відсотків. Особливо висока вона на хлібозаготівельних підприємствах - близько 60 відсотків. Дещо нижча на зернопереробних виробництвах. Водночас в інших галузях народного господарства вона становить лише ЗО відсотків вартості основних фондів. Це зумовлено специфікою галузі хлібопродуктів, де значно нижча питома вага обладнання. Торік його частка в загальній вартості виробничих фондів дещо перевищувала 17 відсотків.
Особлива увага сьогодні - вмілому використанню капіталу. Адже постійно відчувається гостра нестача інвестицій при зростанні вартості капітального будівництва, техніки, створенні капітале- та науковоємких виробництв. Звісно, модернізувати діючі підприємства потрібно. Але робити це широкомасштабне доцільно лише тоді, коли прибутки підприємств будуть достатніми для створення фондів нагромадження і споживання, а банки кредитуватимуть довгострокові інвестиційні проекти. Альтернативи тут не існує. Які ж джерела фінансування можна залучити для технічного переоснащення галузі?
Передусім прибуток, що залишається на підприємствах, спрямовується на реконструкцію і технічне переоснащення виробництва. Потім - амортизаційні відрахування. Адже під-вищення інвестиційної активності безпосередньо пов'язане із ставленням до амортизації як основного ресурсу та фінансового джерела капіталовкладень. Уповільнити старіння основних фондів можна й завдяки прискореній амортизації - головному напрямку відновлення основ-нихвиробничих фондів. Одне джерело фінансування - кошти від приватизації підприємств галузі хлібопродуктів, які можна спрямувати на технічне й технологічне оновлення виробництва. І, нарешті, доцільно залучити гроші ко-мерційних банків, а також населення та приватизаційні сер-тифікати. Це підвищить привабливість підприємств галузі для потенційних інвесторів.
Важливий напрямок структурної перебудови підприємств галузі та необхідний засіб зменшення негативного впливу на економіку - відновлення на виробництвах випуску споживчих товарів через модернізацію відповідних цехів.
Одне слово, в умовах ринкової економіки господарникам розраховувати слід передусім на власні сили, кмітливість, пра-цьовитість.
2.1.
У розв'язанні продовольчої проблеми значне місце займає харчова промисловість, яка е заключним ланцюгом у виробництві продовольчої продукції. Вона має розгалужену структуру, потужний виробничий потенціал і може практично повністю забезпечити потреби населення у високоякісних продуктах хар-чування в широкому асортименті. Її підприємства здатні переробити понад 50 млн т цукрових буряків, 2,6 - насіння олійних культур, 2,5 - овочів і фруктів, 18 - молока, 4 млн т - худоби та птиці.
Проте внаслідок загострення економічної кризи виробничий потенціал харчової промисловості повністю не використовується. Вона зазнає великих труднощів у своєму дальшому розвитку та вдосконаленні. По відношенню до 1990 р. індекс спаду виробництва продукції харчової промисл'овості в 1996 р. (у порівнянних цінах) становив 50% за середньорічного спаду 14%. Виробництво м'яса першої категорії знизилося в 3,7 раза, ковбас-них виробів - у 4,2, товарного масла - у 2,7, сирів жирних -у 3,1, продукції із незбираного молока - у 7, цукру-піску - у 2,1, олії - у 2,4, кондитерських виробів - у 3,9 раза. Слід зазначити, що в минулий період (1986- 1990 рр.) розвиток харчової промисловості характеризувався відносно високим рівнем зростання (118%). Цього було досягнуто переважно завдяки м'ясо-молочній галузі, яка виробляє найбільш цінні у фізіологічному відношенні продукти харчування.
Основною причиною спаду стало в останні роки скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Так, поголі-в'я великої рогатої худоби в 1996 р. проти 1990 р. зменшилося в 1,6 раза, свиней - в 1,7, овець і кіз-у 2,7 раза. Це стало факто-ром зниження обсягів продажу худоби та птиці всіма категоріями господарств заготівельним організаціям у 5,3, а молока - у 4,5 раза.
Останніми роками здійснення заходів щодо дальшого реформування економіки призвело до деякого уповільнення темпів спаду виробництва продукції сільського господарства.
На 1 січня 1997 р. в усіх категоріях господарств налічувалося 15,3 млн голів великої рогатої худоби, або на 13% менше, ніж на 1 січня 1996 р., свиней -на 11,2 млн голів (або на 15%), овець і кіз-на 3 млн голів (або на 26%), птиці всіх видів - на 130,6 млн голів (або на 13% менше). Господарствами всіх категорій у 1996 р. одержано 2,1 млн т м'яса в забійній масі, що на 8% менше, ніж у 1995 р., 15,8 млн т молока, або на 8,4% менше. Значний спад кількості худоби й виробництва продукції тваринництва допустили господарства громадського сектора, в яких поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 15,6%, свиней - на 22,6, овець і кіз - на 36, птиці всіх видів - на 36,7%. На той час у господарствах приватного сектора м'яса й молока одержано відповідно на 3,4 та 4,2% більше. Низькою залишається продуктивність тварин.
Негативна тенденція скорочення виробництва продукції сільського господарства в громадському секторі впливає на роботу підприємств харчової промисловості. Заготівельним і переробним підприємствам продано 0,9 млн т живої маси худоби і птиці, що на 23% менше, ніж у 1995 р., 4 млн т молока й молочних продуктів, або на 34% менше. У той же час збільшились обсяги реалізації тваринницької продукції по інших каналах. Через власні торговельні підприємства продано 29% загальної кількості худоби та птиці, 16% молока й молочних продуктів. За бартерними угодами реалізовано 13% загального числа худоби та птиці, експортовано близько 1 млн т насіння соняшнику.
Значно збільшилися ціни на продукцію сільського господарства, що впливає на зростання відпускних цін продуктів харчування. За 1996 р. ціни на продукцію рослинництва підвищилися в 1,7, а тваринництва -в 1,5 раза.
Слід зазначити, що криза призвела до скорочення випуску насамперед найнеобхідніших у фізіологічному відношенні

 
 

Цікаве

Загрузка...