WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Загальні риси становлення і розвиток ретроспективної екістичної географії в Україні та Росії - Реферат

Загальні риси становлення і розвиток ретроспективної екістичної географії в Україні та Росії - Реферат

за значно коротший відтинок часу (кінець ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.), досліджував Р.Петрів, який звернув увагу на економічний розвиток його міст і містечок [33].
Чимало уваги зверталося і на територію Волині, яка або вивчалася у повних територіальних осягах [19, 28], або простежувалися її частини [42]. Так, М. Кучинко [28] розлого характеризував динаміку поселенських структур упродовж Х-ХІV ст.Ним же здійснена етапізація становлення найдавніших міст, а також проведена класифікація інших поселень. Великий період (від Київської Русі) охоплює дослідження В.Кихтюк [19], яка здійснила типізацію поселень (7 типів), а їхнє виникнення простежила за літописними даними. Помітним доробком у галузі ретроспективної географії поселень можна вважати кандидатське вишукування А. Томашевського [42], в якому він у межах Східної Волині просторово виділив населені пункти і створив поетапні карти поселень (за V-ХІІІ ст.). Такими ж важливими виявилися кандидатські роботи О. Веремейчик та О. Корчинського. Причому, територіальною основою у них стали природні виділи - межиріччя нижньої течії Десни і Дніпра (у першій) та сточище верхнього Подністер'я (у другій). У них аналізується процес утворення сільських поселень за ІХ - перш. полов. ХІІІ ст. (О. Веремейчик) та городищ у ІХ - ХІV ст. (О. Корчинський) [5, 22].
Ґрунтовне дослідження східнослов'янських поселень, що мали місце у VІ-Х ст. н.е. здійснив Б.Тимощук [39]. Ним у межах території Чернівецької області виділені т.зв. гнізда (об'єднання) населених пунктів. Для гнізд обчислена людність за певні проміжки часу (VІ-VІІ ст.; VІІІ-ІХ ст.; VІІІ-Х ст.). На підставі опрацювання літописних даних аналізуються поселенські і територіальні одиниці регіону.
Більша частина Чернівецької області - Північна Буковина склала територіальний об'єкт вишукування для Г. Круль [26,27]. Нею досліджений процес утворення поселень від палеоліту і включно до ХХ ст. Причому, виявлявся вплив на нього різноманітних чинників: абсолютної і відносної висоти місцевості, похилу і напрямку схилів.
Доволі розлогі ретроспективні вишукування поселень були здійснені Л.Воропай і М.Куницею для Поділля [11]. Ними досліджувалися особливості заселення регіону від мустьєрського часу і до сучасної доби (до 80-х рр. ХХ ст.). Проте поселенська деталізація стосувалася, на жаль, тільки від давньоруського часу.
Демографічній реконструкції черняхівського населення України за ІІІ-V ст. н.е. присвячена праця О.Гудим-Левковича [16]. Він виділив етапи розвитку черняхівської людності, згрупував поселення за кількістю мешканців у них (3 групи - малі, середні і великі) і визначив загальну людність черняхівців в Україні за час третього періоду їхнього розвитку.
Однак праці, що стосуються суто давніх поселень, на жаль, нечасті. Позитивним винятком може слугувати дослідження М.Відейка "Давні поселення України" [9], в якому йдеться про ландшафтно-топографічні умови розміщення поселень, з'ясовується їхня площа, планування, простежується розташування жител і господарських будівель тощо. Також здійснюється характеристика жител, господарських, ремісничих будівель, культових місць і святилищ тощо. Слід також відзначити і монографію В.Круля "Ретроспективна географія поселень Західної України" [25], в якій характеризується процес поселеутворення в межах історико-географічної зони Західної України за період раннього палеоліту - давньоруських часів, аналізуються чинники впливу на виникнення населених пунктів, виявляється загальний поселенський потенціал території адміністративних районів тощо.
Насамкінець відзначимо, що важливим аргументом на користь виокремлення ретроспективної екістичної географії, як складової у структурі ретроспективної географії, повинні стати дослідження особливостей її зародження, становлення та розвитку, розробки об'єктно-предметної бази, виявлення характерних підходів та методів, тобто всього того, що відноситься до галузі історії ретроспективної географії поселень. У цьому контексті знаковим є вишукування С. Рудницького [37], в якому, на тлі ретроспективного розгляду, загалом, історико-географічної проблематики, знайшли своє місце і питання ретроспективної екістичної географії. Аналогічний підхід витримувався також у роботах Л. Бескровного та Л. Гольденберга [4], Л. Гольденберга [14], І. Гуржія і О. Молодчикова [17], І. Шаскольського [44], В. Яцунського [45]. Тут слід наголосити на фунда-ментальній праці останнього, де в аналіз розвитку історичної географії в ХІV - ХVІІІ ст. вплетені й ретро-спективні моменти історичної географії населених пунктів. Отже, часовий аналіз розвитку ретроспективної екістичної географії, як підгалузі ретроспективної географії, на жаль, не вівся, за винятком монографії В. Круля [25], в якій йому присвячений окремий параграф та ще двох за його участю публікацій [23, 24]. Тому, надалі з подальшим перебігом дослідницького процесу слід вітати будь-які вишукування на царині історії ретроспективної екістичної географії.
Література
1. Антонович В.Б. Исследование о городах Юго-Западного края // Монография по Западной и Юго-Западной России. - К., 1885. - Т. 1. - С. 133-194.
2. Антонович В.Б. Українські міста // Розвідки про міста і міщанство На Україні-Русі в XV-XVII в. - Львів, 1994. - Част. ІІ. - С. 309-383.
3. Багалей Д.И. Топографичесоке описание Харковского наместничества. - Харьков, 1888. - 82 с.
4. Бескровный Л.Г., Гольденберг Л.А. О предмете и методе исторической географии // История СССР. - 1971. - № 6. - С. 23-36.
5. Веремейчик О.М. Сільські поселення ІХ - пер. пол. ХІІІ ст. в межиріччі нижньої течії Десни і Дніпра: Дисер. ... к.істор. н.: 07.00.06. - К., 1994. - 346 с.
6. Веселов В.В. Древние городища в районе Синячино ( к вопросу о местоположении Парфения и Порфмия) // Археология и история Боспора. - Симферополь, 1952. - Т.1. - С. 227-237.
7. Витов М.В. Историко-географические очерки Заонежья ХVІ - ХVІІ вв. Из истории сельских поселений. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962. - 290 с.
8. Витов М.В., Власова И.В. География сельского расселения Западного Поморья в ХVІ- ХVІІІ веках. - М.: Наука, 1974. - 189 с.
9. Відейко Ю. Давні поселення України (альбом археологічних джерел та реконструкцій). Част. 1. - К.: Колора, 2000. - 106 с.
10. Волгодцев И.К. Особенности развития городов Украины. - К., 1930. - 205 с.
11. Воропай Л.И., Куница М.Н. Селитебные геосистемы физико-географических районов Подолии. - Чер-новцы: ЧГУ, 1982. - 92 с.
12. Гайдукевич В.Ф. Боспосркий город Илурат // Сов. Археология. - 1950. - № 13. - С. 173-204.

 
 

Цікаве

Загрузка...