WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Самостійна робота учнів на уроках економічної і соціальної географії України - Реферат

Самостійна робота учнів на уроках економічної і соціальної географії України - Реферат

рельєфу переважають на території району? На розвиток яких галузей народного господарства вони мають найбільший вплив?
- Чи сприятливі кліматичні умови Донецького соціально-економічного району для розвитку сільського господарства? Доведіть своє твердження, користуючись системою кліматичних карт атласу: "Сонячна радіація", "Температура повітря", "Опади", "Атмосферні посухи", "Агрокліматичне районування " тощо.
- Проаналізуйте картодіаграму на С.19 атласу (Географія. Атлас України, для 8-9 класів.-К.: Інститут передових технологій, 2003.) і скажіть чи достатньозабезпечений Донецький соціально-економічний район водними ресурсами?
Щоб дати оцінку природним ресурсам в цілому аналогічна самостійна робота проводиться з іншими тематичними картами: "Корисних копалин", "Ґрунтів", "Рослинності" тощо. Така сукупність самостійних робіт дасть можливість учням виявити чинники, які впливають на економічний розвиток Донецького соціально-економічного району. При цьому їх доцільно занести в таблицю.
Табл. 1. Чинники економічного розвитку Донецького соціально-економічного району
№ Чинники, що сприяють економічному розвитку району Чинники, що стримують економічний розвиток району
1. Висока частка мінеральних ресурсів у структурі природно-ресурсного потенціалу Вугільні родовища виснажені
2. Мінеральні ресурси досить різноманітні Великі площі зайняті териконами і кар'єрами
3. Родовища корисних копалин розташовані безпосередньо біля споживачів Недостатня кількість та невисока якість водних ресурсів
4. Велика кількість тепла і світла Часті суховії, посухи
5. Родючі ґрунти Ґрунти потребують зрошення
6. Наявність рибних ресурсів Улов риби скорочується внаслідок забруднення Азовського моря
7. Зосередження значних людських ресурсів. Достатня кількість кваліфікованих кадрів Високий рівень урбанізації породжує значні екологічні проблеми
8. Рекреаційні ресурси Високий ступінь концентрації виробництва спричиняє забруднення навколишнього середовища
Аналіз статистичних таблиць, поміщених у додатках підручника (додаток 2 "Територія і чисельність населення за регіонами", додаток 3 "Коефіцієнт народжуваності, смертності та природного приросту населення за регіонами", додаток 7 "Міста з кількістю населення понад 50 тис. чол.", додаток 8 "Національний склад населення регіонів України") та розгляд карт "Розміщення населення", "Природний рух населення" дає можливість школярам самостійно розкрити питання "Населення і трудові ресурси району". Вчитель при цьому лише керує пізнавальною діяльністю учнів, використовуючи проблемні методи навчання.
Характеристика господарства починається з визначення ролі Донецького соціально-економічного району в територіальному поділі праці. Учні опрацьовують текст підручника на С.145 (3,4,5,6,7 абзац) і на основі прочитаного складають схему.
ГОСПОДАРСТВО
Промисловість Сільське господарство Транспорт
Паливна індустрія
Машинобудування і металообробка
Чорна металургія
Легка промисловість
Хімічна і нафтохімічна
Приміське господарство (овочі, фрукти, ягоди, молочне тваринництво)
Зернові культури
Соняшник
Баштанні культури Залізничний
Автомобільний
Морський
Схема 1. "Галузі спеціалізації Донецького соціально-економічного району".
Учителеві під час пояснення варто підкреслити, що галузі спеціалізації становлять ядро господарства району. Крім них функціонують допоміжні галузі.
Аналіз господарства теж необхідно поєднувати з самостійною роботою учнів з тематичними картами атласу, з текстовим і позатекстовим матеріалом підручника, матеріалами засобів масової інформації, з використанням новітніх інформаційних технологій. При цьому школярі, використовуючи дослідницький метод навчання, ознайомляться з структурою та розміщенням виробництва на території Донецького соціально-економічного району, з наявністю великих промислових вузлів і центрів окремих галузей спеціалізації району, з'ясують закономірності їх функціонування і розвитку.
Для ознайомлення з характеристикою великих міст, виявлення проблем та головних напрямів і перспектив розвитку Донецького соціально-економічного району, доцільно школярам заслухати на уроці у вигляді реферативних повідомлень заздалегідь підготовлені індивідуальні науково-дослідні завдання окремих учнів і коротко занотувати їх у зошиті.
Висновки.
Звичайно, що нами висвітлена лише частина цих форм самостійної роботи, які складають пізнавальну творчу діяльність учнів і формують чи розвивають вміння працювати з різними джерелами знань.
Творчу особистість, яка так необхідна нашому суспільству сьогодні, ми виховаємо лише при умові, що кожен учень на уроці буде не вільним слухачем, а активним учасником навчально-виховного процесу, відповідно до своїх індивідуальних та інтелектуальних можливостей.
Література
1.Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - К.: Рад. школа, 1981. - 206 с.
2.Зоренко И.С. Дидактические условия организации самостоятельной учебной работы школьников: Дис. … канд. Пед. Наук. - Кривой Рог,1997. - 181 с.
3.Ковальова А.П. Самостійна робота як засіб залучення учнів до пошукової діяльності // Географія і сучасність. - 1999. - Вип. 2. - С. 179-184.
4.Коринская В.А. Самостоятельные роботы учащихся по географии материков: Кн. Для учителя. - М.: Просвещение, 1983. - 128 с.
5.Коротяев Б.И.Учение - процесс творчский. Из опыта работы: кн для учителя. - 2-е изд., доп. И испр. - М.: Просвещение, 1989. - 153 с.
6.Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М.: Педагогика, 1981, - 186 с.
7.Лемекіна Г. Самостіна робота учнів у процесі вивчення географії // Рідна школа. - 2003. - №5. - С. 19-22.
8.Медведєва М. Самостійна робота і самостійна діяльність учнів під час вивчення географії України // Географія та основи економіки в школі. - 1996. - №1. - С. 18-20.
9.Мірошник С. Проблема формування творчої самостійної діяльності учнів у педагогічній науці // Світло. - №1. - 2003. - С. 10-13.
10.Руссо Ж.-Ж. Эмиль или о воспитании. Пер. с франц. М.А.Энгельгардтъ. Спб.: Изд. Газ. "Школа и жизнь", 1912. - 289 с.
11.Трубачова С. Організація самостійної роботи в процесі засвоєння нових знань // Педагогіка і психологія. - 1996. - №4. - С. 89-95.
12.Філософія: Підручник / За заг. ред. М.І. Горлача, В.Г.Кременя, В.В.Рибалка. - К.-Харків: Консум. - 2000. - 672 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...