WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Розвиток української геоурбаністики у ХХ ст. - Реферат

Розвиток української геоурбаністики у ХХ ст. - Реферат

транспортні функції;
5) 5) транспортні центри;
6) 6) міста перехідного типу;
7) 7) господарські центри місцевого значення;
8) 8) оздоровчо-курортні центри.
Ця типологія дозволила автору створити методичні основи і рекомендації щодо розміщення промисловості у містах на перспективу. Вони значною мірою були втілені у розробках В.В.Обозного щодо розвитку малих і середніх міст Придніпров'я та інших вчених, що займалися питаннями геоурбаністики.
В середині та в кінці 80-их років ХХ ст. основні розробки геоурбаністів присвячені дослідженню міських поселень як центрів систем розселення різних таксономічних рангів. Найвизначнішими в цьому плані є наукові доробки Ю.І.Пітюренка.
Різнобічну інформацію про розвиток міст України, зокрема про територію, чисельність населення, структуру зайнятості мешканців, головні промислові, культурно-освітні об'єкти, архітектурні пам'ятники та інше узагальнили у економіко-географічному довіднику "Города Украины" його автори - В.В.Ковтун та А.В.Степаненко. Вони також згрупували міста України у 8 типів за такими ознаками, як: людність міста, його народногосподарські функції, адміністративний статус, системоорганізовувальне значення, положення в системі розселення, перспективи розвитку [11 , c.4-5].
Питання геоурбаністики широко представлені у підручниках для шкіл та вузів, навчальних посібниках. В них дається інформація про показники урбанізації в різних регіонах України, динаміку чисельності і особливості відтворення міського населення, його статево-вікову структуру, показники зайнятості, а також про основі форми міського населення - міста (людність, функціональні типи). Особлива увага при цьому звернута на відомості про столицю та обласні центри країни. Серед навчальних посібників в цьому плані виділяється книга Ф.Д.Заставного "Населення України" (Львів: Світ, 1984).
Багата інформація про всі міста і селища міського типу України представлена і в трьохтомній Географічній енциклопедії, яка вийшла у 1989-1993 роках.
Середина і кінець 90-х років визначаються розширенням регіональних геоурбаністичних досліджень. В цьому плані заслуговує на увагу дослідження Д.В.Ткача, присвячене вивченню економіко- і соціально-географічних проблем розвитку малих міських поселень, проведене на матеріалах Тернопільської області [22]. В ній автор здійснює класифікацію і типологію малих міських поселень, показує їх місце і роль у системах розселення, детально вивчає економічну, соціальну базу та екологічні умови розвитку таких поселень, досліджує особливості їх територіально-функціональної структури. На основі цього він виявляє проблеми, що характерні для такого типу поселень у період переходу суспільства до ринкових відносин, окреслює можливі шляхи їх розв'язання, напрями комплексного розвитку малих міських поселень в сучасних умовах.
Про окремі, передусім економічні проблеми малих міст йдеться у однойменній статті В.Поповкіна, а про розвиток Київської агломерації - у дисертаційному дослідженні Т.Буличевої (1998) [4].
Величезний довідковий матеріал про міста і містечка України подає А.Івченко [7, 8].
В сучасних умовах головними напрямками розвитку геоурбаністики в Україні є вивчення особливостей трансформацій функцій міст у перехідному суспільстві, висвітлення демогеографічних і соціально-економічних проблем розвитку міст і селищ міського типу з метою наукового обґрунтування їх оптимального функціонування.
Література
1. Блажко Н.И. Количественные методы изучения системы городских поселений // География населения и населенных пунктов СССР.-Л., 1967.
2. Богаенко В.А., Степаненко А.В. Планирование социально-экономического развития крупного города.
3. Богорад Д.И. Конструктивная география района.-М.: Мысль, 1965, с.2-99.
4. Буличева Т.В. Особливості формування і розвитку Київської регіональної системи розселення. Авторефер. дисер. канд. геогр. наук.-К., 1998.-19 с.
5. Васильєва З.М., Ковалевський В.В. Місто як елемент системи розселення // Економічна географія.-Вип.20.-1976.-С.17-24.
6. Городские агломерации Украинской ССР / Под ред. Д.И.Богорада.-К.: Изд. НИИСП Госстроя УССР, 1966.іщення промисловості в малих і середніх містах УРСР на перспективу // Проблеми географічної науки в Українській РСР в період науково-технічного прогресу.-К.: Вища школа.-1976.-C.250.
7. Івченко А. Міста України.-К.: НВП "Картографія".-1999.-136 с.
8. Івченко А. Містечка України.-К.: НВП "Картографія".-2000.-184 с.
9. Коваленко П.С., Литвиненко Р.И. Развитие городов и промышленных агломераций Донецко-Приднепровского района // Вопросы комплексного развития и размещения производительных сил.-К.: СОПС УССР.-1978.-С.37-83.
10. Коваленко П.С. Развитие городов.-К.: Наукова думка.-1980.-299 с.
11. Ковтун В.В., Степаненко А.В. Города Украины.-К.: Вища школа.-1990.-279 с.
12. Корецький Л.М., Коваленко П.С., Степаненко А.В., Чернюк Л.В. Наукове обгрунтування рекомендацій щодо розміщення промисловості в малих і середніх містах УРСР // Проблеми географічної науки в Українській РСР в період науково-технічного прогресу.-К.:Вища школа.-1976.-с.250.
13. Корецкий Л.М., Коваленко П.С., Степаненко А.В., Чернюк Л.В. Проблемы развития городов.-К.: СОПС.-1976.-187 с.
14. Корецкий Л.М. Типология и классификация городов - научно-методическая основа конструктивных решений их перспективного развития // Территориальная организация производства и расселения.-К.: КГПИ.-1982.-С.3-22.
15. Кубійович В. З антропогеографії Нового Санча // Володимир Кубійович. Наукові праці. Том 1.-Париж-Львів.-1996.-С. 286-506.
16. Місто // Енциклопедія Українознавства.-Т.4, с.1585.
17. Ю.І.Пітюренко.Розвиток міст і міське розселення в Українській РСР.- К.: Наукова думка, 1972.-187 с.
18. Питюренко Е.И. Основные направления в развитии системы городов Донецко-Приднестровского экономического района. Тезисы докл. науч.-эк. конф.- Донецк.-1969.-С.3-7.
19. Ступаченко В.С., Фомин И.А. Вопросы проектирования городских агломераций.-К.: Будівельник.-1965.-С.12-15.
20. Стеченко Д.М. Особливості розміщення населення та використання трудових ресурсів областей Донбасу // Економічна географія.-1969.-вип.9.-С.17-22.
21. Степаненко А.В. Города в условиях развитого социализма.-К.-1981.-294 с.
22. Ткач Д.В. Малі міські поселення: економіко- і соціально-географічні проблеми розвитку.-Тернопіль.-1997.-142 с.
23. Шипович І.Є., Мохначук С.С. Характерні риси урбанізації УРСР на сучасному етапі розвитку продуктивних сил // Экономическая география.-Вып.23.-1977.-С.63-69.
24. Ткач Д.В., Заставецький Т.Б. Розвиток української геоурбаністики // Історія української географії.-Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. - Тернопіль.-Випуск 6, 2002.-С.82-87. 14. Заставецький Т.Б. Основні риси функціональної структури міських поселень Хмельницької області та тенденції її трансформації// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія.-№ 2, 2003.-С.70-75.

 
 

Цікаве

Загрузка...