WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя-еколога - Реферат

Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя-еколога - Реферат

негативні наслідки, а тому кожну дію потрібно добре продумувати;
- показати студентам, що природа є джерелом матеріальних благ і дати уяву про наукові основи раціонального використання природних ресурсів;
- виробити навикипрактичної участі у природоохоронних заходах тощо.
При вивченні екології в загальноосвітній школі вчителі-екологи повинні розробити єдину систему, яка б об'єднувала класну і позакласну навчально-виховну роботу. Класна робота передбачає проведення уроків, лабораторно-практичних, семінарських і факультативних занять. Проведення уроків повинно здійснюватися за навчальною програмою, згідно з якою координується програма факультативних занять. Для того, щоб викликати в учнів інтерес до навчання, часто треба відступити від традиційних форм та освоїти нові форми і методи, які орієнтуються на об'єднання зусиль учнів, розвиток навиків спільної пізнавальної і практичної діяльності. Сьогодні широкого поширення набувають групові методи (моделі) навчання, у яких реалізуються інтерактивні технології. О.Пометун, Л.Пироженко [7] розподіляють інтерактивні технології навчання на 4 групи залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів:
- інтерактивні технології кооперативного навчання;
- інтерактивні технології колективно-групового навчання;
- технології ситуативного моделювання;
- технології опрацювання дискусійних питань.
Інтерактивна технологія навчання не залишає поза увагою жодного школяра і дає можливість брати участь у колективному взаємодоповнюючому процесі навчального пізнання. Перед кожним учнем стоїть конкретне завдання, від виконання якого залежить успіх цілої групи. Досвід застосування таких моделей свідчить про значне підвищення ефективності навчання і виховання, узгодження дій, активізацію взаємодопомоги. Такі методи навчання вимагають, насамперед, додаткової глибокої та ґрунтовної підготовчої роботи вчителя. При плануванні інтерактивних уроків вчитель складає сценарій заняття, обдумує тематику, підбирає певну інформацію і надає її учням, обирає методи проведення уроку, дає інструкції щодо виконання завдань, проводить консультації тощо.
Щоб підготувати студента-еколога до роботи у школі, ми намагаємося навчити його створювати умови для розвитку і самореалізації учнів, підвищувати ефективність навчального процесу, досягати високого інтелектуального розвитку школярів і готувати їх до активного громадського життя. На практичних заняттях студенти розробляють орієнтований план-схему і методи проведення уроків різних типів - як традиційних так і за новітніми інтерактивними технологіями (урок-гра, урок-дискусія, урок-КВК, урок-творчий проект тощо) та намагаються їх моделювати в аудиторії. При розгляді окремих тем, що виносяться на вивчення, студенти розробляють тестові завдання різних рівнів складності.
Позакласна робота займає надзвичайно важливе місце в екологічній освіті школярів. Основними її формами є гуртки юних екологів, клуби друзів природи, "зелених" і "голубих" патрулів тощо. Позакласні екологічні заходи, що проводяться в школі, повинні бути узгоджені з розкладом навчальних занять, планом виховної роботи в школі та проводитися, на нашу думку, в полі, лісі, парку чи на шкільній ділянці. Для знайомства з довкіллям студенти розробляють програму навчальної екскурсії "Екологічна стежка", якою проведуть своїх учнів. Необхідною умовою такої подорожі є заплановані зупинки біля цікавих екологічних об'єктів (гнізда птахів, нірка гризуна, ставок, дерево, угрупування рослин, геосистема, підприємство, звалище сміття тощо), на яких майбутні вчителі розповідатимуть про місцеві особливості довкілля та екологічну ситуацію.
Висновки.
Отже, у процесі екологічного навчання і виховання зростає зацікавлення до екологічних проблем довкілля, розвиваються дослідницькі вміння, формуються наукові знання, переконання і система екологічних цінностей, які визначать екологічну позицію, поведінку та екологічну культуру людини. При підготовці вчителів-екологів цьому сприяє:
1) оптимальне поєднання фундаментальних, професійно-орієнтованих і дисциплін за вибором у навчальних планах і програмах для спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища";
2) формування у студентів екологічної свідомості та екологічного мислення, які визначають бережливе ставлення до природи і сприяють розв'язанню проблем глобальної екологічної кризи;
3) проведення комплексного системного навчання, основою якого є застосування набутих теоретичних знань, умінь і навичок на практиці, де чільне місце відводиться інтерактивним технологіям навчання.
Література
1.Білецька Г.А. Підготовка кваліфікованого фахівця еколога як один із шляхів вирішення екологічних проблем // Зб. праць за матер. всеукр. наук.-практ. конф. "Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованих територій: наука, освіта, практика". - Еко-Хмельницький № 5, Технологічний університет Поділля. - 2003. - С.156-158.
2.Казанішена Н.В. Екологічна підготовка майбутнього педагога як фактор гармонізації взаємин людини і природи // Зб. праць за матер. всеукр. наук.-практ. конф. "Шляхи вирішення екологічних проблем урба-нізованих територій: наука, освіта, практика". - Еко-Хмельницький № 5, Технологічний університет Поділля. - 2003. - С.179-182.
3.Ковальчук І.П. Дидактичні засади підготовки фахівців екологічного профілю в системі неперервної професійної освіти і виховання: проблеми та перспективи // Теоретичні та методичні засади вивчення природничо-математичних дисциплін у професійних закладах освіти: перспективи XXI століття: Колективна монографія / Ємчик Л.Ф., Кміт Я.М., Ковальчук І.П., Мокрик Р.І., Робак В.Є., Сікорський П.І., Черепанова С.О. (упоряд. і відп. ред.). - Львів: Сполом, 2004. - С.155-184.
4.Ковальчук І. Досвід вирішення проблем ступеневої географічної освіти // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Зб.наук.праць. - Вінниця: Консоль, 2002. - Вип.3. - С.16-18.
5.Ковальчук Т. Завдання, форми і методи екологічного виховання // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Львів, 2003. - Вип.29. Част. 2. - С.33-42.
6.Концепція екологічної освіти України // Директор школи. - 2002. - №16 (208). - С.20-29.
7.Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. За ред. О.І.Пометун. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с.
8.Червонецкий В.В. Экологическое образование в школах развитых стран мира. - М.: Б.И., 1992. - 93 с.
9. Марія Симоновська. Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя-еколога // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - Випуск 2 (14). - С.78-82.

 
 

Цікаве

Загрузка...