WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Інформаційна складова соціально-географічного процесу як сутність інформаційної взаємодії суспільства і природи - Реферат

Інформаційна складова соціально-географічного процесу як сутність інформаційної взаємодії суспільства і природи - Реферат

інформаційного обміну. Оперативний (активний, рухомий) стан інформації має велике значення, бо саме у цьому вигляді вона здатна циркулювати у каналах зв'язку і змінювати властивості систем. Але спосіб перетворення структурної інформації на оперативну суттєво відрізняється в системах різної природи. Розрізняють три типи оперативної інформації: а) елементарний - на рівні взаємодії хімічних елементів та геохімічних об'єктів; він є найбільш простим і зумовлює природно сформовані інформаційні структури систем неорганічного світу; б) біологічний - на рівні взаємодії більш складних - біологічних систем; він зумовлює природно сформовані інформаційні структури біологічних систем; в) соціальний - на рівні взаємодії найбільш складних - соціальних систем; він зумовлює виникнення штучних інформаційних структур, створених цілеспрямованою діяльністю соціуму (наприклад, "друга" природа, або ноосфера).
Розглянемо в цілому інформаційний аспект процесу дослідження природної системи. Із теорії зв'язку відомо, що якість передачі інформації суттєво залежить від ступеню досконалості каналів зв'язку і можливості приймача "фільтрувати" корисні сигнали. Проектуючи це положення на процес дослідження природної системи, маємо відзначити, що адекватний відбір методів і засобів дослідження визначає досконалість каналу зв'язку, а вміння дослідника коректно обробити первинні дані, зробити правильні узагальнення і висновки, тобто, виявити і відтворити закономірності функціонування природної системи, визначає рівень достовірності отриманих результатів. Це визначає важливість правильної організації процесу дослідження природної системи для отримання достовірної і надійної оперативної інформації, яка далі використовується для підготовки і прийняття управляючого рішення. Варто зазначити, що оперативна інформація, яка містить нові дані, після подальшого аналізу і узагальнення в соціумі згодом перетворюється на наукову інформацію. Так, на стадії дослідження природних систем соціум нарощує свої конкретні і узагальнені знання саме через аналіз і фільтрацію оперативної (наукової) інформації.
Після того, як соціальна система визначилася з системою цілей, засобами, методами і умовами досягнення результату (задоволення соціальної потреби), починається управління мультисистемою природокористування. При цьому природні системи перетворюються на природно-техногенні, бо в їхній структурі з'являються техногенні елементи або підсистеми і в них починають діяти нові техногенні зв'язки. Управління означає, що в канал прямого зв'язку (від суб'єкта до об'єкта управління) надходить управляюча інформація - сигнали, які подає об'єкту управляюча система у вигляді імпульсів енергії або речовини, які спричиняють зміну стану мультисистеми. На цій фазі управління здійснюється перетворення управляючої інформації на структурну, бо природно - техногенна система (об'єкт управління) під впливом управління зазнає змін. Для оцінки наслідків впливу в системі управління існують канали зворотного зв'язку (від об'єкта до суб'єкта управління), по яким циркулює моніторингова інформація - дані про величину контрольованих параметрів мультисистеми, які відображають безпосередню реакцію останньої на акт управління. Далі моніторингова інформація аналізується, узагальнюється, обробляється і перетворюється в оперативну інформацію, яка використовується для підготовки й прийняття наступного управляючого рішення і подальшого коригування управління мультисистемою. При цьому оперативна інформація перетворюється на управляючу і цикл управління повторюється. Додамо, що функціонування системи управління має безперервний характер (нехтуючи фізичним квантуванням сигналів). Таким чином, в мультисистемі природокористування існують канали зв'язку з безперервними потоками інформації між соціальною і природно - техногенними системами і з постійними перетвореннями інформації за схемою: структурна - моніторингова - оперативна - управляюча - структурна. Цей цикл перетворення інформації безперервно повторюється і утворює спіраль інформаційної взаємодії в мультисистемі природокористування. Нами проаналізовано можливі напрямки еволюції мультисистеми і побудовано відповідні моделі.
Незалежно від траєкторії розвитку мультисистеми і інтенсивності управління всі її складові, у тому числі і соціальна система, постійно знаходяться у стані взаємної адаптації. Матеріально процес адаптації є обміном речовиною і енергією між системами. Будь - яка матеріальна взаємодія обов'язково супроводжується передачею інформації, тобто, кожна система передає сигнали про свій стан (неоднорідність, різноманітність) через канали речовинної та енергетичної взаємодії. Ці повідомлення сприймаються іншою системою і викликають зміни її стану, структури, неоднорідності тощо. В свою чергу, ця система відповідає своїми повідомленнями першій системі, яка теж зазнає змін під їх впливом. Таким чином, в каналах передачі інформації між системами формуються прямі і зворотні потоки інформації, які постійно взаємно збурюють системи і стимулюють генерацію інформації у відповідь. За характером впливу ця інформація аналогічнауправляючій, але адаптація не є процесом управління у повному розумінні цього слова, бо в ній відсутнє цілеспрямування, а зміна стану систем визначається не ціллю, а дією законів збереження і перетворення речовини та енергії. На наш погляд, інформацію, що генерується в процесі взаємної адаптації і призводить до узгоджених змін систем доцільно визначити, як адаптуючу. Отже взаємна адаптація є безперервним ланцюгом двосторонніх перетворень інформації за схемою: структурна - оперативна - адаптуюча - структурна. У відкритих системах взаємна адаптація регулюється надходженням речовини, енергії і інформації з навколишнього середовища і в залежності від його впливу може стабілізуватися, або посилюватися. Для природних і природно-техногенних систем мультисистеми природокористування додатковим джерелом стабілізації або збудження є соціальна система, яка і в цьому процесі виконує управляючу роль.
Цілком закономірно в межах цього дослідження виникає питання про вплив кількісних характеристик перетворення інформації на якість управління. Відомо, що одним з основних положень сучасної кібернетики є твердження, що досконалість (ефективність) будь-якої управляючої системи прямо залежить від кількості накопиченої інформації і від повноти та оперативності її використання. Виходячи з цього, можна довести, що ефективність функціонування мультисистеми підвищується із збільшенням кількості структурної інформації, що проходить через повний цикл перетворення, а також із збільшенням обсягу наукових знань, якими володіє соціум. Зазначимо, що наукові знання та соціальний досвід, які накопичуються протягом всієї історії людства, за багатьма ознаками аналогічні структурній інформації природних систем. Це відкриває дорогу до створення аналогічних алгоритмів обробки інформації в соціальних і природних системах.
Висновки. Дане дослідження розкриває суть інформаційної складової соціально-географічного процесу (інформаційної взаємодії соціальних і природних систем) як безперервного ланцюга перетворень інформації за схемою: структурна - моніторингова - оперативна - управляюча - структурна. Для ефективного управління мультисистемою природокористування соціальна система повинна мати певний обсяг накопиченого наукового знання, мати можливість видобувати і перетворювати адекватну кількість структурної інформації природних систем.
Література:
1. Багров Н.В. География в информационном мире. - К.: Лыбидь, 2005.
2. Кастлер Г. Возникновение биологической организации. - М.: Мир, 1967.
3. Нємець Л.М. Соціально - географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук. - К.: КНУ, 2004.
4. Чернавский Д.С. Синергетика и информация (динамическая теория информации). - М.: Едиториал УРСС, 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...