WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Історико-географічні передумови формування системи розселення Волинської області - Реферат

Історико-географічні передумови формування системи розселення Волинської області - Реферат

3
Зміни адміністративно-територіального поділу Волинської області (1940-2005 рр.) [8, c.37].
Роки Кількість адміністративних районів Кількість поселень
міста селища міського типу
1940 30 8 16
1946 30 8 15
1951 30 6 17
1957 21 10 22
1958 21 10 21
1959 19 10 21
1962 7 10 21
1965 12 10 21
1966 15 10 21
1981 15 10 20
1989 15 10 21
1994 16 11 22
2005 16 11 22
Оскільки основні кошти у післявоєнний період спрямовувалися на відновлення і розвиток великих міст, насамперед Луцька і Ковеля, то ці міста зростали швидшими темпами.
У зв'язку з освоєнням Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну (кінець 50-х - початок 60-х років XX ст.) виникають нові міські поселення: Нововолинськ (1957), Жовтневе (1960). Однак при здійсненні індустріалізації та розміщенні нових виробництв повною мірою не враховувалася специфіка міських поселень. У них будувалися великі підприємства-комбінати з чисельністю працюючих від 1 до 6 тис. осіб. Розміщення великого підприємства в малому чи середньому місті викликало стрибкоподібний ріст чисельності його населення і швидкий перехід у категорію великого міста.
У період 1960-1980-х років для більшості населених пунктів характерний повільний ріст промислового розвитку, низькі темпи зростання чисельності населення. Негативний вплив на їх розвиток мав новий адміністративно-територіальний поділ УРСР початку 1960-х років. Зміни адміністративно-територіального поділу області полягали у ліквідації окремих районів або в їх об'єднанні й зумовили те, що на початку 60-х років ХХ ст. 9 міських поселень та 2 села перестали виконувати функції райцентрів. Оскільки вони не мали достатнього промислового розвитку, то поступово втрачали населення.
У 70-80-ті роки ХХ ст. політика в УРСР була спрямована на подальше зміцнення економічної бази великих і середніх міських поселень. У Волинській області за цей час було введено в дію 20 державних промислових підприємств, загальний обсяг виробництва промисловості з 1970 по 1980 роки зріс у 3,4 рази. Група із трьох міст-новобудов розвивалася переважно інтенсивним шляхом. У Луцьку, Ковелі та Нововолинську розміщувалися проґресивні виробництва, які укомплектовувалися кваліфікованими робітниками. У групу міст з інтенсивним розвитком промисловості у 1980-х роках увійшов Володимир-Волинський, де планувалося розмістити великі сучасні виробництва.
Більшість міських поселень Волинської області розвивалися екстенсивно, ріст промислового виробництва супроводжувався різким збільшенням чисельності зайнятих у промисловості. Це зумовило збільшення міського населення загалом.
Висновки. Таким чином, на середину 1990-х років сформувалася сучасна система розселення Волинської області та її адміністративно-територіальний поділ. Як бачимо, система розселення реґіону є результатом дії двох взаємопов'язаних і взаємозалежних процесів - заселення і розселення. Вихідними моментами цього процесу є населення як визначальний фактор процесу розміщення поселень по території; час, протягом якого ці процеси здійснюються, і природа, що безпосередньо чи опосередковано діє на людину або детермінує різні види її діяльності [10, c. 372]. Щодо Волинської області, то ці процеси яскраво виражені як в історичному, так і в суспільному та територіальному аспектах.
Зважаючи на ці обставини, слід обережно підходити до проблеми вдосконалення територіально-адміністративного устрою. Ця проблема сьогодні активно обговорюється, а її вирішення вимагає професійного підходу з урахуванням історичних, соціальних, економіко-географічних і правових компонентів. Одним із важливих аспектів цієї проблеми є комплексне соціально-економічне районування, яке повинно враховувати розміри території, кількість населення, щільність поселень, рівень розвитку інфраструктури, конфігурацію транспортної мережі тощо.
Як показують дослідження, Волинська область не має необхідних адміністративних можливостей для координації соціально-економічного розвитку [6]. Виділення таких реґіонів, як Волинь, має лягти в основу нової мережі великих адміністративних утворень. Проте слід застерегти від поширеної в суспільстві думки про переважання історичного принципу адміністративно-територіального поділу.
Формування нових адміністративно-територіальних утворень повинно оптимізувати соціально-економічний та культурний розвиток реґіону з урахуванням специфіки його історичного розвитку, природно-ресурсного потенціалу, людських ресурсів, економічних зв'язків. Лише взявши до уваги усі ці аспекти, можна успішно трансформувати адміністративно-територіальний устрій України та її окремих реґіонів.
Література
1. Арсеньев К. Статистические очерки России. - СПб., 1848.
2. Атлас Волинської області. - Москва: КГК, 1991.
3. Волынь. Исторические судьбыЮго-Западного края. - СПб: Изд-во П. Н. Батюшкова, 1888.
4. Грушевський М. С. Історія України-Руси. - К.: Наук. думка, 1991. - Т.1. - 648 с.
5. Державний архів Волинської області. - Ф. 363. - Оп.1. - С. 627, арк. 1.
6. Дністрянський М. С. Кордони України. Територіально-адміністративний устрій. - Львів: Світ, 1992.
7. Історія міст і сіл УРСР: Волинська обл. - К.: Гол. ред. УРЕ, 1970. - 746 с.
8. Карліна О. Типологія міських населених пунктів Волинської губернії наприкінці XVIII - середини ХІХ ст. // Матеріали ХІІІ Волинської наукової історико-краєзнавчої конференції. - Луцьк, 2004.
9. Кордуба М. Територія і населення України. - Відень: Вісник політики, літератури й життя, 1918.
10. Крикун М. Г. Кордони й повітовий поділ Волинського воєводства в ХVI-ХVIII ст. // Географічний фактор в історичному процесі: Зб. наук. праць. - К.: Наук. думка, 1990.
11. Круль В. Ретроспективна географія поселень Західної України: Монографія. - Чернівці: Рута, 2004.
12. Кучера М. П. Городища // Археология Украинской ССР. - К.: Наук. думка, 1986.
13. Кучинко М. М. Волинська земля в Х - першій половині ХІV ст.: Автореф. дис. … д-ра іст. н. (07.00.04). - К., 1999.
14. Кучинко М. М. Волинська земля Х - середини ХІV ст.: археологія та історія. Навч. посібн. - Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002.
15. Кучинко М. М. Нариси стародавньої і середньовічної історії Волині. - Луцьк: Надстир'я, 1994.
16. Лановик Б. Д. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. - К.: Генеза, 1994.
17. Левкович І. Нарис історії Волинської землі (до 1914 року) / За ред. Ю.Мулика-Луцика. - Вінніпеґ, 1953.
18. Недух А. А. Административно-территориальные преобразования в УССР в 1919-1932 гг.: Автореф. дисс. … канд. ист. н. - К., 1967.
19. Недух А. А. Зміни в адміністративно-територіальному поділі УРСР (1919-1970 рр.) // Український історико-географічний збірник. - К.: Наук. думка, 1971. - Вип.1.
20. Оприсн В. Г. Селище Х-ХІІІ ст. біля с. Городок на Волині // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Тези доп. та повідомл. - Львів, 1993.
21. Панишко С. Д. Формування території Волинської Землі у ХІІ - на поч. ХІV ст.: Автореф. дис. … канд. іст. н. (07.00.04). - К., 1997.
22. Полонська-Василенко Н. Історія України. - Мюнхен, 1973-1976.
23. Полян П. М. Урбанизированность СССР (к методике оценки и картографирования) // Известия АН СССР. Серия географическая. - 1987. - № 2.
24. Влах М., Поручинський В. Історико-географічні передумови формування системи розселення Волинської області // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. - Випуск 1 (15).

 
 

Цікаве

Загрузка...