WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Земельні ресурси України та їх оцінка - Реферат

Земельні ресурси України та їх оцінка - Реферат

державного водного фонду відносять землі, зайняті ріками, озерами, водосховищами, каналами, внутрішніми морями, територіальними водами, гідротехнічними спорудами, а також ті, що виділені під зони відходу, охорони тощо. Землі державного водного фонду використовуються для будівництва і експлуатації споруд, які забезпечують задоволення питних, побутових, оздоровчих та інших потреб населення, а також сільськогосподарських, промислових, енергетичних, транспортних, рибогосподарських та інших потреб.
Землі, які не передаються землекористувачам в безстрокове або довгострокове користування, належать до державного запасу.
Науково-технічний прогрес і раціональне використання землі та її надр знаходяться у прямому зв'язку: чим вищий рівень технічного оснащення сільського господарства, мінерального і паливно-енергетичного, комплексів, тим повніша віддача кожного гектара ріллі, вище коефіцієнт залучення у виробництві вже відпрацьованих запасів корисних копалин, повніша віддача капітальних вкладень у природоємні галузі народного господарства, ефективніша виробнича діяльність щодо охорони ґрунтового покриття Землі.
3абезпеченість України сільськогосподарськими угіддями дуже висока і становить 0,8 га на одного жителя. Рівень сільськогосподарського освоєння території країни сягає 70 %, але досить диференційний у розрізі областей (табл. 11)., Площа орних земель становила на 1 січня 1990р. 32 989 тис. га, пасовищ - 6758 тис. га. На кожного жителя України припадає 0,65 га ріллі. У результаті меліоративних робіт осушено 3299 тис. га і зрошується 2585 тис. га землі.
У структурі ґрунтового покриву України домінують різновиди чорноземів, поширені майже на 55 % площ орних земель. 10 % орних земель займають опідзолені й деградовані чорноземи, 9 - каштанові, 7 - підзолисті, 6,7 - сірі лісові, 2,5 - солонцюваті, 2 % - лужні та ін. Останніми роками порушується баланс гумусу, особливо в чорноземах. У зв'язку з цим погіршується родючість ґрунтів. Отже, подальший розвиток землеробства має передбачати і заходи щодо відновлення родючості ґрунтів, рекультивації земель, вилучених із сільськогосподарського обороту.
Для України характерний високий рівень освоєння території. Найвищий рівень мають західні і центральні області, Донбас і Придніпров'я В Степовій і Лісостеповій зонах рівень розораності перевищує 70 %. Одним з наслідків цього є зростання ерозійних процесів, частка яких перевищує третину загальної площі ріллі. Безумовно, така ситуація потребує радикальних заходів щодо зниження частки еродованих земель.
В Україні є значні територіальні відмінності в земле забезпеченні населення. Так, у Закарпатській області забезпечення ріллею становить 0,15 га на одного жителя, в південних областях - до 1,5 га, тоді як у середньому в Україні - 0,65 га. За рівнем забезпечення ріллею Україна займає одне з перших місць в Європі.
Підвищення ефективності використання земельних ресурсів передбачає такі заходи:
- підвищення врожайності всіх культур за рахунок використання ґрунтових організмів для створення структурних, високо родючих і одночасно стійких до ерозії ґрунтів;
- корінне поліпшення ґрунтів, у всіх зонах вирощування сільськогосподарських культур;
- збереження фонду продуктивних сільськогосподарських угідь і повне відновлення земель, ушкоджених при добуванні корисних копалин;
- компенсація втрат продуктивних угідь шляхом введення високопродуктивних сівозмін;
- проведення комплексу ґрунтозахисних заходів (організаційно-господарські, агротехнічні, гідротехнічні, агро меліоративні;
- звільнення сільськогосподарських угідь від залишків і відходів виробничої діяльності гірничодобувних підприємств;
- рекультивація земель;
- удосконалення механізму відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні земель для несільськогосподарських потреб тощо;
- боротьба зі шкідниками сільськогосподарських рослин та їх хворобами..
Екологічно обґрунтована програма індустріалізації сільського господарства, що передбачає комплекс агротехнічних і екологічних заходів щодо охорони і раціонального використання земельних ресурсів, створення надійних сільськогосподарських машин і обладнання зі значними строками експлуатації, с важливою умовою інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Перехід на інтенсивні технології може забезпечити урожай кукурудзи - 50-60 ц з га, цукрового буряка -біля 400-500, картоплі - 250-300, овочів -400-500 ц з гектара.
Необхідно запобігати виносу родючого шару з полів разом з врожаєм при його збиранні. Так, середні корені цукрового буряка, які поступають на обробку, в загальній масі містять 15-16% ґрунту. Удосконалення технології збору врожаю, доочистка безпосередньо на полях, а також повернення з цукрових заводів землі - с важливим напрямком раціонального землекористування.
Удосконалення форм і методів обробки землі, впровадження природозберігаючих технологій. Діюча в більшості господарств оранка з оборотом пласту порушує капілярність ґрунтів, спричиняє пересихання життєвого шару, порушує фізико-хімічний склад ґрунтів і є причиною видування земель, появу чорних бур та інших негативних явищ.
Екологічно обґрунтована програма хімізації сільського господарства сприяє підвищенню родючості ґрунтів, поліпшує кислі і засолені землі, зберігає кормову цінність трав, дозволяє ефективніше боротися з бур'янами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур.
Неправильне використання хімічних засобів захисту рослин, і перш за все пестицидів, може призвести до небажаних наслідків. Попадаючи в грунт, пестициди так чи інакше засвоюються рослинами, проникають у організми тварин і людей.
Велику роль в ефективному використанні мінеральних добрив та інших засобів хімізації відіграє агрохімічна служба.
Екологічно обґрунтована програма меліорації земель є системою технічних, економічних і організаційно-господарських заходів, які направлені на корінне поліпшення природних явищ земельних угідь на основі застосування науково обґрунтованих способів землеробства.
Кінцевою метою меліорації с подальший підйом сільського господарства, стійке землеробство і нарощування продовольчого фонду, створення великих зон гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на промисловій основі.
Гідротехнічні і агротехнічні способи проведення меліорації -це осушення боліт, зрошення і відновлення, дренажування засолених ґрунтів, регулювання рік. До агротехнічних засобів меліораціївідносяться: водостримання, створення полезахисних лісових смуг та насаджень на схилах ровів, балок.
Державний земельний кадастр має велике значення для забезпечення раціонального використання земельних ресурсів. Він містить сукупність достовірних даних про природний, географічний і економічний стан землі, ведеться за єдиною системою і містить дані реєстрації землекористування, обліку кількості. якості і економічної оцінки землі. Ведення державного земельного кадастру здійснюється землевпорядковуючою службою, яка проводить економічну оцінку земель, забезпечує систематизацію, вивчення і збереження даних про наявність земель, а також видання відповідних матеріалів.
Таблиця 2. Земельні ресурси України
Загальна земельна площа, тис. га Сільськогосподарські угіддя, тис га
Показник сільсько-господарського освоєння території Забезпечення населення орними землями, га/чол.
Всього Рілля
Україна 60355,0 407730 32989 0,69 0,65
Автономна Республіка

 
 

Цікаве

Загрузка...