WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Демографічні проблеми в Україні - Реферат

Демографічні проблеми в Україні - Реферат

часу (1960 - 2002) дозволяє зробити висновок, що показники природного руху населення постійно погіршувалися і це відбувалося (за невеликим виключенням) постійно, причому за всіма основними демографічними параметрами. Різко зросла також різниця між показниками, що ха-рактеризують народжуваність, смертність і природний приріст міського і сільського населення. Наприклад, за 1960 - 1990 роки число всіх народжених на 1000 чол. у республіці скоротилося з 20.5 до 12.7, у тому числі серед міського населення - з 20.1 до 12.7, і серед сільського - з 21.0 до 12.7. Кількість померлих зросла серед усіх жителів з 6.9 до 12.1; серед міських - з 6.3 до 10.2, і серед сільських - з 7.5 до 16.1. Як результат - природний приріст усього населення, як уже зазначалося, скоротився з 13.6 до 0.6, в тому числі міського - з 13.8 до 2.5, сільського - з плюс 13.5 до мінус 3.4. Починаючи з 1979 р. Україна постійно має від'ємний приріст населення (винятком є лише 1986 р., коли природний приріст був позитивний, хоч і становив дуже малу величину (плюс 0.3). Словом, за останнє 30-річчя народжуваність в Україні (як серед міського, так і серед сільського населення) зменшилася. майже вдвоє, число померлих міських жителів зросло на 60%, а число померлих сільських жителів - більше ніж удвоє. В результаті цих змін природний приріст усього населення (1960 - 1990) скоротився з 13.6 до 0.6, або в 22.7 рази, природний приріст міського населення - з 13.8 до 2.5, або в 2.5 рази, а природний приріст сільського населення - з плюс 13.5 до мінус 3.4. Україна опинилася, таким чином, на одному з. останніх місць у світі за показниками природного руху населення.
Різко погіршилося і співвідношення показників природного приросту міського і сільського населення. Якщо в 1960 р. різниця між природним приростом міських і сільських жителів становила 0.3 (на користь міського), то в 2002 р. цей показник зріс до 5.9. У 2002 р. лише окремі області України (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернівецька і Крим) мали незначний природний приріст сільського населення. В усіх інших областях мало місце велике скорочення природного приросту сільських жителів.
Зниження коефіцієнтів народжуваності в Україні відбувається за рахунок зміни складових їх компонентів. Серед останніх центральне місце належить низькому сумарному коефіцієнту народжуваності, який за останнє п'ятиріччя становив 1.9 - 2.0 (сумарний коефіцієнт народжуваності відо-бражає середню кількість дітей, народжених жінкою за життя). За 1980 - 2002 роки жінки у віці 15 - 49 років скоротили кількість народжених дітей (в середньому за рік на 1000 жінок відповідної вікової групи) з 58.2 до 54.6. Причому, молоді вікові групи жінок збільшили кількість народжених у віці молодше 20 років за вказані роки з 48.3 до 56.9, у віці - 20 - 24 роки - з 163.0 до 165.0, тоді як серед старших вікових груп жінок коефіцієнти їх народжуваності скорочувалися: від 25 до 29 років - з 102.2 до 91, від 30 до 34 років - з 50.9 до 44.0, від 35 до 39 років - з 18.2 до 16.1, від 40 до 44 роки - з 4.2 до 3.7, від 45 до 49 років - з 0.3 до 0.2.
Однією з причин відносно невисокої народжуваності є, як уже зазначалося те, що значна кількість жінок фертильного (дітородного) віку не одружена. Частина з них також народжує дітей, але цей показник набагато нижчий, ніж у замужніх жінок. Між іншим, в Україні кожну десяту дитину народжують жінки, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі. В 1990 р. на таких дітей припадало 11.2% загальної кількості народжених.
Негативний вплив на природний приріст населення України має досить велика кількість абортів.
Природний рух населення формують також показники його смертності. Серед останніх особливе місце належить дитячій смертності, в республіці помирає кожна десята (віком до одного року) дитина. Зрозуміло, що зниження дитячої смертності сприятиме врешті-решт підвищенню загального природного приросту населення.
В Україні є дуже високою, особливо серед сільських жителів, загальна смертність. Серед останніх кількість померлих на 1000 чол. населення в 2002 р. становила 16.1, що при дуже низькій народжуваності (12.7) призвело до того, що природний приріст по Україні дорівнював лише 3.4.
2. Порівняльна характеристика демографічних проблем світу та України
Протягом останніх 150 років населення Землі зростає дуже швидкими темпами. Про це свідчать факти, адже на початку нашого літочислення кількість населення Землі сягала 230 млн. осіб. Тільки близько 1830 року вона досягла 1 млрд. осіб, у 1890 році вона становила 1,6 млрд. Однак у 1930 році на Землі було вже більше 2 млрд. осіб, а через 30 років (у 1960 р.) досягла З млрд.. і вже через 15 років (1975) - 4 млрд. осіб.Наприкінці 1999 року чисельність населення планети сягнула 6 млрд.чол., а у першій половині XXI ст., за передбаченням футурологів, наблизиться до 11 млрд. осіб.Отже, щорічно чисельність людей на Землі зростає, а природні ресурси, за допомогою яких можна забезпечити життя цього населення, підвищити його якість, катастрофічне зменшуються. Невпинно збільшується кількість бідних і знедолених у світі, незважаючи на темпи розвитку економіки, відбувається катастрофічне виснаження всіх природних ресурсів.
Сьогодні суспільство неспроможне вирішувати не лише глобальні, але й регіональні екологічні й соціальні проблеми.
Кількість населення світу та його середньорічний приріст зображено. На кількість населення країни, його структуру, культурний та освітній рівень істотно впливають міграції.
Міграції населення це переміщення людей по території, пов'язані зі зміною постійного місця проживання та роботи.
Міграції класифікують за причинами (економічні, політичні, гуманітарні тощо), строками (сезонні, тимчасові, постійні), напрямами (зовнішні і внутрішні), складом мігрантів, ступенем організованості тощо. Істотно впливають на міграцію війни, конфлікти, зміни політичної ситуації в країні або регіоні, зміни державних кордонів.
Механічний приріст вносить певнікорективи в демографічні процеси і у формування культури народів. Зовнішні міграції поділяють на:
а) еміграцію виїзд громадян зі своєї країни до іншої держави на постійне проживання або на тривалий період;
б) імміграцію в'їзд до країни громадян іншої держави на постійне або тривале проживання.
Провідні вчені світу вважають, що головними заходами, які допоможуть зберегти нашу цивілізацію та біосферу, є відродження та збереження розмаїття природи й біоугруповань у обсягах, які забезпечують стійкість довкілля. Ми маємо прагнути до гармонізації взаємовідносин людського суспільства та природи. А це можливо лише за умови зміни свідомості людства, вдосконалення соціоекологічного мислення.
Для України характерні у багатьох векторах зворотні процеси: проблеми перенаселення не існує, хоча вплив на природне довкілля постійно зростає. Також, як і для цілого світу, для України є відчутною є міграція населення в межах країни, а особливо - за її межі.
Все це зумовлює необхідність на рівні держави вирішувати і регулювати демографічні процеси в нашій країні, оскільки населення, трудові ресурси - це основа будь-якої цивілізованої держави.
Список використаної літератури
1. Захоруг Т. Демографічна ситуація: чому нас стає менше? // Україна і світ - 2003. - 21 -25 травня.
2. Заставний Ф.Д. Географія України. -Львів: Світ, 2001. -472 с.
3. Населення // Україна у цифрах у 2004 році. - державний комітет статистики України.
4. Паламарчук М.М. Географія України. -К.: Освіта, 1999.
5. Прибитковий І. М. Основи демографії: посібник. - К.:, 2000.
6. Рибов І. Сім'я і відтворення населення в Україні // Економіка України. - 1998 р. - № 4. - с. 86 - 88.
7. Розміщення продуктивних сил України / за заг. ред. Є.П. Качана. -К.: Вища школа. -375 с.
8. Соціально-економічна географія України / за заг. ред. О.І. Шаблія. -Львів: Світ, 1994. -608 с.
9. Щорічний статистичний довідник. - К.: Мінстат. - 2004 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...