WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Ефективність технологічних комплексів машин для виробництва продукції рослинництва - Реферат

Ефективність технологічних комплексів машин для виробництва продукції рослинництва - Реферат

грн/га.
Собівартість виробництва основної продукції дорівнює:
Витрати виробництва на основну продукцію складають:
Витрати виробництва на побічну продукцію дорівнюють:
Собівартість виробництвапобічної продукції:
Вартість валової продукції знайдемо за такою формулою:
Св = ВпoСп, грн. (57)
де Вп - валова продукція, т;
Сп - ціна реалізації продукції, грн/т.
Валова продукція визначається множенням урожайності основної продукції на площу її вирощування:
де У - урожайність продукції, т;
S - посівна площа, га.
Основні капіталовкладення на виробництво продукції дорівнюють питомим капіталовкладенням, помноженим на посівну площу:
Прибуток (чистий доход) визначаємо як різницю між вартістю валової продукції і собівартістю.
Собівартість всієї продукції дорівнює добутку собівартості одиниці продукції на її валовий збір.
Рентабельність виробництва продукції визначаємо відношенням умовного чистого доходу (прибутку) до витрат виробництва (собівартості)
Капіталовіддача визначається як відношення вартості валової продукції до капіталовкладень:
Витрати робочого часу при виконанні операцій визначаються за формулою:
Тоді затрати праці, коштів тощо на гектар вирощуваної культури по всіх операціях технологічного процесу будуть рівні:
де Sk - посівна площа, га.
До задачі економічного розрахунку входить визначення раціональної площі вирощування сільськогосподарських культур, яка забезпечить ефективне використання комплексів машин (за даними професора В.С. Крамарева, рекомендоване значення коефіцієнта використання становить 0,7...0,9).
За розрахунками, проведеними на кафедрі експлуатації техніки та інженерного менеджменту Національного аграрного університету, раціональна (мінімально необхідна) площа вирощування кожної сільськогосподарської культури в рослинництві повинна орієнтовно дорівнювати: в зоні Полісся - 130 га, Лісостепу - 150, Степу - 170 га.
Обгрунтування набору техніки та її ефективне використання на сучасному рівні сільськогосподарського виробництва необхідно розглядати окремо для кожного господарства з його природно-кліматичними умовами у єдиному системному взаємозв'язку: машина - агрегат - комплекс машин - машинно-тракторний парк. Тому питання визначення складу комплексів машин і їх використання у структурі загального машинного парку має велике значення.
Технологічний процес вирощування, збирання та переробки сільськогосподарських культур складається із основних, допоміжних і суміжних операцій. Основні операції - це провідні операції закінченого циклу робіт.
Допоміжні операції - це операції без виконання яких не можуть виконуватись основні операції.
Суміжні операції - це операції, які не впливають на протікання технологічного процесу, але їх виконання поліпшує технологічний процес.
Основні, допоміжні та суміжні операції технологічного процесу виконуються різними за складом машинними агрегатами, які мають різну продуктивність. Тому тривалість виконання операцій залежить від складу агрегатів, їх кількості та продуктивності.
Основні операції циклу взаємозв'язаних робіт визначають тривалість виконання циклу.
Тривалість виконання основної операції циклу визначається із залежності:
а кількість агрегатів для виконання основної операції становитиме:
Тривалість виконання допоміжної операції повинна бути рівною тривалості виконання основної операції, тобто:
тоді кількість агрегатів для виконання допоміжної операції становитиме:
Тривалість виконання суміжної операції не може перевищувати тривалості основної операції, тобто:
Тоді кількість агрегатів, які необхідно мати для виконання суміжної операції буде:
де хоij, хдij, хсij - кількість агрегатів, необхідних для виконання відповідно основної, допоміжної та суміжної операції;
Sk - площа вирощування сільськогосподарської культури;
kо, kд, kс - кратність виконання відповідних операцій;
dдоп - допустима за агротехнічними вимогами тривалість виконання заданого циклу робіт;
dоj, dдj, dсj - тривалість виконання відповідних операцій;
Woij, Wдij, Wсij - продуктивність агрегатів відповідно на основній, допоміжній і суміжній операціях;
vоj, vдj, vсj - годинний обсяг робіт на відповідних операціях;
kсм - коефіцієнт змінності.
Важливим показником при виборі кількості агрегатів для виконання механізованих робіт є коефіцієнт використання агрегату Kaij, який визначається із залежності:
Аналіз залежності (71) показує, що при Kaij > 1 величина xij збільшує своє значення, тобто зменшення до деякого значення dj не призводить до зміни xij. Іншими словами, за менш тривалий час можливо виконати той же обсяг робіт тією ж кількістю агрегатів.
Із наведених залежностей видно, що збільшення кількості машинних агрегатів на основних операціях приведе до збільшення кількості агрегатів на допоміжних операціях при незначному зменшенні тривалості їх виконання.
Аналіз залежності (71) показує, що тільки при переході границі Wсij n' = vj, де n' = 1, 2, …, N, величина хij змінює своє значення.
Оскільки це справедливо, то зменшення до де-якого значення dj величина хij не змінює свого значення. Тобто за менш тривалий час можна виконати роботу тією ж кількістю агрегатів, при умові, якщо правильно розподілити всі машинні агрегати за всіма операціями технологічного процесу.
Відомо, що одну і ту ж операцію можуть виконувати різні за складом машинні агрегати із властивими тільки їм показниками роботи. На виконанні кожної операції може бути використано m варіантів агрегатування.
Технологічний процес вирощування, збирання та переробки сільськогосподарської культури складається із закінченого числа операцій, кількість яких виражається числом n.
Тоді прямокутна матриця розміром n х m являє собою множину можливих варіантів використання машинних агрегатів, дослідження якої дасть можливість знайти раціональний план машиновикористання.
Критеріями оптимізації можуть бути приведені затрати (min C), затрати робочого часу (min H), матеріаломісткість (min M), капітальні вкладення (min Kв), а також коефіцієнт використання парку машин (min Kп).
Показники використання машинних агрегатів виражаються через aij (і = 1, 2, … , m; j = 1, 2, … , n).
Множина варіантів використання машинних агрегатів у річному періоді виконання механізованих робіт виражається матрицею:
У свою чергу підмножина xij Є S включає елементи, у які входять типи енергетичних засобів t (t = 1, 2, … , T), сільськогосподарських машин e (e = 1, 2, … , E) і їх кількість у агрегаті ze, тобто:
Застосувавши один із критеріїв ефективності, можна визначити найбільш "вигідні" машинні агрегати для виконання кожної із операцій. Для цього необхідно перетворити прямокутну матрицю m x n у матрицю-вектор А так, що:
an1 an2 … anm
Очевидно, що

 
 

Цікаве

Загрузка...